Dg« ªø : IQÉZ CÒEGC« á ùjà° ó¡± YGCAÉ°† d` DG{ZIÓYÉ≤ ‘ GOQ´ Πàbh≈ OÓL ‘ ÚHGC

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á - Uæ° ©AÉ ``U```` OÉ°¥ hóñy

üb° ˘âø W ˘FÉ ˘Iô CÒEGC ˘« ˘á H ˘Ó W ˘« ˘QÉ ùegc¢ e ˘cƒ ˘Ñ ˘ c ˘É ¿ j† °˘ º Y˘ kgoó e˘ ø Y˘ æ˘ UÉ° ˘ô L˘ ª˘ Yɢ á { üfgc° ˘QÉ ûdg° ˘jô ˘© ˘zá , JÔŸG˘ Ñ˘ £˘ á H˘ à˘ æ˘ ¶˘ «˘ º dg{˘ ≤˘ ZIÓYÉ ‘ æeá≤£ GOQ´ , Sh° § dg« ªø , SGCÄÔØ° øy eπà≤ Tüî° Ú° ìôlh ÁKÓK øjôngb, a« ªé πàb Sáà° ûyô° Tüî° ° ‘ SÙΠ° áπ° øe dgé¡ ªäé Tàæ° É¡ ägƒb ÷G« û¢ Vó° bgƒe™ æàπd¶ «º ‘ ÚHGC, ܃æl OÓÑDG.

ch ˘âfé dg ˘¨ ˘IQÉ G còe’c ˘« ˘á b ˘ó SG° ˘à ˘¡ ˘âaó S° ˘« ˘ÚJQÉ c ˘É ¿ ùe° ˘Π ˘ë ˘ƒ ¿ àæjª ƒ¿ ¤ Lª ÁYÉ { ÜFGCQÉ° ûdgjô° ©zá ùjà° fƒπ≤¡ ªé ‘ æeá≤£ b{« záø jóã ˘jô ˘á GOQ´ H˘ dé˘ Ñ˘ «† °˘ AÉ a˘ ≤˘ à˘ π KG˘ æ˘ É¿ e˘ æ˘ ¡˘ º Y˘ Π˘ ≈ dg˘ Ø˘ Qƒ h UGC° ˘« Ö K˘ KÓ˘ á HÔNGB¿ . äôcph ÜEQOÉ° Πfi« á G¿ S° «IQÉ UÉÆYÔ° DG{ZIÓYÉ≤ âféc ÙJÒ° ‘ æeá≤£ ùÿg{zídé° GOÔH´ éàeá¡ ¤ ádõy G{◊ ªzá jh© àó≤ FGC É¡ âféc Jπ≤ ÓMGC b« ÄGOÉ æj¶ «º DG{ZIÓYÉ≤ .

ch ˘É ¿ jrh ˘ô dg ˘aó ˘É ´ G còe’c ˘» CGC ˘ó ¿ H ˘OÓ √ ûj° ˘ø Z ˘ÄGQÉ H ˘SGƑ ° ˘£ ˘á ÄGÔFÉW øe ho¿ W« QÉ ΠY≈ æj¶ «º DG{ZIÓYÉ≤ ‘ dg« ªø h FGCÉ¡ ÁERÉY ΠY≈ Héàe© á òg√ dg¨ ÄGQÉ, e© kgèà ¿ DGÄGÔFÉ£ øe ho¿ W« QÉ g» ùdgìó° G ÌC’C ábo òdg… μ𓬠äéj’ƒdg Ióëàÿg ‘ QÉWGE HÔMÉ¡ Vó° æj¶ «º DG{ZIÓYÉ≤ .

h VGCÉ° ± d{ó≤ MÉÆ≤≤ ÄÉMÉ‚, VÉÆHÔ° KGOÓY øe G Σéæg, Shùæ° à°ª ô DÉH≤ «ΩÉ dòhz∂ .

ΠY≈ U° ©« ó ÔNGB, ÂÆΠYGC IQGRH Éaódg´ øy eπà≤ OÓY øe UÉÆYÔ° æj¶ «º DG{ZIÓYÉ≤ H« æ¡ º b« OÉ… RQÉH Yój≈ ÓÑY Môdgª ø ÙŸGΠ° ª» , ‘ áæjóe RQÉÑ‚ , UÉY° ªá aéfi¶ á ÚHGC, VGEÁAÉ° ¤ eπà≤ 11 øjôngb ‘ áæjóe

