S° â```` S° æ˘˘ ˘ ˘ƒ˘ ˘äg e æ˘˘ù ˘ ° «˘˘ ˘ ᢢ˘ e ˘ø˘ ˘ M «˘˘ ˘ ˘É˘ I Y Ñ˘˘ ó˘˘ G◊ Π «˘˘ º˘˘ M ˘É˘ a ߢ˘

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ûf° ˘äô U° ˘ë ˘« ˘Ø ˘á G{ g’C ˘zΩGô üŸG° ˘jô ˘á 26) QGPGB 2013( J ˘≤ ˘jô ˘kGô UaÉë° « øY IÎa ádƒ¡› øe M« IÉ ŸG¨ æ» πMGôdG óÑY G◊ Π« º ßaÉM. øe àdGôjô≤ fà≤ :∞£

Éc¿ ôe IGB { ÉæeÉjGC G◊ zIƒΠ, ùfà° ©« Égó G’ ¿ πãe ΠMº d« áΠ U° «∞ ôHÉY , Kº f© Oƒ ûfhÉà° ¥ dGE« É¡ Πcª É âÑg iôcòdG, h eGCäô£ ΠY« Éæ L ˘ÖfGƒ e ˘ø ZGC ˘æ ˘« ˘JÉ ˘¬ dG ˘à ˘» J ˘Qhó e ˘© ˘fÉ ˘« ˘¡ ˘É M ˘ƒ ∫ G◊ Ö dGh ˘© û° ˘≥ Gh◊ Úæ , JhÑ¡ § ΠY« Éæ cπjó¡ Mª ΩÉ e™ TGEábGô° T° ªù ¢ ØY« á øe M ˘≤˘ ˘Ñ ˘á ehQ ˘ùfÉ ° ˘« ˘á c ˘âfÉ G L’C ˘ª ˘π ‘ J ˘jQÉ ˘ï G Z’C ˘æ ˘« ˘á üŸG° ˘jô ˘á ŸG© UÉIô° .

g ˘ƒ Y ˘Ñ ˘Gó ◊Π ˘« ˘º M˘ aɢ ß { jGC˘ ≤˘ fƒ˘ á dG˘ ehô˘ ùfÉ° ˘« ˘zá , dG˘ ò… Z˘ æ˘ ≈ d˘ Π˘ Öë LGCª π ØNäÉ≤ dGÖΠ≤ , h ûfGCó° Πdª óé Gh◊ ájô ΠZGC≈ e© ÊÉ æWƒdG« á, ûe° ˘≈ Y ˘Π ˘≈ TGC° ˘ΣGƒ G,⁄’ ôOEh´ e ˘IQGô VôŸG¢ dG ˘© †° ˘É ,∫ eh ˘É ÚH G◊ Ö Gh◊ ájô Éc¿ ûeQGƒ° √ ŸGª êhõ ÉH⁄’ Gh πe’C ‘ HGôJ§ Yƒ°† … Qóæj QGôμJ.√

‘ iôcòdG ùdGSOÉ° á° ÚKÓãdGh Môd« π dG© dóæ« Ö íjõf ùdGQÉà° øY Sâ° SäGƒæ° ùæe° «á ‘ M« IÉ dG© dóæ« Ö, ⁄ jÜÎ≤ æeÉ¡ óMGC, SAGƒ° ‘ üdGáaÉë° hGC ‘ G Y’Cª É∫ æØdG« á IÒãμdG àdG» âdhÉæJ M« Jɬ , óbh ƒμj¿ ùdGÖÑ° ‘ AÉØNGE Gòg ÖfÉ÷G òdG… ’ j© Πª ¬ óMGC ΠY≈ G ÓW’E¥ ƒg GóÑY◊ Π« º ùØf° ¬, òdGh… Éc¿ j© ªπ ΠY» AÉØNGE Gòg ÖfÉ÷G àM≈ ’ ƒμj¿ GAõL øe ïjQÉJ M« Jɬ , ZQº fGC ¬ ÖfÉL ûeô° ± ’ jπΠ≤ øe Y¶ ªà ¬, h’ óMGC Qój… àM≈ G’ ¿ Sô° AÉØNGE ΠM« º dò¡ √ ùdGäGƒæ° ùdGâ° æØdG« á, àdG» óH äGC 1948ΩÉY àfGhâ¡ ΩÉY ,1954 ÉÃQ f’C¬ ‘ òg√ ùdGäGƒæ° ⁄ ëj≥≤ … ìÉ‚ ôcòj, æμd¬ ΠY≈ dG© ùμ¢ M≥≤ GóLGƒJ e¡ ªÉ Vhh° ™ G S’CSÉ° ¢ òdG… L© Π¬ SGE° ªÉ e© Éahô ‘ SƒdG° § æØdG» dG¨ FÉæ» .

