Ωƒj LÉÉÀMG» πjƒw Ÿ« ehé» ΜDGAÉHÔ¡ Sh° § üj° ª« º ΠY≈ ΩÓY J© à« º Éæñd¿

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

âcô– Iôc êÉéàMG ŸG« ÚehÉ IÉÑLh G AGôc’E ‘ e SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ , øe eô≤ ŸG SƒDù° á° õcôŸG… ‘ fQƒc« û¢ ædGô¡ , Uhƒ° ’ G¤ πc WÉæŸG,≥ ΠΠîJÉ¡ GôMGE¥ dGhO« Ö bh£ ™ ôW,¥ ΠHh≠ G ôe’C Góe√ e™ üàdGäÉëjô° dG{¡ ªfƒjÉ «zá ôjRƒd dGábÉ£ ŸGh« É√ GÈL¿ SÉH° «π , òdG… Oóg H≤ £™ μdGAÉHô¡ øY πc ÉæÑd¿ , Éà Mƒj» h ¿ G{◊ cɺ H ôeÉCz√ j ôeÉC a« É£´ , ch ¿ g A’ƒD dG© ªÉ ∫ gº SÖÑ° ùØdGOÉ° G Èc’C ùŸGhà° ©ü °» ‘ Πe∞ μdGAÉHô¡ , óHh’ øe ¿ ΠëμjÉ¡ SÉH° «π Yª ÉgÉ, ƒgh Ée ÉYO G¤ IQÉKGE ŸG© üà° ªÚ , a GƒbôMÉC äGQÉWGE ùdG° «äGQÉ bh£ ©Gƒ dGô£ ,¥ cª É aO™ ùΠ›¢ AGQRƒdG G¤ üîJ° «ü ¢ ƒëf SáYÉ° üfh∞° ùdGáYÉ° SGQódá° Πe∞ ŸG« ÚehÉ.

óbh óH äGC òg√ dG†≤ °« á J òNÉC ëæe≈ bFÉ°† « h FGôLGE« ‘ M≥ ŸG© øjóà ΠY≈ ŸG SƒDù° á°, ΠY≈ bh™ SGà° ªQGô g A’ƒD ‘ üàYGeÉ° ¡º eÚÑdÉ£ ÑãàH« à¡ º Lª «© ¡º ‘ õcGôŸG ûdGIôZÉ° ‘ ŸG SƒDù° á°.

Ébh∫ SÉH° «π Ñb« π dƒNO¬ ùΠLá° ùΠ›¢ AGQRƒdG, fGE ¬ ΠJ≈≤ HÉàc øe e SƒDù° á° μdGAÉHô¡ ΠHGC ¨ƒ √ a« ¬ ¿ ÚØXƒŸG S° «ƒΠî ¿ æÑŸG.≈ Ébh∫ S{° VôYÉC¢ ΠŸG∞ FQÉW ΠY≈ ùΠLá° ùΠ›¢ AGQRƒdG OÉéj’ πM h GPGE ⁄ àjº UƒàdGπ° G¤ πM S° «à º b£ ™ àdG« QÉ μdGFÉHô¡ » øY πc ÉæÑd¿ z.

h‘ UÉØàdG° «π , U° ©ó dG© ªÉ ∫ ŸG« ƒehÉ¿ ‘ e SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ JÉcô–¡ º ùeGC,¢ LÉéàMG ΠY≈ ΩóY ÑãJ« à¡ º. ëàbGhª Gƒ UMÉÑ° , áHGƒH e SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ , ÚΠNGO dÉHIƒ≤ ¤ ΩôM ŸG SƒDù° á°, H© ó dÉØbGEÉ¡ øe dGiƒ≤ G æe’C« á, cª É GƒΠØbG dGjô£ ≥ óæY SƒJhGCOGΰ ædGô¡ ΠY≈ ùŸGÚμΠ° dG¨ Hô» ûdGhbô° » ûe° ©ÚΠ G äGQÉW’E.

