{ ahgc« ûà° «æ » GÒFÉHZ… ƒj⁄ d EÓYÓE« Ú ‘ T{° » SEÉ° »z

Al-Mustaqbal - - Nháeó` Eóyge« Á Élôd∫ Y’gª É∫ Ùÿghãà° ªøjô Õ`f` Ù` -

âŸhGC Tácô° ahGC« ûà° «æ » GÒfÉH… UfÉ° ™ ùdG° ˘YÉ ˘Éä G j’E ˘£ ˘dÉ ˘« ˘á eôŸG ˘bƒ ˘á , d ˘ YÓE ˘ΩÓ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ ‘ M ˘Ø ˘π Z ˘AGó ‘ e ˘£ ˘© ˘º T{° ˘» S° ˘eÉ ˘» z ‘ e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á L ˘fƒ ˘« ˘á , fGE ˘£ ˘bÓ ˘ e˘ ø KGôJÉ¡ dGπjƒ£ G óe’C éàŸGh Qòq ‘ àdGdÉ≤ «ó dGh ˘© ˘Π ˘Ωƒ dG ˘Ñ ˘ë ˘jô ˘á ; H ˘É T’EΣGΰ e ˘™ jOh{ ˘™ e ˘OGô ,{ MGE ˘ió gGC˘ º ûdG° ˘cô ˘äÉ dG˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fɢ «˘ á ‘ Sƒ° ¥ ùdGäÉYÉ° äGôgƒÛGh, gh» ƒŸG Rq´ G◊ üô° … ùdäÉYÉ° Panerai ‘ ÉæÑd¿ z.

ûchâØ° ahG« ûà° «æ » GÒfÉH… ÓN∫ G◊ πØ øY ÚæKG øe dG≤ £™ S’GFÉæãà° «á ghª É: 1950 LUMINOR TUTTONERO AUTOMATIC GMT DAYS 3 438) PAM( MM 44 - CERAMICA

üeáYƒæ° πeÉμdÉH øe ùdGeGÒ° «∂ G S’COƒ° ÒZ ΠdGª É´ dÉHh© áÑΠ G◊ VÉáæ° Y« æÉ¡ ùdáYÉ° 1950 Luminor S,áYÉ° TUTTONERO g˘ » S° ˘YÉ ˘á SGE° ˘à ˘ã ˘æ ˘FÉ ˘« á øe M« å ÉjGõŸG ÷Gª dÉ« á ƒμàd¿ dòH∂ ah« á d ˘¡ ˘jƒ ˘á H˘ GÒfÉ,… a† °˘ Y˘ ø c˘ fƒ˘ ¡˘ É U° ˘æ ˘© â ah≤ çóM’C SƒdGπFÉ° LƒdƒæμàdG« É øe M« å OGƒŸG ùŸGáeóîà° .

3 CALIFORNIA RADIOMIR C.L. S. RADIOMIR MM 47 - DAYS 424) PAM( MM 47 - DAYS 3

MG ˘ó dG ˘eô ˘Rƒ dG ©˘˘ ŸÉ« ˘á üd° ˘æ ˘YÉ ˘á ùdG° ˘YÉ ˘äÉ ábƒeôŸG àΠdG» J© ÁôμJÈà ïjQÉàd Tácô° ahGC« ûà° «æ » GÒfÉH… øe Lá¡ ùdGháYÉ° àdG» T° ˘ ˘ âΠ e˘ ©˘ Π˘ ª˘ SGC° ˘SÉ °˘ «˘ ‘ J˘ jQɢ ï U° ˘æ ˘áYÉ SäÉYÉ° dG¨ ù£¢ üîàŸGü° .¢

àNhº ÑdG« É¿ : Sh° § AGƒLG øe MÎdG« Ö JGGh ˘HGô˘ ˘§ ˘ , Hh ˘Ø˘ ````°`````†```````˘ `˘π``` `` M† ° ˘Qƒ e ˘Π ˘ÚØ L ˘ƒ˘ ˘êQ , jóŸG ˘ô˘ ˘bE’G ˘Π˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘»˘ d ˘©˘ ˘eÓ˘ ˘á˘ ahG{ ˘«˘ ˘ ˘à˘ ˘û ° ```«` ```````` ˘æ`˘ `˘`` ` ˘»˘ ˘ H ˘É˘ GÒf˘z… , JG ˘«˘ ˘ ˘í˘ dΠ YÓ e« Ú Gd Øô U° á````````` dΠ à© ± ΠY≈ dG© áeÓ Gd àé É Qjq á ÌcG ΠYh≈ G’ ÓWq´ øe Üôb øY ùdGäÉYÉ° ŸG© Vhôá° .

[ ƒeôμŸG¿

[ SäÉYÉ° ahGC« ûà° «æ »

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.