H ˘ó Y˘ Ñ˘ Gó◊ Π˘ «˘ º ûe° ˘QGƒ √ dG˘ Ø˘ æ˘ » Y˘ 1945ΩÉ e ˘ø Z ˘aô ˘á ùH° ˘« ˘£ ˘á ‘ TQÉ° ´ SeÓ° ¬ RÉéM… ôØàŸG´ øe ácôH ØdG« π ‘ ùdG° «Ió ÖæjR, âfÉc dG¨ áaô OEª ©¬ e™ T° ≤« ≤« ¬ SGE° ªYÉ «π fihª ó TfÉÑ° ¬, h‘ Gòg âbƒdG ëàdG≥ Hù≤ °º G U’CäGƒ° é ó¡ SƒŸG° «≤ » dG© Hô« á, πÑbh ¿ j ˘æ ˘à ˘¡ ˘» e ˘ø Y ˘eÉ ˘¬ dG ˘SGQó ° ˘» dG ˘ã ˘ÊÉ , ” aG ˘à ˘à ˘ìÉ ŸG© ˘¡ ˘ó dG ˘© ˘É ‹ d ˘Π ˘ª ˘Sƒ ° ˘« ˘≤ ˘≈ ùŸG° ˘Mô ˘« ˘á , üfh° ˘ë ˘¬ c˘ Òã e˘ ø ŸG≤ ˘ÚHô e˘ æ˘ ¬ eh˘ æ˘ ¡˘ º T° ˘≤ ˘« ˘≤ ˘¬ ŸG£ ˘Üô SGE° ˘ª ˘YÉ ˘« ˘π T° ˘Ñ ˘fÉ ˘¬ H ˘d’É ˘à ˘ë ˘É ¥ H˘ ŸÉ© ˘¡ ˘ó jó÷G˘ ó c ˘© ˘RÉ ± c ˘jQÓ ˘æ ˘« â, Hh˘ dɢ Ø˘ ©˘ π NO˘ π ŸG© ˘¡ ˘ó , d˘ μ˘ ø üf° ˘ë ˘¬ dG˘ MGô˘ π fiª ó ùMø° ûdGYÉé° » FQ« ù¢ áæ÷ dGƒÑ≤ ∫ ŸÉH© ó¡ SGQóHá° ádGB G{ zGƒH’C ’¿ ùb° º æjQÓμdG« â a{« ¬ TƒMhz¢ . h‘ ŸG© ó¡ J© ô± ΠY≈ eR ˘FÓ ˘¬ Oó÷G a ˘jÉ ˘Ió c ˘eÉ ˘π , Y ˘Ñ ˘dGó ˘© ˘¶ ˘« ˘º Y ˘Ñ ˘Gó ◊,≥ MGC ˘ª ˘ó a ˘ OGƒD ùM° ˘ø Y, ˘Π ˘» SGE° ˘ª ˘YÉ ˘« ˘π gÒZh˘ º, a† °˘ Ó Y˘ ø U° ˘jó ˘≤ ˘¬ c˘ ª˘ É∫ dG˘ £˘ jƒ˘ π, òdG… J© ô± ΠY« ¬ ‘ e© ó¡ SƒŸG° «≈≤ dG© Hô« á, àfGhπ≤ e© ¬ ¤ ŸG© ó¡ ójó÷G.