Yhó≤ óæY dG© TÉIô° øe πÑb Xô¡ ùeGC,¢ àLGª É´ ÚH óFÉb TáWô° ähÒH ÖjO ÑW« Π» dGh© ªÉ ∫ ŸG« ÚehÉ IÉÑLh G AGôc’E àΠdáFó¡ , òdG… SÑ° ≥ àLGª É´ áæ÷ ŸG« ÚehÉ e™ ôjRh ΠNGódG« á äÉjóΠÑdGh Ghôe¿ TπHô° . eh™ eÉæJ» äÉLÉéàM’G, Yó≤ ôjRƒdG TπHô° àLGª YÉ e™ áæ÷ HÉàŸG© á Πdª «ÚehÉ ‘ e SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ , h øΠYGC ΠY≈ ôKGE√ FQ« ù¢ áæ÷ HÉàŸG© á fiª ó a« VÉ,¢ ¿ ôjRƒdG{ TπHô° ÉfóYh dÉH© ªπ kGógÉL øe πLGC UƒdGƒ° ∫ G¤ πM d†≤ °« Éæà, IQOÉÑch ùMø° f« á üΠd° «¨ á HÉéj’G« á àdG» S° ª© ÉgÉæ øe ôjRƒdG, Sæ° ©ª π ΠY≈ J ÚeÉC SÒ° Yª π ŸG SƒDù° á° ‘ Ée àj© Π≥ ØXƒÃ» zΣÓŸG.

âØdh kGOQ ΠY≈ S° GƒD ,∫ ¿ ’ J© Π« ≥ üàYÓdΩÉ° , h ɉ ùëcø° f« á Sæ° ©ª π ΠY≈ SÒ° dG© ªπ . ΠYh≈ VAƒ° OQ ôjRƒdG Ghôe¿ TπHô° òdG… S° «Π£ ™ ùΠ›¢ AGQRƒdG ΠY≈ àf« áé VhÉØŸGäÉ° e™ áæ÷ HÉàŸG© á S° «ÚÑ πc T° »A .

Ébh∫ a« VÉ¢ ‘ üJGÉ° ∫ e™ ùŸG{à° zπÑ≤, ¿ ùJÚî° bƒŸG∞ AÉL YÖ≤ ÉØbGE∫ dGiƒ≤ G æe’C« á ùdGáMÉ° ΩÉeGC ŸG© üà° ªÚ ‘ eô≤ e SƒDù° á° μdGAÉHô¡ õcôŸG,… h ¿ G◊ ûOƒ° âdGƒJ ùJhâÑÑ° üàdÉH° ©« ó âΠYÉØJh G Qƒe’C SÑΠ° . Øfh≈ a« VÉ¢ ¿ ƒμj¿ ΣÉæg õjõYƒH{z… ‘ μdGAÉHô¡ ôMGC¥ ùØf° ¬.

Ébh∫ { ¿ Ée çóëj øe H© ¢† üàdGäÉaô° øe πÑb ŸG© üà° ªÚ ÑJôe§ LƒH™ g A’ƒD ΩóYh JQób¡ º ΠY≈ ü–° «π d≤ ªá Y« û° ¡º z.

Uhh∞° a« VÉ,¢ àL’Gª É´ e™ TπHô° H fÉC¬ HÉéjG» , Ébh∫ ¿ ôjRƒdG{ ÉfóYh H© ó fTÉ≤ ¢ ΩGO SÚàYÉ° üfh∞° ùdGáYÉ° H ¿ G Qƒe’C øμÁ ΠMÉ¡ , ƒgh øe πLGC dP∂ S° «ë ªπ ÉæØΠe ghª Éæeƒ G¤ hGC ∫ ùΠLá° ùΠÛ¢ AGQRƒdG. Ébh∫ ¿ ÷Gª «™ S° «ƒμ ¿ S° ©« kGó àædÉH« záé. h øΠYGC a« VÉ¢ SGà° ªQGô ΣôëàdG ùdGΠ° ª» Gh◊ QÉ°†.… h øΠYGC Yƒ°† áæ÷ HÉàŸG© á Πd© ªÉ ∫ ŸG« ÚehÉ ÓH∫ ƒLÉH¥ S’G{à° ªQGô üàY’ÉHzΩÉ° , e kGócƒD ¿ ’ óMGC ójôj ¿ j© ຠΠY≈ ÉæÑd¿ øëæa VÉæjƒ° √ H zÉæjójÉE.

