G VQ’C¢ SGÀ° ©ÄOÉ AÉY« àé¡ H© ó 10 Újóe Sáæ° ΠY≈ G áer’c ÷G« Lƒdƒ« á ièμdg

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ûc° ˘âø SGQO° ˘á U° ˘« ˘æ ˘« ˘á ¿ G VQ’C¢ MG ˘à ˘ÂLÉ ¤ 10 e˘ ÚJÓ S° ˘æ ˘á ùàdà° ©« ó AÉY« àé¡ H© ó G áer’c ÷G« Lƒdƒ« á ièμdg.

bh ˘É ∫ Y ˘Π ˘ª ˘AÉ e ˘ø L ˘eé ˘© ˘á üdgú° d ˘Π ˘© ˘Π ˘Ωƒ ÷G¨ ˘agô ˘« ˘á ¿ G VQ’C¢ SGÀ° ©ÄOÉ JQHOÉ¡ DGÑ£ «© «á H© ó Qhôe 10 Újóe Sägƒæ° ΠY≈ çhóm ÁKQÉC äoéc ¿ ÙJÖÑ° FÉHVGÔ≤ ¢ G◊ «IÉ ΠY≈ G VQ’C¢ òæe 250 Πe« ƒ¿ Sáæ° , M« å ⁄ Ñj≥ Siƒ° 10% øe ÄÉJÉÑÆDG Gh◊ «äéfgƒ . hóñjh ¿ Kª á SÚÑÑ° àd ÔNÉC IOƑY G VQ’C¢ ¤ ÀDÉMÉ¡ DGÑ£ «© «á , gª É IÓM ÁKQÉΜDG dgh¶ hô± DGÉ≤ á“ùÿgà° ªiô ÁKQÉΜΠD H© ó ÁLƑŸG G h’c ¤ øe G f’e VGÔ≤.¢ Ébh∫ Qƒàcódg fhr≠ c« fé≠ ÛJÚ° øe{ üdg° ©Ö îàdg« π c« ∞ FGE Vô≤â° gò √ Gd μª «á Gd μñ ÒI eø G ıπ ƒb Éä G◊ «qá , ’ ¿ H© ¢† AGÕLGC üdgqƒî° ‘ üdgú° h‘ Wéæe≥ IÔNGC øe dg© É⁄ âñãj ¿ òg√ G áer’c âféc G ÈC’C àdg» Lghà¡ É¡ G◊ «IÉ ΠY≈ Lh¬ G VQ’CZ¢ .

h TGCÄQÉ° SGQÓDGÁ° ¤ ¿ dg¶ hô± DGÉ≤ á“SGÀ° ªäô IÓŸ ÌHGÎJ ÚH 5 6h Újóe Sáæ° H© ó G áer’c G dh’c« á, e™ çhóm ÄÉERGC Iqôμàe H© Égó àj© Π≥ ƒhôμdéh¿ Gh ùc’cúé° Gh QGÎM’E YÉØŸGH« π ÙDGÑΠ° «á G iôn’c.

ôcòj ¿ fájé¡ dg© üô° eèdg» òdg… Tó¡° G áer’c ÑDG« Lƒdƒ« á G ÈC’C Y ˘Π ˘≈ WE’G ˘Ó ¥ dg ˘à ˘» KGC ˘ äô Y ˘Π ˘≈ G◊ « ˘IÉ Y ˘Π ˘≈ G VQ’C,¢ S° ˘Ñ ˘Ñ ˘à ˘¬ H ˘© ¢† üdgäéeó° ÑDG« Ä« á ØDG« Féjõ« á Gh SÉÑÀM’E¢ G◊ QGÔ… Gh E’CQÉ£ G◊ ª† °« á h– ª¢† ÙG« äé£ fhü≤ ¢ G ùch’c° «Úé ‘ ÙG« äé£, âféch òg√ Gd ©ƒ Ge π cé a« á dπ àù ° Ö HÉ f≤ ôg V¢ 09 % eø G ıπ ƒb Éä G◊ «qá ΠY≈ ÈDG h‘ ŸG« É.√ ûjhqé° ¤ ¿ H© ¢† ›ª äéyƒ G◊ «äéfgƒ àdg» J© «û ¢ ‘ ôëñdg ΠYH≈ ÈDG SGEÀ° ©ÄOÉ AÉY« àé¡ óhh ÄGC ÆÑJ» FGC ¶ª àé¡ ÑDG« Ä« á øe ójól, ’ FGC É¡ âféy øe ùμfäé° M’á≤ , f’c¬ ⁄ àjº SQGEAÉ° FGC ¶ª á H« Ä« á FGOª á.

Ébh∫ ùahèdgqƒ° ƒàæh¿ øe EÉL© á ùjôhƒà° ∫ ‘ jôhfé£ «É GÓH{ ch ¿ G◊ « ˘IÉ J ˘© ˘Oƒ d ˘£ ˘Ñ ˘« ˘© ˘à ˘¡ ˘É ‘ J ˘Π ∂ dg ˘IÎØ , ’ ¿ ERGC ˘á L˘ jó˘ Ió V° ˘âhô G VQ’C¢ h JOÉYGCÉ¡ ¤ ÀDÉMÉ¡ ÙDGHÉ° á≤. dó≤ äqôμj ÄÉERGC ƒhôμdg¿ ägôe àe© IOÓ, Kº ÄOÉY dg¶ hô± ¤ ÑW« ©à É¡ H© ó ƒëf 5 Újóe Sáæ° . Hh© ó ¿ N âøq IÓM G ÄÉER’C ÑDG« Ä« á, ûf° ÄÉC FGC ¶ª á H« Ä« á ÌCGC J© ≤« kgó, ûæa° ÄÉC ‘ QÉËÑDG ›ª äéyƒ Iójól øe ùdgπ° £© ƒ¿ óæcôμdgh Mghõdgh∞ ájôëñdg G h’c ,¤ Thâπμ° SGCSÉ° ¢ G f’c ¶ª á ÑDG« Ä« á G◊ áãjó.

S)ùæjé° ¢ ΠJGO» (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.