ÊHQÉE: Ωõàπf Øbƒe kgómƒe e™ ÉÆFÉØΠM

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

øe MÉf« ଠ, ûjìô° Yƒ°† áΠàc zÖFÉàμdG{ ÖFÉædG ΠjGE » ÊhQÉe ¿ IQÉÑY{ øe{ hO¿ Thô° z• âfÉc ΠWGCà≤ É¡ iƒb 14 QGPGB òæe IÎa áΠjƒW, ÚM ÈàYG ÜõM{ ΠdG¬ z Vƒeƒ° ´ ùdGìÓ° eSó≤ ° ÒZh πHÉb æΠdTÉ≤ .¢ eh ˘ø K ˘º h‘ N ˘£ ˘HÉ ˘¬ G ÒN’C, W ˘ìô ùdG° ˘« ˘ó ùM° ˘ø üf° ˘dGô ˘Π ˘¬ e ˘© ˘dOÉ ˘á ÷G{« û¢ ûdGh° ©Ö ŸGhzáehÉ≤ ÉæØbGƒeh âfÉc VGháë° ÓN∫ fG© OÉ≤ ádhÉW G◊ QGƒ ùdGHÉ° á≤, ÚM Éæc fÖdÉ£ õæH´ SìÓ° ÜõM ΠdG¬ z.

HÉàjh™ øe{ Éæg, ƒμàdh¿ ádhÉW G◊ QGƒ ájó› äGPh Øæe© á, øe VÎØŸG¢ ¿ ùΠéj¢ πc G AÉbôa’C ìhôH ŸG© á÷É øe hO¿ Thô° • hGC Thô° • eIOÉ°† àdGh» ƒq–∫ G◊ QGƒ G¤ Yó≤ ÉYPGE¿ zz. iôjh ¿ ádhÉW{ FQ« ù¢ ÷Gª ájQƒ¡ ûeIQƒμ° , h⁄ ôOE dG© IOÉ ¿ Oôj óMGC IƒYO FôdG« ù¢

f’C¬ Q SGC¢ OÓÑdG Qh SGC¢ dGΩô¡ SódGQƒà° ,… cª É ÉæfGC ÉæΠc e ƒæeƒD¿ ÉH◊ QGƒ Tjô° ᣠ¿ ƒμJ¿ ΣÉæg f« á Øæàd« ò eäGQô≤ ádhÉW G◊ QGƒ. óbh SÑ° ≥ ¿ NÉæ°† ä’ƒL ájQGƒM ØJGhÉæ≤ ΠY≈ QƒeGC ⁄ æj òØq æeÉ¡ T° »A z. âØΠjh ÊhQÉe G¤ ¿ ƒNO{∫ ÉæÑd¿ Øf≥ G f’E ¡« QÉ L© ÉæΠ fπÑ≤ óÑe G ◊QGƒ , ƒgh bGƒdG™ òdG… Πàîj∞ øY ádhÉW G◊ QGƒ ùdGHÉ° á≤ ôfh ÖMq IƒYóH FôdG« ù¢ ’¿ dG¶ ô± G æe’C» ‘ ÉæÑd¿ bO« ≥ kGóL dGh¶ ô± G Πb’E« ª» U° ©Ö kGóL, a ÉeÉE àdGπJÉ≤ hõædGh∫ G¤ ûdGQÉ° ´ hGC QhÉëàdG.. ÑWh© É G◊ QGƒ ƒg G◊ Πá≤ ŸGáHƒΠ£ , ɉ ÉæØbƒe ædGFÉ¡ » ÑJôe§ bƒÃ∞ ÉæFÉØΠM ‘ 14 QGPGB dG ˘jò ˘ø S° ˘« ˘≤ ˘eƒ ˘ƒ ¿ H˘ LÉE˘ à˘ ª˘ Yɢ äÉ J˘ ùæ° ˘« ˘≤ ˘« ˘á J’E˘ î˘ PÉ bƒŸG˘ ∞ MƒŸG˘ ó bƒŸGh∞ SÉæŸGÖ° z. àîjhº øëf{ e™ G◊ QGƒ Éææμd ΩõàΠf e™ ÉæFÉØΠM ‘ bƒŸG∞ óMƒŸGz.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.