OóLh eáÑdÉ£ G◊ áeƒμ aôH{™ OóY dG© ªÉ ∫ øjòdG S° «ƒWôîæ ¿ ŸÉH SƒDù° zá°, e kGócƒD ¿ ’{ ûeáΠμ° Éæjód e™ AGôLGE äÉjQÉÑe üfizIQƒ° , Hh© ó ΠdGAÉ≤ e™ dGiƒ≤ G æe’C« á, ócGC ÉæfGC dGhiƒ≤ G æe’C« á ój{ IóMGh h’ fπÑ≤ … VQô° à SƒDù° á° μdGzAÉHô¡ . cª É OEª ™ dG© ªÉ ∫ eÚÑdÉ£ ùHƒ≤° • ûdGäÉcô° UÉÿGá° .

ÉgQhóH äócGC üeQOÉ° ‘ áæ÷ HÉàŸG© á, ¿ ŸG{« ÚehÉ ƒeõàΠe¿ ‘ ûŸGhô° ´ òdG… UQó° øY áæ÷ dGábÉ£ òdGh… jìÎ≤ ûeácQÉ° Lª «™ ŸG« ÚehÉ ùŸGÚaƒà° ûdGhô° • dGfƒfÉ≤ «á ‘ IGQÉÑe ƒNódG∫ Ÿ SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ z. cª É h TGCQÉ° ƒLÉH¥ G¤ ¿ Ée{ üMπ° ΩÉeGC e SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ d« ù¢ T° ¨Ñ ɉ IOQ a© π ΠY≈ ùJÒμ° ŸG SƒDù° á°, Πa« ù¢ ΣÉæg … NᣠÈeá› z,, e kGócƒD ¿ g{ª Éæ Yª É‹ zâëH, ThOó° ΠY≈ ÉæfGC V{ó° ΠXº … πeÉY ΠY≈ U° ©« ó πc zOÓÑdG, ÑdÉW øe ùΠ›¢ AGQRƒdG IOÉjR{ dG© Oó Vh° ªÉ ¿ πc ûdGzÜÉÑ° , àa’ ¤ ¿ g{ª Éæ ÑãJ« â πc ÚæWGƒŸG øjòdG æjÑ£ ≥ ΠY« ¡º ƒfÉb¿ dG© ªπ , ùdhÉæ° øe hP… G V’EzäÉHGô° , e kGócƒD ¿ ΣÉæg{ üJGä’É° ΠY≈ ΠYGC≈ ùŸGäÉjƒà° J ócƒD fGC ¬ øe ŸGª øμ ¿ óLGƒàJ ƒΠMz∫ .

M’h˘ ≤˘ , UGC° ˘äQó dG˘ æ˘ «˘ Hɢ á dG˘ ©˘ eɢ á, SG° ˘à ˘æ ˘HÉ ˘äÉ d˘ Lô˘ É∫ G e’C˘ ø, d˘ Π˘ à˘ ë˘ ≤˘ «˘ ≥ ‘ e˘ Vƒ° ˘ƒ ´ dG˘ à˘ ©˘ ó… Y˘ Π˘ ≈ ΣÓeGC e SƒDù° á° cAÉHô¡ ÉæÑd¿ , a°† øY àdGäGójó¡ , àdG» ΠWGCâ≤ ΠY≈ ShπFÉ° G ΩÓY’E Ñd© ¢† ùŸG° ÚdhƒD.

[ ÉØbG∫ πNóe H© ÑΠ∂ Hƒæ÷G» ÉH ôW’C ûŸGà° ©áΠ

f)É°† ∫ UíΠ° (

[ gGª OÉ GÒf¿ G

ôW’C ùŸGhäÉÑYƒà° ΩÉeG c{AÉHô¡ ÉæÑd¿ z ‘ ùΠHGôW¢

ùM)ø° Hƒj’G» (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.