Côj« É: ÀYGÉ≤ ∫ 28 Tüî° ° ‘ b† °« á F’G{ÜÓ≤ ZÊÓŸG

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Tâæ° Iómh áëaéμe ÜÉGQ’G cîdg« á ùeg,¢ Yª Π« á ÀØJ« û¢ Ωéëàbgh OÓY øe RÉÆŸG∫ ÛŸGÑÀ° ¬ HÉ¡ ‘ πc øe óe¿ áaqhgc, ÒERGC, QÉJOH ôμh, h dgcâ≤ DGÑ≤ ¢† ΠY≈ 28 Tüî° É° øe YGCAÉ°† GOÉ– àûgª ™ SOÔΜDGÊÉÀ° dg ˘ò … J ˘© ˘Èà √ G ◊μ ˘eƒ ˘á cîdg ˘« ˘á eg ˘à ˘GOGÓ æÿ ˘¶ ˘ª ˘á M ˘Üõ dg ˘© ˘ª ˘É ∫ SOÔΜDGÊÉÀ° ÜØF’GÉ° .‹

cph ˘ô J ˘Π ˘Ø ˘jõ ˘ƒ ¿ S{° ˘μ ˘É … J ˘» z‘ FGC ˘¬ U{° Qó˘ b ˘QGÔ DGE˘ ≤˘ AÉ dg˘ ≤˘ Ñ¢† e˘ ø YÓŸG» dg© ΩÉ ÷Gª Qƒ¡… áæjóÿ áaqhgc ܃æl OÓÑDG ΠY≈ G T’CUÉΰ ¢ øe YGCAÉ°† GOÉ– àûgª ™ SOÔΜDGÊÉÀ° fƒc¡ º Úwqƒàe æàh¶ «º J¶ ägôgé ÒZ fƒféb« á ƒnódgh∫ TÉHÄÉCÉÑÀ° e™ ägƒb ûdgáwô° .{ ) T¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.