Iôc Ωób ‘ iôcp Sgûà° OÉ¡° ÀØŸG» ùmø° ódén

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

SÉÆÃÁÑ° iôcp Sgûà° OÉ¡° ÀØŸG» ûdg° «ï ùmø° ódén, f¶ º ΠDGAÉ≤ ûdg° ˘Ñ ˘HÉ ˘» dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ dg ˘Ø ˘ùπ ° ˘£ ˘« ˘æ ˘» , Y˘ Π˘ ≈ e˘ ÖYÓ M˘ êô üb° ˘ü≤ ¢ ‘ ähòh, IGQÉÑE ‘ Iôc dgωó≤ ÚH jôa≥ ŸGÓ¡ jôah≥ G πe’c ùdgqƒ° ,… SGCÄÔØ° øy àdg© OÉ∫ G HÉÉJ’E» 2) - 2.( πñbh IGQÉÑŸG ôb ÄGC ÉØDGÁ– ìhôd ÀØŸG» ùmø° ódén THAGÓ¡° Iqƒãdg ùdgájqƒ° , Kº DGC ≈≤ FQ« ù¢ ΠDGAÉ≤ ÆŸG¶ º MGCª ó ûdgûjhé° ¢ Πcª á æ“≈ a« É¡ ¿ ƒμj{¿ ‘ M« ÉÆJÉ ÉÃEGC∫ ÀØŸG» ùmø° ódén Fôdgh« ù¢ ûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô… øëæa M≤ ÁLÉËH Séeá° πãÿ g ˘˘ A’ƑD dg ˘Lô˘ ˘É˘ ∫ dg ˘jò˘ ˘ø gg ˘à ˘ª ˘Gƒ H ˘î ˘eó ˘äé dg ˘æ ˘SÉ z¢. h VGC° ˘É :± Véjôdg{á° g» d¨ á dg© É⁄ h’ óh ¿ fà¡ º H ÉÆDÉØWÉC L« kgó μd» SQÉÁGƑ° Véjôdgá° àñjh© Ghó øy G T’C° «AÉ àdg» ÑJ© góº øy dg© Πº Véjôdghzá° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.