E ô“UÉË° ‘ ÓY’E¿ eélô¡ ¿ SƑŸG° «≈≤ `ähòh```

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ G∫ H» -

j ˘© ˘≤ ˘ó côŸG ˘õ dG ˘Ø ˘ùfô ° ˘» ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ Th° ˘cô ˘á S° ˘dƒ ˘« ˘jó ˘ô e ˘ kGô“UaÉë° « ÓW’¥ ùædGáî° fÉãdG« á ûYIô° øe Y« ó SƒŸG° «≈≤ ähÒH, dPh∂ HQ’G ˘©˘ ˘É˘ A ‘ 30 jG ˘É˘ Q ,2012 G◊ jOÉ ˘á˘ ûY° ˘Iô˘ U° ˘Ñ ˘MÉ ˘ ‘ áfƒàjõdG ` ÉH… ` aÉc« «¬ ûJƒHÉc° «ƒæ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.