Ωƒj VÉJQ° » ‘ ìhôdg dgsó≤ ¢ ùμdgπ° «∂ `eq`` «û ¢

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

f¶ ªâ eÉL© á ìhôdG dGSó≤ ¢ ùμdGΠ° «∂ - ôa´ eQ« û,¢ ùæàdÉH° «≥ e™ Öàμe VÉjôdGá° a« É¡, eƒj VÉjQ° « ΠY≈ ÑYÓeÉ¡ , TΣQÉ° a« ¬ AÉgR 350 ÉÑdÉW áÑdÉWh øe 20 SQóeá° , ùaÉæJGƒ° ‘ Iôc dGΩó≤ üŸG° ¨Iô ShÉÑ° ¥ dGMÉ°† «á .

Éægh èFÉàædG: SÉÑ° ¥ dGMÉ°† «á : QƒcòdG: dGÖdÉ£ dGE« SÉ¢ ƒfl,∫ G f’E ˘çÉ : dG ˘£ ˘dÉ ˘Ñ ˘á Z ˘« ˘É e ˘ΣÒà . ch˘ gÓ˘ ª˘ É e˘ ø e˘ SQó° ˘á b˘ eó˘ Sƒ¢ L˘ QGƒ πîædG - UQƒ° . Iôc dGΩó≤ üŸG° ¨Iô : 1 - ájƒfÉK UQƒ° SôdG° ª« á ΠàıGᣠ- πeôdG, 2 - ájƒfÉK ÚY H© É∫ SôdG° ª« á - UQƒ° . h‘ ΩÉàÿG, h Rq´ ôjóe ôa´ eQ« û¢ G Ü’C Tôμ° ΠdG¬ TÊÉaƒ° μdG ShƒD¢ ÚH øjõFÉØdG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.