G◊ ôjô… j` ©õ … ôegc bô`£ Hë°† ÉJÉ` G◊ jô``≥

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

HGC ˘ô˘ ¥ dG ˘Fô˘ ˘«˘ ù¢ S° ˘© ˘ó G◊ jô ˘ô … ùeGC,¢ ¤ ÒeGC dhO ˘á b ˘£ ˘ô ûdG° «ï Mª ó øH ΠN« áØ ∫ ÊÉK, e© jõ HÉjÉë°† G◊ jô≥ òdG… TÖ° ‘ óMGC ÛGª ©äÉ ájQÉéàdG ‘ áMhódG hG∫ øe ùeGC .¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.