F˘ ÜGƑ ÙŸG{° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ : e˘ ≤˘ Wɢ ©˘ 14á QGPGB d ˘Π é˘ ˘ùπ ° ˘äé dg æ˘ «˘ ˘HÉ ˘« ˘á M˘ ≥ SO° ˘à ˘Qƒ …

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

VhGCâë° bGƒe∞ ÜGƒf áΠàc ùŸG{à° zπÑ≤ ùeGC,¢ G¿ ÑdG{« É¿ bƒàŸG™ diƒ≤ 14 QGPGB S° ˘« ˘ë ˘Oó H˘ dɢ à˘ cÉC˘ «˘ ó S’GJGΰ ˘« ˘é ˘« ˘á dG˘ ≤˘ Fɢ ª˘ á MôŸ˘ Π˘ á e˘ É H˘ ©˘ ó ZG˘ à˘ «˘ É∫ dG˘ Π˘ AGƒ ûdG° ˘¡ ˘« ˘ó Sh° ˘ΩÉ G◊ ù° ˘ø dGh ˘≤ ˘FÉ ˘ª ˘á H ˘© ˘æ ˘fGƒ ˘¡ ˘É S’G° ˘SÉ °˘ » Y˘ Π˘ ≈ aQ¢† ÿG† °˘ ƒ´ ùΠdìÓ° æeh≥£ àZ’G« Éz∫ . h âæΠYGC G¿ e{WÉ≤ ©á ÜGƒf iƒb 14 QGPGB ùΠéΠdäÉ° ædG« HÉ« á M≥ SOQƒà° … Yhª π WGôbƒÁO» z, áàa’ G¤ ¿ M{« IÉ OóY ÒÑc øe ÜGƒædG ‘ Nzô£ . ThäOó° ΠY≈ fG¬ H{© ó òdG… üMπ° e™ AGƒΠdG G◊ ùø° SGC° ≤§ ÉØJ’G¥ G æe’C» ØÿG» òdG… Éc¿ zkGOƒLƒe. VGáaÉ° G¤ LGƒŸGá¡ ùdG° «SÉ °« á áMƒàØŸG e™ òg√ G◊ záeƒμ.

TGhQÉ° G¤ fG¬ GPG{ SGà° ªô æe≥£ àZ’G« É∫ øΠa Ñj≈≤ óMG Ñîàæj¬ ûdG° ©zÖ , ûeGOó° ΠY≈ ܃Lh{ bh∞ dGπà≤ ‘ ÉæÑd¿ SGhÉ≤° • G◊ záeƒμ, àdG» ÉgÈàYG áÄWGƒàe{ e™ dGáΠà≤ àM≈ àfª øμ øe AGôLG äÉHÉîàf’G ‘ ÉgóYƒe zOóÙG. ThOó° ΠY≈ V{IQhô° dG© ªπ ΠY≈ ƒfÉb¿ ÜÉîàfG ƒμj¿ eÉL© É πμd äÉfƒμe ûdG° ©zÖ , e© GÈà G{¿ Gòg ôe’G ’ øμÁ G¿ àjº â– æe≥£ àZ’G« Éz∫ , Éàa’ G¤ G¿ πc{ ÜGƒædG ehOó¡ ¿ ƒeRÓjh¿ dRÉæe¡ º H© ó ΠJ≤ «¡ º SQπFÉ° Jójó¡ ÈY ØJGƒg¡ ºz . ÉŸÈdG¿ ’¿ ájÌc’G ædG« HÉ« á ÒZ zIOƒLƒe. OóLh àdG cÉC« ó ΠY≈ G¿ J{« QÉ ùŸGà° πÑ≤ Vó° dG© IOƒ G¤ ƒfÉb¿ ùdGÚà° øμdh ŸG© £« äÉ IôaGƒàŸG J ócƒD ¿ ÜGƒf àdG{« zQÉ ehOó¡ ¿ ëH« JÉ¡ º Gòd a ¿ àL’Gª É´ æàdGhπ≤ TÑ° ¬ ùeëà° «zπ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.