äôe SäGƒæ° SGQódGá° Sjô° ©É ÓNh∫ òg√ ùdGäGƒæ° äóWƒJ àbÓY¬ H ˘eõ ˘« ˘Π ˘¬ c ˘ª ˘É ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π , dG ˘ò … c ˘É ¿ j ˘Π ˘à ˘≤ ˘« ˘¬ j ˘eƒ ˘« ˘É M˘ à˘ ≈ ‘ jGC˘ ΩÉ G äGRÉL’E, Hh© ó êôîJ óÑY G◊ Π« º ‘ ŸG© ó¡ dG© É‹ Πdª Sƒ° «≈≤ ùŸG° ˘Mô ˘« ˘á Y˘ 1948ΩÉ H ˘à ˘Ø ˘ƒ ,¥ c ˘É ¿ j ˘æ ˘à ˘¶ ˘ô S° ˘Ø ˘ô √ ¤ jGE ˘ £ ˘dÉ ˘« ˘É S’° ˘à ˘μ ˘ª ˘É ∫ SGQO° ˘à ˘¬ d’B ˘á G{ H’C ˘zGƒ , dGh ˘à ˘» c ˘É ¿ G h’C ∫ ‘ SGQO° ˘à ˘¡ ˘É - fGB ˘ΣGò . d ˘μ ˘ø dG ˘Ñ ˘© ˘ã ˘á dG ˘à ˘» c ˘É ¿ e ˘ø ØŸG ˘Vhô ¢ ¿ ùj° ˘aÉ ˘ô a ˘« ˘¡ ˘É ” dGE¨ É ÉghD, óHh’ øe SôØ° √ j’EdÉ£ «É ÅLƒa àH© «« æ¬ ‘ çÓK SQGóe¢ äÉæÑΠd aO© á IóMGh, Éeƒj¿ æe¡ ªÉ ‘ æWÉ£ , h‘ óMGC G ΩÉj’C Éc¿ Qhõj Ujó° ≤¬ cª É∫ dGπjƒ£ ‘ áYGPE’G æÑÃ≈ ûdGÚØjô° , eƒjhÉ¡ VôY¢ ΠY« ¬ dGπjƒ£ ëHª SÉá° TIójó° dG© ªπ ‘ ùcQhGCGΰ G áYGP’E ójó÷G c© Rɱ ΠY≈ ádGB G{ zGƒH’C f¶ Ò ΠÑe≠ æL25« É¡, òFóæY QÉW{ ΠM« º øe ùdG° ©zIOÉ , Ωóbh SGà° àdÉ≤¬ øe ùjQóàdG¢ ÒZ SGB ∞° ΠY« ¬, ëàdGh≥ H ùcQhÉCGΰ G áYGP’E, âfÉch òg√ IÎØdG Uôaá° d« ©ô ± SGCQGô° ìÉ‚ ŸGÚHô£ hGC ûaΠ° ¡º , øjòdG j© õ± ØΠN¡ º, M« å õY± e™ πc eHô£ » üeô° SÉHAÉæãà° ΩGC ΩƒãΠc ÜÉgƒdGóÑYh, Éch¿ ófój¿ W ˘Gƒ ∫ dG ˘âbƒ H ˘Ñ ˘© ¢† ZGC˘ æ˘ «˘ äÉ e˘ £˘ Hô˘ ¬ ØŸG† °˘ π fiª ˘ó Y˘ Ñ˘ dGó˘ gƒ˘ ÜÉ, dòch∂ H© ¢† æZGC« äÉ ΩGC ΩƒãΠc, àM≈ TGà° ô¡ UJƒ° ¬ ÚH FÓeR¬ .

