Yôa{« zá dg© æ∞ S’GÔ° …

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Hh ˘ó äGC dG ˘Π ˘é ˘æ ˘á dG˘ Ø˘ Yô˘ «˘ á æŸG˘ Ñ˘ ã˘ ≤˘ á e˘ ø dG˘ Π˘ é˘ É¿ dG˘ æ˘ «˘ Hɢ «˘ á ûŸGácΰ ‘ ùΠLà° É¡ SÉFôHá° ÖFÉædG S° ªÒ ù÷Gô° ôOE… IAGôb IÒNG ΩÉμMÓd àdG» JôbGCÉ¡ ‘ ûehô° ´ ƒfÉb¿ dG© æ∞ S’Gô° … ΠY≈ G¿ ùJμà° ªΠ É¡ ‘ ùΠ÷Gá° ŸGáΠÑ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.