Góg’c± G

S’CSÉ° °« á L© QÉ, ‘ üb∞° ƒl… Tæ° ¬ DGGÒ£ ¿ G◊ Hô» ΠY≈ bgƒe™ d` DG{ZIÓYÉ≤ ‘ Úàæjóÿg, cª É Tógƒ° UÉÆYÔ° ÷ª ÁYÉ { ÜFGCQÉ° ûdgjô° ©zá gh» æjπ≤ åãl SÑ° ©á ùeúëπ° øe üeæ° ™ HÔZ» L© QÉ ùjeóîà° ¬ ÷Gª ÁYÉ ‘ YGCÜÉ≤ IQÉZ JÒØFÉ¡ IÔFÉW HÔM« á HÉJ© á ùdìó° ƒ÷g dg« ªæ ».

h TGC° ˘QÉ ÜŸG° ˘Qó ¤ ¿ ›ª ˘Yƒ ˘á ùe° ˘Π ˘ë ˘á H ˘≤ ˘« ˘IOÉ ÙŸG° ˘Π ˘ª ˘» M ˘âdhé ÉØÀD’G± ΠY≈ ÓMGC bgƒe™ AGƑΠDG 119 ‘ Oƒμdg, ÒZ fg¬ ” üàdgó° … d¡ º πàbh OÓY æe¡ º.

Thäó¡° Éàæjóe RQÉÑ‚ Lh© QÉ ÆYGC ∞ üb∞° aóe© » UHNHQÉ° » øe πñb ägómƒdg dg© ùájôμ° HGÔŸGÁ£ ‘ æÿgá≤£ õcôj ΠY≈ Wéæe≥ Iƒgq G◊ ü° ˘É ¿ 7h CGC ˘à ˘Hƒ ˘ô eh ˘YQÕ ˘á ûy° ˘« û¢ MÓŸGH ˘» , VGE° ˘aé ˘á ¤ QGÕŸG´ bgƒdg© á ‘ ܃æ÷g dg¨ Hô» áæjóÿ L© QÉ M« å àjª õcô ùÿgƒëπ° ¿, c ˘ª ˘É üb° ˘âø dg ˘Ñ ˘ë ˘jô ˘á e ˘bgƒ ˘™ ùÿ° ˘Π ˘ë ˘» dg{ ˘≤ ˘YÉ ˘zió ‘ e˘ jó˘ æ˘ á T° ˘≤ ˘Iô ÙDGΠMÉ° «á .

h‘ áæjóe óy¿ , SGCÄÔØ° TGÄÉCÉÑÀ° æy« áø dófg© â Xô¡ ùegc¢ ÚH ùe° ˘Π ˘Úë bh ˘ägƒ G e’c ˘ø côÿg ˘õ … jóã æ˘ ˘á ûdg° ˘© Ö Y ˘ø UGE° ˘HÉ ˘á N ˘ª ù° ˘á TGC° ˘î ˘UÉ ¢ H ˘« æ˘ ˘¡ ˘º eg ˘ô IGC H ˘é ˘ìhô àfl ˘Π ˘Ø ˘á f ˘≤ ˘Π ˘Gƒ Y ˘Π ˘≈ KGE ˘gô ˘É ¤ MGC˘ ó ùeûà° Ø°« äé áæjóe ÜÆŸGIQƑ° .

h äócgc ÜEQOÉ° Πfi« á ¿ TGÄÉCÉÑÀ° æy« áø dófg© â πñb SÄÉYÉ° ÚH ägƒb G øe’c õcôÿg… ùehúëπ° ΠÑB« Ú hõéàëj¿ KGOÓY øe äóbéædg Øædg£ «á ùdgh° «ÄGQÉ G◊ eƒμ« á ÉLÉÉÀMG ΠY≈ ÀYGÉ≤ ∫ ÓMGC AÉHÔBGC T° «ï æeá≤£ G◊ ùiƒ° , ûeiò° ¤ ¿ J© ägõjõ ùyájôμ° Uhâπ° G¤ æÿgá≤£ , H ˘© ˘ó ¿ μ“âæ˘ dg ˘≤ ˘Iƒ G h’c ¤ e ˘ø jô– ˘ô Y ˘Oó e ˘ø dg ˘æ ˘bé ˘äó dg ˘æ ˘Ø ˘£ ˘« ˘á ùdgh° ˘« ˘ÄGQÉ G◊ μ ˘eƒ ˘« ˘á ÀÙG ˘é ˘Iõ d ˘ió GGC ˘É ‹ e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á G◊ ù° ˘Iƒ , Y˘ Π˘ ≈ ØΠN« á ÀYGÉ≤ ∫ Tüî° Ú° H« æ¡ º ÓMGC AÉHÔBGC T° «ï æÿgá≤£ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.