Bƒj© äé êhôîh àlgª É´ dg≤ «ÄGOÉ ùdg° «SÉ °« á ‘ HQGC« π HQGÔ≤ SÉM° º F’EAÉ¡ G áer’c

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á - H¨ OGÓ ``ΠY``` » ÑDG¨ OGÓ…

HQ ˘â£ dg ˘≤ ˘« ˘ÄGOÉ ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á dg˘ à˘ » S° ˘à ˘é ˘à ˘ª ˘™ N˘ Ó∫ S’G° ˘Ñ ˘ƒ ´ QÉ÷G,… Y˘ Ωó ÖÉM ãdgá≤ øy FQ« ù¢ G◊ áeƒμ dg© bgô« á Qƒf… ΜDÉŸG» , AGÔLÉH UGÄÉMÓ° S° «SÉ °« á ‘ Yª Π« á IQGOG ádhódg, Vh° ªäéfé H© Ωó Oôøàdg ÙDÉHΠ° á£, Ωóyh J¡ ª« û¢ BÉH» πàμdg Éà ùj° ¡º H FÉEAÉ¡ G áer’c BÉØÀŸGª á ‘ dg© Gô.¥

Shh° § bƒj© äé H ¿ ãjª ô àlgª É´ ójól d≤ «ÄGOÉ S° «SÉ °« á IRQÉH ‘ HQG« π, øy Qgôb SÉM° º F’EAÉ¡ G áer’c H© Éeó iôlg FQ« ù¢ ÓÀFG± dg{© bgô« zá OÉJG HÓY… dgh≤ «ÉJOÉ ¿ a« É¡, Uídé° ŸGΠ£ ∂ Sgháeé° éædg« Ø» ÄÉKOÉFI ûjájqhé° e™ b« ÄGOÉ ájoôc ‘ ΠBG« º Soôcéà° ¿, RÔH ƒ–∫ âa’ ‘ bƒe∞ ÙΠÛG¢ Y’G ˘Π ˘≈ H) ˘Yõ ˘eé ˘á ùdg° ˘« ˘ó Y ˘Ñ ˘ó dg ˘© ˘jõ ˘õ G◊ μ ˘« ˘º ( H ˘ÉOEÉ √ S° ˘Öë dg ˘ã ˘≤ ˘á Y ˘ø G◊ áeƒμ, H© Éeó GÓH Éñjôb ‘ G áfh’b G IÒN’C øe S° «SÉ äé° ΜDÉŸG» .

h‘ Gòg üdgoó° , ùj° ©≈ Fôdg« ù¢ dg© bgô» ÓL∫ DGÊÉÑDÉ£ øe ÓN∫ LƑJ¡ ¬ G¤ ùdgπ° «ª fé« á, ¤ TÉ–° » dg† °¨ ƒ• ùdg° «SÉ °« á ‘ b† °« á SÖË° ãdgá≤ øy ΜDÉŸG» .

bh ˘âdé üe° ˘QOÉ e ˘£ ˘Π ˘© ˘á G¿ dg{ ˘£ ˘dé ˘Ñ ˘ÊÉ J ˘© ˘Vô ¢ N˘ Ó∫ j’g˘ ΩÉ VÉŸG° ˘« ˘á G¤ V° ¨äéwƒ AGÔL G◊ ÄGQGƑ àdg» ÉGGÔLG ûh° ¿ eödé£ H© ¢† πàμdg ùhöë° ãdgá≤ øy ΜDÉŸG» z, ûeiò° G¤ G¿ DG{ÊÉÑDÉ£ Qôb Lƒàdg¬ G¤ ùdgπ° «ª fé« á d ˘à ˘é ˘RHÉ g ˘ò √ dg† ° ˘¨ ˘Wƒ ˘äé dg ˘à ˘» KG ˘äô Y˘ Π˘ ≈ U° ˘ë ˘à ˘¬ z, a’h˘ à˘ á G¤ G¿ Lh{˘ Oƒ DGÊÉÑDÉ£ ‘ ùdgπ° «ª fé« á S° «ù ÓYÉ° FQ« ù¢ ΠBG« º Soôcéà° ¿ ùe° ©Oƒ ÊGRQÉÑDG ‘ Éæbg´ h’g∫ Lƒàh« ¬ Iôcòe G¤ ÉŸÈDG¿ ùhöë° ãdgá≤ øy ΜDÉŸG» ‘ ÉM∫ ⁄ JÑ£ ≥ ägqgôb àlgª YÉ» HQG« π éædgh.{∞

