ÖGP G¤ ùÿgûà° Ø°≈ jôe°† .. ûàcéa∞° FGC¬ ãfgc!≈

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

a ˘Lƒ ˘Å üŸG° ˘Qƒ G cÒe’C ˘» S° ˘à ˘« ˘∞ c ˘ùjô ° ˘« ˘Π ˘« ˘Sƒ ¢ H˘ fÉC˘ ¬ fGC˘ ã˘ ≈ M« æª É QGR ùŸGûà° Ø°≈ ùHÖÑ° ⁄ ‘ Πc« ଠ, a JÈNÉC¬ ŸGª Vôá° H ˘ ¿ a ˘üë ¢ G T’C° ˘© ˘á a ˘ƒ ¥ üdG° ˘Jƒ ˘« ˘á j ˘Vƒ ° ˘í fGC ˘¬ dh ˘ó H ˘ YÉC† ° ˘AÉ SÉæJΠ° «á ájƒãfGC ΠNGO« á h iôNGC LQÉN« á ájQƒcP.

Ébh∫ üŸGQƒ° òdG… J¨ Ò SG° ª¬ G h’C ∫ ¤ Sà° «Ø » óH’ øY Sà° «∞ H ˘ fÉC ˘¬ ⁄ j ˘© ˘ó LQ ˘Ó H ˘© ˘ó B’G¿ gh ˘ƒ eGC ˘ô ùJ° ˘fÉ ˘ó √ a ˘« ˘¬ LhR ˘à ˘¬ e˘ ™ HGC˘ æ˘ Fɢ ¡˘ º ùdG° ˘à ˘á . GPG Y˘ æ˘ eó˘ É Y˘ OÉ c˘ ùjô° ˘« ˘Π ˘« ˘Sƒ ¢ d˘ Π˘ ª˘ æ˘ õ∫ bGC˘ æ© à¬ LhR ˘à ˘¬ jO ˘Ñ ˘» H ˘ ¿ j ˘Ø ˘É — Y ˘FÉ ˘Π ˘à ˘¬ ‘ G e’C˘ ô H˘ ©˘ ó ¿ J˘ OOô c˘ GÒã ûNh° » ¿ ùàjÖÑ° dP∂ ‘ aó≤ √ d© àΠFɬ , øμdh àΠFÉY¬ SJófÉ° ¬ JhâΠÑ≤ VƒdG° ™ ójó÷G UhàÑë° ¬ àLhR¬ ûdAGô° ùHÓe¢ ùfFÉ° «á

h’C∫ Iôe, M« å âaÎYG ÉH¿ G ôe’C ⁄ øμj SÓ¡° Gõj’h∫ ÉLhõdG¿ GòΠdG¿ j© «û É°¿ e© É òæe z25{ ÉeÉY ûàjÉcQÉ° ¿ dG¨ áaô ùØfÉ¡° .

ÜôY) øjÓfhG(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.