ÓÑY Π÷G« π Øæj» J LÉC« π äéhéîàf’g FÉŸÈDG« á ‘ d« Ñ« É

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Øf≈ FQ« ù¢ ÙΠÛG¢ àf’gé≤ ‹ ΠDG« Ñ» üeø£° ≈ Π÷GÓÑY« π J LÉC« π äéhéîàf’g FÉŸÈDG« á ‘ d« Ñ« É dph∂ H© ó ¿ âπbéæj SHΠFÉ° EÓYGE« á ÈN FÓYGE¬ Qgôb àdg LÉC« π.

h CGC ˘ó Y ˘Ñ ˘Π÷GÓ ˘« ˘π , ‘ M ˘åjó N ˘UÉ ¢ d ˘≤ ˘æ ˘IÉ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á G N’E ˘Ñ ˘JQÉ ˘á dg Ø˘† ° ˘FÉ ˘« ˘á ùegc,¢ ¿ J ˘ LÉC ˘« ˘π f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé FÉŸÈDG˘ «˘ á ‘ d˘ «˘ Ñ˘ «˘ É ÒZ Uë° «í , øe ho¿ ¿ Oóëj kgóyƒe FGÔL’EÉ¡ .. Téæekgó° Qgƒãdg HIQHÔ°† ùj° ˘Π ˘« ˘º SGC° ˘Π ˘ë ˘à ˘¡ ˘º b˘ Ñ˘ π M˘ Π˘ ƒ∫ T° ˘¡ ˘ô eq† °˘ É¿ f’gh† °˘ ª˘ ΩÉ ¤ LGC˘ ¡˘ Iõ eh Sƒdù° äé° ádhódg ◊ª ájé Ohóm d« Ñ« É h ÆEGCÉ¡ Sghà° ÉGQGÔ≤.

âødh FQ« ù¢ ÙΠÛG¢ àf’gé≤ ‹ ΠDG« Ñ» ¤ ¿ d« Ñ« É J© ƒ∫ kgòãc Y ˘Π ˘≈ e ˘ Sƒdù° ° ˘äé ÀÛG ˘ª ˘™ ÊÓŸG ‘ g ˘ò √ MÔŸG ˘Π ˘á d ˘Π ˘ª ù° ˘YÉ ˘Ió ‘ Uƒjπ° ìé‚ Iqƒãdg ΠDG« Ñ« á.

Øfh≈ üeqó° ùe° hƒd ∫ ‘ VƑØŸG° «á ΠDG« Ñ« á dg© Π« É äéhéîàfód, ‘ üj° ˘jô ˘ë ˘äé d ˘cƒ ˘dé ˘á FGC˘ Ñ˘ AÉ ûdg° ˘ô ¥ G SH’C° ˘§ ùegc,¢ e˘ É J˘ dhgó˘ à˘ ¬ H˘ ©¢† SHΠFÉ° G ΩÓY’E ƒm∫ J LÉC« π äéhéîàf’g FÉŸÈDG« á ΠDG« Ñ« á ŸGÁΠÑ≤ .

h VHGCÍ° WÉÆDG≥ Sôdg° ª» SÉH° º ÙΠÛG¢ æwƒdg» àf’gé≤ ‹ ΠDG« Ñ» fiª ó G◊ õjô… ¿ Qgôb J LÉC« π äéhéîàf’g ŸGÁΠÑ≤ øe eóy¬ j© Oƒ G¤ VƑØŸG° «á dg© Π« É äéhéîàfód, UÁÑMÉ° ÜÀN’GUÉ° ¢ h FGC¬ ’ ábóy Πdª ùπé¢ HGÒ¡ ûdg° ¿. ) T¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.