ƑΠL∫

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Kº âfÉc Πcª á éjôN» ájƒfÉãdG dGCà≤ É¡ áéjôÿG ùdGHÉ° á≤ Qƒf ƒΠL,∫ âKó– a« É¡ øY gGCª «á OƒLh Lª ©« á éjôN» ájƒfÉãdG àdGh» Jó¡ ± G¤ ûfGE° ˘AÉ Y ˘FÉ ˘Π ˘á HGÎe ˘£ ˘á e ˘à ˘μ ˘eÉ ˘Π ˘á , b ˘FÉ ˘Π ˘á : { ¿ G ùf’E° ˘É ¿ dG˘ ò… YQ˘ à˘ ¬ g˘ ò√ SDƒŸGù° á° õgÉL LGƒŸá¡ G◊ «IÉ àΠdh dÉC≥ àdGhª «õ FGOª , gº ƒàÑãj¿ ehO

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.