Àπe≈≤ ÉLQ∫ G Y’Cª É∫ DGUQÉÑ≤ á° `FÉÆÑΠDG`` «Ú ûjoó° ΠY≈ J SÉC° «ù ¢ Tácgô° üàbgájoé° àe« áæ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

íààaG ôjRh üdGáYÉæ° èjôa UƒHÉ° ‚« É¿ àΠe≈≤ ÉLQ∫ G Y’Cª É∫ dGUQÉÑ≤ á° - fÉæÑΠdG« Ú ùeGC¢ ‘ óæa¥ a« æ« ù° «É , òdG… æJ¶ ª¬ ùdGIQÉØ° dGUÈ≤ °« á ‘ ähÒH àdÉH© hÉ¿ e™ IQGRh dG ˘à ˘é ˘IQÉ üdGh° ˘æ ˘YÉ ˘á dGh ˘YGQõ ˘á ‘ UÈb¢ Zh ˘aô ˘á dG ˘à ˘é ˘IQÉ üdGh° ˘æ ˘YÉ ˘á dGh ˘YGQõ ˘á ‘ ähÒH Lh ˘Ñ ˘π d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿. Th° ˘ΣQÉ ‘ ΠŸG ˘à ˘≤ ˘≈ dG˘ jRƒ˘ ô ùdG° ˘HÉ ˘≥ e˘ ùjQƒ¢ U° ˘ë ˘æ ˘hÉ ,… dG ˘æ ˘ÖFÉ dG UÈ≤˘° ˘» fG ˘£ ˘fƒ ˘« ù¢ M ˘LÉ ˘» ShQ° ˘Sƒ ,¢ S° ˘ÒØ UÈb¢ ôeƒg hôaÉe JÉe« ù,¢ ÖFÉf FQ« ù¢ áaôZ ähÒH HÉZ» ôeÉJ ûMhó° øe ÉLQ∫ YGª É.∫ G¤ òH∫ übiQÉ° LÉfOƒ¡ àd’WÉ≤ É¡. h’ Öéj S’Gùà° ΩÓ° H ˘π e ˘UGƒ ° ˘Π ˘á ÷G¡ ˘Oƒ ‘ M ˘É ∫ fOQG ˘É dG ˘æ ˘é ˘ìÉ eh ˘ø K ˘º IôHÉãŸG OÉéj’ UôØdG¢ aÉÙGh¶ á ΠY« zÉ¡.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.