G¤ dp,∂ ûcâø° DGFÉ≤ ªá dg© bgô« á áeéyõh) OÉJGC HÓY(… øy Yó≤ àlgª É´ d ˘Π ˘≤ ˘IOÉ ‘ HQG ˘« ˘π N ˘Ó ∫ G S’C° ˘Ñ ˘ƒ ´ G◊ É‹ ûã° ˘CQÉ ˘á b ˘« ˘ÄGOÉ ‘ dg ˘à ˘ë ˘dé ˘∞ æwƒdg» , ⁄ ÛJΣQÉ° ‘ àlgª YÉ» HQG« π G h’c ∫ éædgh.∞

Ébh∫ ùeûà° QÉ° DGFÉ≤ ªá ÊÉG TÉYQƑ° ‘ H« É¿ ùeg¢ ¿ ÛŸG{ÄGQHÉ° àdg» S° ˘ûà ° ˘¡ ˘gó ˘É HQG˘ «˘ π Y˘ Π˘ ≈ ùe° ˘à ˘iƒ dg˘ ≤˘ IOÉ ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ «Ú g˘ Gò G S’C° ˘Ñ ˘ƒ ´, SSΰ °˘ º íeóe äécôëàdg ŸGÁΠÑ≤ h DGB« JÉÉ¡ ûh° ¿ Ée Qôb√ àlgª É´ éædgz∞ , e Gócƒd ¿ b{« ÄGOÉ øe déëàdg∞ æwƒdg» ⁄ ÛJΣQÉ° ‘ àlgª É´ HQG« π G h’c ∫ àlghª É´ éædg∞ Sûà° ΣQÉ° ‘ àl’gª É´ ŸGΠÑ≤ .{

h VGCÉ° ± TÉYQƑ° ¿ òg{√ ÛŸGÄGQHÉ° S° «û ΣQÉ° a« É¡ øy DGFÉ≤ ªá dg© bgô« á, OÉJG HÓY… Uhídé° ŸGΠ£ ∂ h SGCÁEÉ° éædg« Ø» , øeh ŸG πeƒd ûeácqé° Fôdg« ù¢ dg ˘£ ˘dé ˘Ñ ˘ZÊÉ , ûegò° ¤ ¿ ÛŸG{° ˘ÄGQHÉ S° ˘à ˘à ˘æ ˘hé ∫ H ˘åë DGB˘ «˘ äé dg˘ à˘ ë˘ Σô ‘ dg˘ IÎØ ŸG≤ ˘Ñ ˘Π ˘á H˘ Lƒ˘ ܃ –≤ ˘« ˘≥ G U’E° ˘MÓ ˘äé Jh˘ æ˘ Ø˘ «˘ ò J’G˘ Ø˘ bé˘ äé V° ˘ª ˘ø S° ˘≤ ˘∞ er ˘æ ˘» HGC dg ˘Π ˘é ˘Aƒ ¤ Y ˘ª ˘Π ˘« ˘á S° ˘Öë dg ˘ã ˘≤ ˘á e ˘ø G◊ μ ˘eƒ ˘á ah ˘≥ G d’b ˘« ˘á dg ˘à ˘» Sà° Égqô≤ ÛŸGÄGQHÉ° .{

