G{ ZIQGO’E J ˘©˘ ˘˘ ˘≤˘ ˘ 󢢢 NGB ô˘˘ ˘L ˘Π˘ ù˘° ˘É˘ J˘ ¡˘˘˘ ˘É˘ ˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

NGB ˘ô L ˘ùΠ ° ˘äÉ dG ˘Π ˘é ˘É ¿ dG ˘æ ˘« ˘HÉ ˘« ˘á ‘ ùΠ›¢ f ˘ÜGƒ 2009 c ˘âfÉ ùeG¢ d ˘Π ˘é ˘æ ˘á IQGO’G dGh ˘© ˘ó ∫ H ˘Fô ˘SÉ °˘ á dG ˘æ˘ ˘É˘ ÖF ÒHhQ Z ˘É˘ Â, h‘ L ˘hó˘ ∫ Y’G ˘ª˘ ˘É˘ ∫ ûe° ˘hô˘ ´ dGƒfÉ≤ ¿ OQGƒdG SôŸÉHΩƒ° bQº 7421 àŸG© Π≥ IQGRƒH ÉaódG´ , ƒgh ájÉæc{ øY QÉÑàYG dG© ƒ°† ÆôØàŸG ‘ ùΠÛG¢ dG© ùôμ° … SGCIƒ° bÉÑH» Y’GAÉ°† kGRÉ› ‘ ÉcQ’G¿ , Éà G¿ SôFÉ° Y’GAÉ°† øe dG© ªAGó AGƒΠdGh gº hRÉ›¿ ‘ ÉcQ’G¿ jG°† zÉk, ùëHÖ° Ée VhGCí° ÂÉZ, ûekGÒ° G¤ ¿ Gòg{ ƒg àdG© πjó òdG… zôbCG.

Yh ˘ø ìGÎbG b ˘fÉ ˘ƒ ¿ J ˘ã ˘Ñ ˘« â àŸG ˘© ˘bÉ ˘jó ˘ø ‘ IQGRh ΩÓY’G, âÑΠW áæéΠdG G¤ SÉFQá° G◊ áeƒμ, æeh¬ G¤ ùΠ›¢ eóÿG ˘á˘ , YG{ ˘É˘ IO dG ˘æ˘ ˘¶˘ ˘ô ˘ H ˘μ˘ ˘π˘ ŸG« ˘É˘ Úeh AGôL’Gh ‘ ádhódG fÉæÑΠdG« á ŸGh SƒDù° äÉ° dG© áeÉ øe LG ˘π üfG° ˘aÉ ˘¡ ˘º YGh ˘£ ˘FÉ ˘¡ ˘º G◊ ≥ ‘ dG˘ à˘ ≤˘ Yɢ zó, b˘ É∫ ÂÉZ, e† °« Ø : aGh{Éæ≤ ΠY≈ JóYÉ≤ ØXƒe» J© fhÉ« á e ˘Xƒ ˘Ø ˘» dG ˘dhó ˘á Yh ˘Π ˘≈ G¿ üj° ˘QÉ G¤ YG ˘à ˘ª ˘OÉ G d’B ˘« ˘á f ˘ùØ ° ˘¡ ˘É e ˘ø LG ˘π G¿ ùj° ˘à ˘Ø ˘« ˘ó àŸG˘ ©˘ bɢ hó¿ ‘ IQGRh Y’G ˘ΩÓ e ˘ø M ˘≥ dG ˘à ˘≤ ˘YÉ ˘ó Y ˘æ ˘eó ˘É üj° ˘Ñ ˘ë ˘ƒ ¿ ‘ S° ˘ø àdGzóYÉ≤ . ΠY« ¬, Πc∞ óMG YGAÉ°† áæéΠdG SGμà° ªÉ ∫ dG ˘Ñ˘ ˘åë˘ ‘ g ˘ò˘ √ G d’B ˘«˘ ˘á˘ e ˘™˘ IQGRh Y’G ˘ΩÓ˘ hùΠ› ¢ eóÿG ˘á ˘ fóŸG ˘«˘ ˘á˘ e{ ˘ø ˘ LG ˘π˘ U° ˘Æƒ dG ˘üæ ¢ dG ˘ΩRÓ hG ŸGìÎ≤ àY’ª OÉ Gòg óÑŸG àM≈ jô≤ S’GƒÑ° ´ ŸGπÑ≤ ‘ záæéΠdG.

HÉJh© â áæéΠdG jGC°† SQO¢ ìGÎbG ƒfÉb¿ Ëôéàd dG ˘à ˘© ˘Öjò Y˘ æ˘ eó˘ É ùj° ˘É ¥ àŸG˘ ¡˘ º dGh˘ bƒ˘ jɢ á e˘ æ˘ ¬. bh˘ É∫ Z ˘ÂÉ : G{¿ àŸG ˘¡ ˘º H ˘ô A… M ˘à ˘≈ KG˘ Ñ˘ äÉ fGOG˘ à˘ ¬ Y˘ æ˘ eó˘ É ùjÉ° ¥ G¤ ëàdG≤ «äÉ≤ ‘ ôaÉıG ΠY≈ ój dGHÉ°† ᣠdG© dó« á jG âfÉc hG ΩÉeG ÙG≥≤ dG© ó.‹ Gògh ôe’G πNój dÉJ« øe V° ªø QÉWG ÉØJ’G¥ hódG‹ gÉæŸá°† àdG© Öjò òdG… bh© ¬ ÉæÑd¿ ‘ dG© ΩÉ z2000. ΠY« ¬, Sùà° à°ª ô áæéΠdG ‘ ûbÉæeá° ìGÎb’G àM{≈ üjíÑ° HÉb àΠdÑ£ «≥ æaª æ™ àdG© Öjò é æ≈ òNGC GÎY’G± dÉHIƒ≤ øe àŸG¡ º, Gògh N£ . dÉa« Ωƒ ΣÉæg SGdÉ° «Ö dG DNA` G¤ üJ’Gä’É° S’Ghà° ªÉ ´ G¤ äGôHÉıG, G… ΣÉæg áMhôe øe Qƒe’G àdG» ùJ° ªí àdÉHÉ≤ • ÊÉ÷G ÒZ àdG© zÖjò.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.