μëHhº üdGábGó° àdG» âfÉc HôJ£ ¬ øëΠŸÉH cª É∫ dGπjƒ£ Éc¿ ßØëj πc Ée æëΠj¬ , h‘ óMGC G ΩÉj’C ◊ø dGπjƒ£ üb° «zIó dzAÉ≤ àd¨ æ« É¡ ŸGáHô£ áëjóe GóÑY◊ Π« º, øμd f¶ Gô ’¿ dGü≤ °« Ió ΩÉb H ˘à ˘ ˘jRƒ˘ ˘© ˘ ˘¡ ˘É a ˘ OGƒD dG ˘¶ ˘gÉ ˘ô ,… ûaâΠ° ŸGáHô£ ûdGáHÉ° UáÑMÉ° üdG° ˘äƒ˘ dG ˘© ˘ ˘Üò ‘ Z ˘æ ˘FÉ ˘¡ ˘É , M˘ «å c˘ É¿ dG˘ à˘ jRƒ˘ ™ SƒŸG° ˘« ˘≤ ˘» Z˘ ˘jô ˘Ñ ˘ ˘É ˘ Y ˘Π ˘ ˘≈˘ fPGC ˘¡ ˘ ˘É˘ , Mh ˘hÉ ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π e ˘™ ŸG£ ˘Hô ˘á ÌcGC e ˘ø e ˘Iô d ˘μ ˘æ ˘¬ ûa° ˘π , gh ˘æ ˘É J ≤˘ ˘Ωó M ˘Π ˘« ˘º ìÎbGh Z ˘æ ˘AÉ dG ˘ü≤ ° ˘« ˘Ió , ΠY≈ ¿ j¨ æ« É¡ H© ó dP∂ eÜô£ e ˘© ˘hô ± eh ˘© ˘à ˘ª ˘ó ‘ G YGP’E ˘á , ah ˘Lƒ ˘Å dG ˘£ ˘jƒ ˘π H ˘ ¿ U° ˘jó ˘≤ ˘¬ Y ˘RÉ ± G{ H’C˘ zGƒ j˘ ¨˘ æ˘ » dG˘ ü≤° ˘« ˘Ió YRƒŸG ˘á H ˘£ ˘jô ˘≤ ˘á L ˘« ˘Ió eh ˘ø IôŸG G h’C ,¤ Ée L© Π¬ jƒ≤ ∫ d¬ : SG{° ª™ Éj GóÑY◊ Π« º âfGC ΣóæY SG° ˘à ˘© ˘OGó FGQ ˘™ d ˘Π ˘¨ ˘æ ˘zAÉ h,⁄ àμj∞ dòH∂ ÉHh◊ ªSÉ á° JGPÉ¡ dG ˘à ˘» HGC˘ gGó˘ É d˘ ©˘ ª˘ π U° ˘jó ˘≤ ˘¬ ‘ ùcQhGCGΰ G YGP’E ˘á , H ˘äó Y ˘Π ˘« ˘¬ H ˘QOGƒ M ˘ª ˘SÉ ° ˘á NGC˘ iô, gh˘ » ¿ j˘ à˘ é˘ ¬ M˘ Π˘ «˘ º d˘ Π˘ ¨˘ æ˘ AÉ, ch˘ Öà d¬ W ˘Π˘ ˘Ñ˘ ˘É˘ Y’ ˘à˘ ˘ª˘ ˘É˘ O√ ‘ G YGP’E ˘ ᢠc ˘ª ˘£ ˘Üô , Jh ˘≤ ˘Ωó Y ˘Ñ ˘Gó ◊Π ˘« ˘º d ˘μ ˘æ ˘¬ ûa° ˘π , VÎYGh¢ YGC †° ˘AÉ dG ˘Π ˘é ˘æ ˘á Y ˘Π ˘≈ W ˘jô ˘≤ ˘á FGOGC ˘¬ , üN° ˘Uƒ °˘ e˘ æ˘ ¡˘ º üe° ˘£ ˘Ø ≈ VQÉ° e ˘ó˘ j ˘ô˘ e ˘©˘ ˘¡˘ ˘ó˘ SƒŸG° ˘«˘ ˘≤˘ ˘≈˘ dG© Hô« á, òdG… ÖΠW æe¬ àH’G© OÉ øY AÉæZ äÉLGƒÿG, h ¿ jΩó≤ Z ˘æ ˘É GAk