Øe ÍHQ?

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

[ πg ÍHQ dgqò≤ hg ûñdg° ™ e© ácô G ÜO’C jg°† ?

- ’ YG ˘à ˘≤ ˘ó g ˘Gò eh ˘É Á« ˘õ üy° ˘fô ˘É g ˘» J ˘Π ∂ dg≤ £« ©á ÚH ÉY⁄ ÜO’G ÉYH⁄ øødg. àm≈ ΠJ∂ dg ˘© ü° ˘Qƒ ÓOE J ˘Π ∂ üdg° ˘bgó ˘á Gh◊ ª ˘« ˘ª ˘« ˘á dg˘ à˘ » L ˘ª ˘© â e ˘É ÚH dg ˘μ ˘ ˘ÜÉ HO’GH ˘AÉ ûdgh° ˘© ˘AGÔ Úféæødgh Ghéch jƒæ£≤ ¿ ‘ ÛDGQÉ° ´ ùøf° ¬ h‘

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.