h CGC ˘ó Y ˘TÉ ° ˘Qƒ ¿ d’g{ ˘à ˘ΩGÕ H ˘J’É ˘Ø ˘bé ˘äé ùdg° ˘HÉ ˘≤ ˘á S° ˘à ˘μ ˘ƒ ¿ f˘ ≤˘ £˘ á fg˘ £˘ Óz¥ , e© kgèà ¿ d{¨ á àdgójó¡ ÑŸGÁÆ£ Lgƒehá¡ IOGQGE πàμdg, ød ójõj G Qƒe’c ’ Szkgaƒ° , Éàa’h ¿ üdg{iqƒ° G’ ¿ óh ÄGC àμjª π ûh° ¿ Ée Öéj dg© ªπ ΠY« ¬, ünuƒ° ° Gh¿ ÄGƑYO àlgª YÉ» HQG« π G h’c ∫ éædgh,∞ ⁄ ΠJ≥ SGÄÉHÉÉÀ° ájól øe G◊ áeƒμ, h⁄ ùj° ª™ πàμdg ùdg° «SÉ °« á … TGEIQÉ° ¤ ¿ G◊ áeƒμ áeõàπe H … T° »A , Siƒ° üàdgíjô° DÉH© IOƑ Qgƒëπd, ƒgh Ée âféc aôj† °¬ G◊ áeƒμ W« áπ T’GÔ¡° ÿgª ùá° VÉŸG° «á .{

‘ S° «É ¥ üàeπ° , QÒM FQ« ù¢ Gƒjo¿ SÉFQÁ° ΠBG« º Soôcéà° ¿ dg© Gô¥ a OGƑD Mù °Ú , GŸ Éd μ» eø S° ëö Gd ã≤ á Yæ ¬ ‘ MÉ ∫ ⁄ j¨ «qô S° «SÉ à°¬ .

bh ˘É ∫ ÙMÚ° ‘ üj° ˘jô ˘í U° ˘ë ˘É ‘ fg ˘¬ j{ ˘à ˘© Ú Y˘ Π˘ ≈ DÉŸG˘ μ˘ » J˘ ¨˘ «Ò S° ˘« ˘SÉ ° ˘à ˘¬ , HCG S° ˘« ˘à ˘º SG° ˘à ˘Ñ ˘dgó ˘¬ , Gh¿ a˘ ë˘ iƒ dg˘ Sô° ˘dé ˘á dg˘ à˘ » Uh° ˘âπ EG¤ ΜDÉŸG» ƒg FCG¬ GPEG øμ“øe J¨ «Ò S° «SÉ à°¬ , a© Π≈ ÖMÔDG ùdgh° ©á , EGH’ S° «à º J¨ «Ò z√, ûekgò° G¤ G¿ JQOÉÑE{» HQG« π éædgh∞ Öéj ØÆJ« gòª É øe ÓN∫ æe¶ áeƒ WGÔBƑÁO« á, øμdh ùëhhö° OQ a© π ΜDÉŸG» ΠY≈ dg ˘Sô ° ˘dé ˘á , j ˘Ñ ˘hó fg ˘¬ d ˘ø j ˘≤ ˘Ñ ˘π e ˘£ ˘dé ˘Ñ ˘¡ ˘É , gh ˘Gò j ˘© ˘æ ˘» Lh ˘Üƒ J ˘æ ˘Ø ˘« ˘ò eeé°† «æ É¡ øe πñb DGIOÉ≤ ÿgª ùá° Fôdg« ù° «Ú øjòdg Lhgƒ¡ Sôdgádé° G¤ ΜDÉŸG» .{