T° ˘bô ˘« ˘É N ˘üdÉ ° ˘É , c ˘dò ∂ f ˘≤ ˘« Ö SƒŸG° ˘« ˘≤ ˘« Ú Y ˘Ñ ˘Gó ◊ª ˘« ˘ó MôdGóÑYª ø, øμdh dGπjƒ£ ⁄ j« SÉC,¢ óLhh G◊ ªSÉ á° JGPÉ¡ óæY ßaÉM ÜÉgƒdGóÑY, aÖΠ£ øe óÑY G◊ Π« º ¿ àjΩó≤ Iôe iôNGC ¤ áæ÷ S’Gà° ªÉ ´, h‘ IôŸG fÉãdG« á âfÉc áæ÷ S’Gà° ªÉ ´ áfƒμe øe fiª ó ÜÉgƒdGóÑY, ΩGC ΩƒãΠc, fiª ó dGü≤ éÑ°» , VÉjQ¢ ùdGWÉÑæ° », ßaÉM ÜÉgƒdGóÑY, h æKGC≈ ÷Gª «™ ΠY≈ áÑgƒe h ùMGESÉ° ¢ ŸGÜô£ ójó÷G GóÑY◊ Π« º TáfÉÑ° , òdG… S° ©ó ìÉéædÉH, Éch¿ óH’ ¿ j¨ Ò SG° ˘ª ˘¬ , f˘ ¶˘ Gô d˘ Lƒ˘ Oƒ T° ˘≤ ˘« ˘≤ ˘¬ ŸG£ ˘Üô SGE° ˘ª ˘YÉ ˘« ˘π T° ˘Ñ ˘fÉ ˘á . ahh˘ AÉ æe¬ Jh ˘≤ ˘jó ˘Gô ùŸ° ˘YÉ ˘Ió M ˘aÉ ˘ß Y˘ Ñ˘ dGó˘ gƒ˘ ÜÉ, ÒZ SG° ˘ª ˘¬ ¤ Y˘ Ñ˘ Gó◊ Π˘ «˘ º M ˘aÉ ˘ß , Hh ˘ó ûe° ˘QGƒ √ e ˘™ dG ˘¨ ˘æ ˘AÉ , ch ˘âfÉ üb° ˘« ˘Ió d{ ˘≤ ˘zAÉ g˘ » hGC∫ üb° ˘« ˘Ió j ˘¨ ˘æ ˘« ˘¡ ˘É H ˘© ˘ó YG˘ à˘ ª˘ OÉ√ ‘ G YGP’E˘ á, H˘ ©˘ gó˘ É Z˘ æ˘ ≈ ◊æ ˘É NGB˘ ô üdjó° ≤¬ cª É∫ dGπjƒ£ H© Gƒæ¿ { TGCμ° »z Πcª äÉ gGôHGE« º ÖLQ jƒ≤ ∫ eΠ£ ©É¡ { ìhQGC ÚŸ TGhμ° »/ ìhQGC ÚŸ h μHGC» / âfG ÉjÉæe/ h âfGC g ˘æ ˘jÉ ˘zÉ , K ˘º b ˘Ωó jhO ˘à ˘ƒ e ˘ø ◊É ¿ c ˘ª ˘É ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π jGC† °˘ É e˘ ™ S° ˘© ˘OÉ hÉμe… H© Gƒæ¿ z ÉfGC h’ zâfGC.

c ˘É ¿ e ˘ø üdG° ˘© Ö ¿ j ˘© ˘à ˘ª ˘ó óÑY G◊ Π« º ΠY≈ øëΠe óMGh ƒg c ˘ª ˘É ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π üN° ˘Uƒ ° ˘ h fGC ˘¬ e{ ˘Sƒ ° ˘Sƒ z¢, Th° ˘üî ° ˘« ˘á b˘ Π˘ ≤˘ á L ˘Gó , h’ j ˘Vô ° ˘≈ ùH° ˘¡ ˘dƒ ˘á Y ˘ø ◊fÉ ¬ Éμa¿ ΠY« ¬ åëÑdG øY ÚæëΠe øjôNGB.

