ßaéfi Qéjhôdg{z… ‘ OÉF… üdgáaéë° : ŸG« É√ ædg¶ «áø πμd SQGÓE¢ Éæñd¿

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Y ˘≤˘ ˘ó˘ aÉÙG ˘ß˘ jó÷G ˘ó˘ d ˘Π˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘£ ˘ ˘≤˘ ˘á ˘ 2452 ùŸG° ˘à ˘ë ˘Kó ˘á ‘ fGC˘ jó˘ á dG˘ Jhô˘ QÉ… L˘ ª˘ «˘ π e˘ ©˘ Vƒ¢ e Gô“UaÉë° «É ‘ OÉf… üdGáaÉë° VôY¢ dÓN¬

ûf’C° ˘£ ˘á dG ˘Jhô ˘QÉ … eóÿG ˘JÉ ˘« ˘á d˘ ùΠ° ˘æ ˘á 2013- 2014 , ‘ MQƒ°† ßaÉÙG ùdGHÉ° ≥ QÉJhôΠd… a ˘jô ˘ó GÈL¿ , f ˘FÉ ˘Ñ ˘á aÉÙG ˘ß G◊ É‹ c ˘« ˘Ø ˘ΣQƒ ùjógÉe° «É ¿, S° ªô U° ©Ö , ÖFÉf ßaÉÙG ójó÷G L ˘êQƒ JhÒH ˘» , ùe° ˘ hƒD∫ dG ˘© ˘bÓ ˘äÉ dG ˘© ˘eÉ ˘á ‘ æŸGá≤£ 2452 e« ûÉ° ∫ IôZ ùeh° ádhƒD dG© äÉbÓ dG© áeÉ ‘ ÉæÑd¿ ùjôcÚà° fÉehRQGC« É¿ OóYh øe àŸGÚYƒ£ .

Ωóbh e© Vƒ¢ ‘ áÙ Sjô° ©á QhO QÉJhôdG… eóÿGh ˘äÉ dG ˘à ˘» J ˘≤ ˘Ωƒ H˘ ¡˘ É ‘ àfl˘ Π˘ ∞ æŸG˘ Wɢ ≥ fÉæÑΠdG« á, h VhGCí° fGC ¬ øe gGCº ûŸGjQÉ° ™ G◊ dÉ« á ûe{° ˘hô ˘ ´ J ˘ ˘Úe e ˘«˘ ˘É √ T° ˘Üô f ˘¶ ˘« ˘Ø ˘á , d ˘£ ˘ÜÓ Th° ˘Ñ ˘ÜÉ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ ‘ SQGóŸG¢ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘zá c˘ aɢ á , PGE YGC ˘Π˘ ˘âæ˘ f’G ˘jó˘ ˘á ˘ dG ˘Jhô ˘ ˘jQÉ ˘á M ˘dÉ ˘á dG ˘£ ˘ÇQGƒ , Jh ˘© ˘¡ ˘äó H ˘à ˘≤ ˘Ëó OE¡ ˘« ˘äGõ J˘ æ˘ ≤˘ «˘ á hjó“˘äGó Ÿ« É√ Gd û° ôÜ ‘ GŸ óG QS ¢ Gd ôS °ª «qá ÓN∫ çÓãdG SäGƒæ° dGzáeOÉ≤ .

âØdh G¤ fG¬ ΠH{≠ OóY SQGóŸG¢ àdG» fo òØq a« É¡ gò G GŸ û° ôh ´ Mƒ G‹ 08 2 eó QS °á Mμ ƒe «q á øe U° π 05 31 eó QS °á QS °ª «q á, ΠÑJh≠ àØΠc¬ GƒM¤ 3 ÚjÓe Q’hO cÒeGC» Shæ° ©ª π øjógÉL ΠY≈ J ÚeÉC ΠÑŸG≠ ŸGÜƒΠ£ , Øæàd« ò Gòg ûŸGhô° ´ ‘ SQGóŸG¢ záaÉc.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.