‘ Zƒ°† ¿, dp∂ ócg ÖFÉÆDG ÓÑY G◊ ùú° ÑYÉ£ ¿ øy ÙΠÛG¢ G ΠY’C≈ ) áeéyõh Yª QÉ G◊ μ« º( { ¿ ÖÉM ãdgá≤ øy ΜDÉŸG» eìhô£ Hziƒ≤ , e kgócƒd ¿ dg{© ªπ «á ùdg° «SÉ °« á ûjó¡° ÉCGÔM S° «SÉ °« É Gójól óh òæe DAÉ≤ eióà≤ üdgqó° Yhª QÉ G◊ μ« º ‘ NIƑ£ Sà° OƑD… ¤ ΣGÔM Sjô° ™ Yhª «≥ ÓN∫ G S’CƑÑ° ´ G◊ Éz‹ , a’h ˘à ˘É G¤ ¿ dg{ ˘à ˘ë ˘dé ˘∞ dg˘ Wƒ˘ æ˘ » d˘ «ù ¢ e˘ Mƒ˘ Gó H˘ üî° ˘Uƒ ¢ bqh˘ à˘ » àlgª YÉ» HQGC« π éædgh.{∞

jh JÉC» ƒëàdg∫ ‘ bƒe∞ ÙΠÛG¢ ΠY’G≈ òdg… JÜQÉ≤ ‘ G áfh’b IÒN’G e™ DÉŸG ˘μ ˘» H ˘dé ˘à ˘egõ ˘ø e ˘™ e ˘É ûc° ˘Ø ˘¬ üe° ˘Qó e˘ ≤˘ Üô e˘ ø dg˘ à˘ ë˘ dé˘ ∞ ûdg° ˘« ˘© ˘» Y˘ ø J ˘£ ˘HÉ ˘≥ Lh ˘¡ ˘äé dg ˘æ ˘¶ ˘ô ÚH ÙΠÛG¢ Y’G˘ Π˘ ≈ dgh˘ à˘ «˘ QÉ üdg° ˘Qó … H˘ ©˘ ó LG˘ à˘ ª˘ É´ ùdg° «øjó Yª QÉ G◊ μ« º ehióà≤ üdgqó° , Πeª Éë G¤ féμeg« á SGÓÑÀ° ∫ ΜDÉŸG» øe ho¿ ƒnódg∫ H© ªπ «á SÖË° ãdgá≤ .

Ébh∫ ÜŸGQÓ° fg¬ H{© ó ûàdgqhé° e™ OÓY øe dgfƒfé≤ «Ú , ÚÑJ Éæfg ’ êéàëf G¤ ƒnódg∫ H© ªπ «á SÖË° ãdgá≤ ‘ ÉM∫ Qôb déëàdg∞ J¨ «Ò FQ« ù¢ ZAGQRƑDG, ùeñà° ©Gó ‘ âbƒdg ùøf° ¬ ìôw{ FQ« ù¢ déëàdg∞ GGÔHG« º ÷G© ôø… πjóñc Y ˘ø DÉŸG ˘μ ˘» z. TGH° ˘QÉ ¤ G¿ d{ ˘≤ ˘AÉ üdg° ˘Qó Gh◊ μ «˘ ˘º b ˘ÜQÉ Lh ˘¡ ˘äé dg ˘æ ˘¶ ˘ô H« æ¡ ªé óbh JHÉ£ â≤ AGQ’G ûh° ¿ ùÿgà° πñ≤ ùdg° «SÉ °» ‘ dg© Gô¥ H© «Gó øy ájqƒjéàμjódg,{ Ébh:∫ àæf¶ ô G ÄGAGÔL’E ŸGÁHƑΠ£ ‘ Gòg ôe’g M« å Sƒμà° ¿ Σéæg ÄGAGÔLGE Soájqƒà° , ògh√ g» Wgôbƒáódg« á àdg» Öéj ng ¿ jπñ≤ HÉ¡ ÷Gª «™ .{

Éch¿ G◊ μ« º àdg≈≤ hg∫ øe ùegc¢ YR« º àdg« QÉ üdgqó° … eióà≤ üdgqó° ‘ éædg∞ åëñd G áer’c ùdg° «SÉ °« á G◊ dé« á.

h‘ ŸGΠHÉ≤ , ππb ÖFÉÆDG SÉÑY¢ ÑDG« JÉ» øy ÓÀFG± ádho dgƒfé≤ ¿ áeéyõh) ΜDÉŸG» ( øe ùe° ádéc SÖË° ãdgá≤ øy G◊ áeƒμ fƒc¬ ÒZ{ ó› ùædéháñ° πàμπd ùdg° «SÉ °« á.{