” YG ˘à ˘ª ˘OÉ Y˘ Ñ˘ Gó◊ Π˘ «˘ º M˘ aɢ ß c ˘ª˘ ˘£˘ ˘Üô˘ ‘ G YGP’E ˘á˘ Mh ˘É˘ h∫ c ˘ª ˘É ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π ¿ j˘ ≤˘ æ˘ ™ H˘ ©¢† ΠŸG ˘ë ˘Úæ H ˘ ¿ j˘ ©˘ £˘ Gƒ U° ˘jó ˘≤ ˘¬ ŸG£ ˘ô˘ ˘ Ü jó÷G ˘ó˘ ˘ ◊fÉ ˘ ¡˘˘ ˘º˘ ˘, æμd¡ º ‘ e© ¶º G M’C« É¿ Éc¿ j ˘¡ ˘Hô ˘ƒ ¿ WÉÁh˘ Π˘ ƒ¿ jh˘ à˘ Ø˘ æ˘ æ˘ ƒ¿ ‘ QGòàY’G ’ OóY Πb« π, æe¡ º SƒŸG° ˘«˘ ˘≤˘ ˘É˘ Q Y ˘Π ˘» SGE° ˘ª ˘YÉ ˘« ˘π eR˘ «˘ Π˘ ¡˘ ª˘ É ‘ e˘ ©˘ ¡˘ ó SƒŸG° «,≈≤ òdG… YGC ≈£ GóÑY◊ Π« º dG© ójó e ˘ø ˘ G ’◊ É¿ dG ˘à ˘ ˘»˘ W ˘Ñ˘ ˘© ˘ ˘à ˘ ˘ ¡˘ ˘É˘ T° ˘cô ˘ ˘á ˘ U° ˘äƒ˘ dG ˘≤˘ ˘gÉ ˘Iô e ˘æ ˘ò SäGƒæ° Πb« áΠ. òg√ G’ ◊É ¿ g» : Éj e¨ Úeô Éj TÉYÚ≤° - UGC° «π fh ˘ë˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘π˘ ˘ - hó÷G-∫ e ˘ô˘ ˘ Öc G M’C ˘ΩÓ ˘ - ‘ S° ˘μ˘ ˘ƒ˘ ¿ dG ˘Π ˘ ˘«˘ ˘π - dG© «ƒ ¿ LÉæàH« .∂ Lhª «© É¡ øe c ˘Π˘ ˘˘ ˘ª˘ ˘˘ ˘É˘ 䢢 ûdG° ˘É˘ Y˘ ˘ô˘ ˘ eGE ˘É˘ Ω˘ üdG° ˘Ø ˘£ ˘hÉ ,… d˘ μ˘ ø g˘ ò√ G’ ◊É ¿ Iójó÷G IôμàÑŸG àdG» àj’© ió øëΠdG a« É¡ çÓãdG FÉbO≥ ⁄ ≥≤– … ìÉ‚, h‘ IÎØdG ùØfÉ¡° Ωób d¬ øëΠŸG ΠN« π üŸGô° … ◊Éæ H© Gƒæ¿ H{« æ» ÚHh ÑΠb» zájÉμM, Ωóbh d¬ SƒŸG° «QÉ≤ GóÑY◊ ª« ó J ˘aƒ ˘« ˘≥ cR ˘» ◊É ¿ j{ ˘dÉ ˘Π ˘» âfGC ƒ‚… M ˘« ˘JÉ ˘» z c˘ Π˘ ª˘ äÉ HGE˘ gGô˘ «˘ º fiª ó É‚, g{ HôdG« ™z Πcª äÉ gGôHGE« º ÖLQ, G{ U’C° «π ÑgòdG» z, c ˘Π ˘ª ˘äÉ Y˘ Ñ˘ dGó˘ Mô˘ ª˘ ø ÿGª ˘« ù° ˘» , { ûfGC° ˘IOƒ G◊ «˘ zIÉ c˘ Π˘ ª˘ äÉ e˘ Sô° ˘» Lª «π õjõY, πch òg√ G’ ◊É ¿ ⁄ ≥≤– … ìÉ‚.