Ébh∫ ÑDG« JÉ» fg¬ H{© ó àlgª ÄÉYÉ éædg∞ h HQGC« π J ócéc éπdª «™ ¿ N« QÉ G U’EÌÓ° ùdg° «SÉ °» ƒg ÿg« QÉ ÀŸGΩÓ≤ Gh a’c π°† ÓΠÑΠD h ¿ N« QÉ SÖË° ãdgá≤ ⁄ j© ó d¬ SGCSÉ° ,¢ ’¿ ÷Gª «™ àeª ùƒμ° ¿ ÉH◊ QGƑ æwƒdg» Gh U’EÌÓ° ùdg° «SÉ °» z, ûegò° G¤ ¿ dg{ ˘Ñ ˘OÓ S° ˘ûà ° ˘¡ ˘ó M ˘cgô ˘É ‘ G j’c ˘ΩÉ ŸG≤ ˘Ñ ˘Π ˘á d ˘à ˘Ø ˘© ˘« ˘π ŸG ô“æwƒdg» ‘ QÉWGE G GQH’C¥ àdg» âeób ÓN∫ àlgª ÄÉYÉ πàμdg aó°† øy GQHGC¥ Fôdg« ù¢ DGÊÉÑDÉ£ ÓÀFGH± ádho dgƒfé≤ ¿.{

h VHGCÍ° ¿ Y{ó≤ ŸG ô“æwƒdg» S° «πëπë Òãμdg øe ÄÉØΠŸG dg© déá≤ àdg» j© àó≤ ÑDG© ¢† FGE É¡ ød ëàj≥≤ ’ ùhöë° ãdgá≤ øy áeƒμm ΜDÉŸG» .{

Lgƒjh¬ ΜDÉŸG» ÑLÁ¡ S° «SÉ °« á SGH° ©á JÖDÉ£ ùhöë° ãdgá≤ æy¬ , G ôe’c òdg… GÓH ΠL« É ‘ àl’gª É´ ÿgª SÉ° » ‘ HQGC« π Jh ócéc ‘ àlgª É´ éædg∞ dg ˘ò … YO ˘É U° ˘MGÔ ˘á G¤ SG° ˘à ˘Ñ ˘Gó ∫ DÉŸG ˘μ ˘» ûh° ˘üî ° ˘« ˘á NGC ˘iô e˘ ø dg˘ à˘ ë˘ dé˘ ∞ dg ˘Wƒ ˘æ ˘» N ˘Ó ∫ JGC ˘ΩÉ ‘ M ˘É ∫ Y ˘Ωó d’g ˘à ˘ΩGÕ H ˘dé ˘Só ° ˘à ˘Qƒ SGH° ˘à ˘≤ ˘dó ˘« ˘á dg˘ †≤° ˘AÉ Jh ˘Tô ° ˘« ˘í SGC° ˘ª ˘AÉ d ˘Π ˘ÄGQGRƑ G e’c ˘æ ˘« ˘á Y˘ Π˘ ≈ ¿ üj° ˘OÉ ¥ Y˘ Π˘ «˘ ¡˘ É ùπ›¢ dg˘ æ˘ ÜGƑ. àjhöπ£ SÖË° ãdgá≤ øy G◊ áeƒμ ΠNGO ùπ›¢ Ügƒædg dg© bgô» U163ÉJƑ° e ˘ø UG° ˘π 325 U° ˘Jƒ ˘É H ˘ùë Ö° dg ˘Só ° ˘à ˘Qƒ dg ˘© ˘bgô ˘» dg ˘ò … j ˘üæ ¢ Y˘ Π˘ ≈ J˘ agƒ˘ ô dg¨ ÑDÉ« á ŸGΠ£ á≤ d© Oó YGAÉ°† ÙΠÛG.¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.