h‘ IÎa dG ˘Ñ ˘jGó ˘äÉ g ˘ò √ c ˘âfÉ G YGP’E ˘á J ˘≤ ˘Ωó c ˘GÒã e ˘ø üdG° ˘Qƒ dG ˘¨ ˘æ ˘FÉ ˘« ˘á Gh Hh’C ˘jô ˘à ˘äÉ ûa° ˘ΣQÉ Y˘ Ñ˘ Gó◊ Π˘ «˘ º ‘ dG˘ ©˘ jó˘ ó e˘ æ˘ ¡˘ É, eh˘ ø G Y’Cª É∫ àdG» ’ j© ô± óMGC æYÉ¡ T° «ÉÄ Égôcòfh Éæg Πdª Iô G h’C ¤ ùeMô° «á ƒæ›{¿ d« Π» z J dÉC «∞ ûdGôYÉ° ÒÑμdG MGCª ó Tbƒ° », ã“« π eGC« áæ RQ,¥ ùMæ° » G◊ ójó,… fiª ó dGNƒ£ », fiª ó ùdGÑ° ™, fiª ó aƒJ« ,≥ AÉæZh ΩQÉc fiª Oƒ, SÉÑY¢ ΠÑdG« ó,… gGôHGE« º Mª IOƒ, IÉ‚ üdG° ¨IÒ , Vhh° ™ dÉ¡ G’ ◊É ¿ GóÑY◊ ª« ó MôdGóÑYª ø.

äôeh ùdGäGƒæ° òæe êôîJ 1948ΩÉY Uhhƒ° ’ d© ,1953ΩÉ ZQhº Z ˘IQGõ e ˘É b ˘eó ˘¬ Y ˘Ñ ˘Gó ◊Π ˘« ˘º M ˘aÉ ˘ß Jh ˘© ˘fhÉ ˘¬ e ˘™ c ˘π ΠŸG ˘ë ˘Úæ LƒŸG ˘jOƒ ˘ø Y˘ Π˘ » ùdG° ˘MÉ ˘á H˘ SÉ° ˘à ˘ã ˘æ ˘AÉ Y˘ Ñ˘ dGó˘ gƒ˘ ÜÉ MCGh˘ ª˘ ó U° ˘bó ˘» ÉjôcRh MCGª ó, EG ’ fCG¬ ⁄ ëj≥≤ CG … TIô¡° , πc Ée M≤ ≤¬ ƒg e© áaô SƒdG° § dG¨ FÉæ» H¬ , CGóHh j† °« ≥ πÁh ɇ jeó≤ ¬, øμd Éc¿ jód¬ UEGQGô° ΠY≈ ìÉéædG, h‘ Sh° § òg√ áeGhódG jπHÉ≤ ÉHCG√ MhôdG» M ˘aÉ ˘ß Y˘ Ñ˘ dGó˘ gƒ˘ ÜÉ, dG˘ ò… j˘ £˘ ÖΠ e˘ æ˘ ¬ e˘ ≤˘ Hɢ Π˘ á e˘ Π˘ ë˘ ø T° ˘ÜÉ j˘ Yó˘ ≈ fiª ó LƒŸG» ‘ øcQ ÊÉZC’G ûdG° ©Ñ «á , ÖéYCG üHJƒ° ¬ ƒgh j¨ æ» üb° ˘« ˘Ió d{ ˘≤ ˘zAÉ d ˘μ ˘ª ˘É ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π , jh˘ Ögò M˘ Π˘ «˘ º Ÿ≤ ˘HÉ ˘Π ˘á ΠŸG˘ ë˘ ø ûdGÜÉ° òdG… àjª «õ dÉH£ «áÑ ÜOC’Gh ÷Gº , ùjh° ª© ¬ LƒŸG» ◊Éæ T° ˘© ˘Ñ ˘« ˘É H ˘© ˘æ ˘Gƒ ¿ ÚY{ j˘ É Y˘ «˘ æ˘ »z , d˘ μ˘ ø dG˘ Π˘ ë˘ ø ’ j˘ ©˘ Öé ŸG£ ˘Üô dG ˘£ ˘ª ˘ìƒ , d ˘μ ˘æ ˘¬ ûj° ˘© ˘ô CG¿ AGQh g˘ Gò dG˘ Π˘ ë˘ ø e˘ Π˘ ë˘ ø e˘ gƒ˘ ܃ fh˘ ¨˘ ª˘ á IójóL øY πc ædG¨ ªäÉ àdG» SGà° ª™ dEG« É¡ øe πÑb, a« ùdCÉ° ¬: πg d ˘jó ∂ j ˘SCGÉ ° ˘à ˘PÉ e ˘Lƒ ˘» CG◊ É¿ NCG ˘iô ? OÒa ΠŸG˘ ë˘ ø dG˘ £˘ «Ö Y˘ æ˘ ó… CG◊ É¿ c ˘IÒã Y ˘WÉ ˘Ø ˘« ˘á dh ˘« ùâ° T° ˘© ˘Ñ ˘« ˘á , a ˘« ˘£ ˘ÖΠ dG ˘© ˘æ ˘dó ˘« Ö CG¿ ùj° ˘à ˘ª ˘™ dEG ˘« ˘¡ ˘É a ˘« ˘¨ ˘æ ˘» d ˘¬ ◊æ ˘¬ U{° ˘aÉ ˘« ˘æ ˘» e˘ zIô c˘ Π˘ ª˘ äÉ S° ˘ª Ò ÜƒÑfi, Éæjh∫ øëΠdG ÜÉéYEG ΠM« º, jhÖΠ£ S° ªÉ ´ CG ◊É ¿ iôNBG a ˘« ù° ˘ª ˘© ˘¬ j{ ˘É ÈJ S° ˘jÉ ˘π ÚH T° ˘Ú£ j ˘É M ˘Π ˘ƒ j ˘É SCG° ˘ª ˘zô d ˘ûΠ °˘ Yɢ ô ùØf° ¬z, ÉXzhz⁄ àHzhƒ≤ ‹ ôμHz√ , jhQô≤ ΠM« º CG ¿ μj ƒq ¿ FÉæK« É e™ Gòg øëΠŸG ܃gƒŸG.

h‘ dG ˘IÎØ JGP ˘¡ ˘É dG ˘à ˘» Z ˘æ ˘≈ a ˘« ˘¡ ˘É U{° ˘aÉ ˘« ˘æ ˘» e˘ zIô Z˘ æ˘ ≈ jGC †° ˘É üd° ˘jó ˘≤ ˘¬ c ˘ª ˘É ∫ dG ˘£ ˘jƒ ˘π ◊æ ˘¬ jó÷G ˘ó Y{ ˘Π ˘≈ b ˘ó ûdG° ˘ƒ z¥ d ˘« ˘¨ ˘hõ Y ˘Ñ ˘Gó ◊Π ˘« ˘º H ˘¡ ˘jò ˘ø dG ˘Π ˘ë ˘æ ˘« Ú Y ˘É ⁄ dG ˘¨ ˘æ ˘AÉ , üjh° ˘Ñ ˘í ÚH d ˘« ˘Π ˘á VhÉgÉë° éædGº G S’C° ªô üjh° ©ó ùdΠ° º óÛG ùHáYô° üdGñhQÉ° , H© ó Sâ° SäGƒæ° øe ûdGAÉ≤° àdGh© Ö, üjhíÑ° SG° º GóÑY◊ Π« º ÉaOGôe ìÉéæΠd H© ó ÉÑJQG• SG° ª¬ LƒŸÉH» chª É∫ dGπjƒ£ Hh© góº Òæe OGôe ΠHh« ≠ Mª ó… ¤ ôNGB øe J© πeÉ e© ¡º øe ÚæëΠŸG ŸGh ÚØdƒD øjòdG UGƒZÉ° SGCJQƒ£° ¬ ùfÉehôdG° «á ‘ dG¨ AÉæ àM≈ MQ« Π¬ 30Ωƒj QGPGB .1977

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.