˘©˘ ˘˘ ˘˘ ˘ 󢢢. ˘.˘ ˘G˘ d

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

πãeC’G Éc¿ GôîfG• ÜõM{ ΠdG¬ z ‘ HôM{¬ FÉbƒdG« zá Vó° FGóYCG¬ ‘ SÉjQƒ° .

d ˘« ù¢ N ˘Ø ˘« ˘kÉ CG¿ bGƒŸG˘ ∞ dG˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á dG˘ à˘ » JG˘ î˘ gò˘ É FQ˘ «ù ¢ ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á dG© ªOÉ e« ûÉ° ∫ SΠ° «ª É¿ ‘ IÎØdG IÒNC’G, äÈàYGh GƒHCG¥ jôa≥ 8{ zQGPBG fCG ˘¡ ˘É üJ° ˘π EG¤ ÿG{« ˘fÉ ˘á dG ˘© ˘¶ ˘ª ˘z≈ dG ˘à ˘» J ˘ÖLƒ cÉfi ˘ª ˘à ˘¬ ùH° ˘Ñ ˘Ñ ˘¡ ˘É , b ˘ó YRCG ˘âé c ˘kGÒã g˘ Gò dG˘ Ø˘ jô˘ ,≥ c˘ ª˘ É d˘ «ù ¢ N˘ Ø˘ «˘ kÉ CG¿ H˘ ©¢† GƒHC’G¥ eÓYE’G« á dGò¡ jôØdG≥ âÑgP EG ¤ óM LƒJ« ¬ àdGójó¡ TÉÑŸGô° EG¤ FôdG« ù¢ SΠ° «ª É¿ YõHª É¡ fCGÉ¡ ød{ cÎJ¬ μëjº ‘ ùdGáæ° IÒNC’G øe àj’h¬ z. øμd äÓØf’G æeC’G» ûàfGhQÉ° ùdGìÓ° ÒZ ûdGYô° » ΠY≈ VGQC’G° » fÉæÑΠdG« á áaÉc éj© Ó¿ øe üdG° ©áHƒ ‘ Éμe¿ UƒdGƒ° ∫ EG ¤ M≤ «á≤ SôdGπFÉ° üdGNhQÉ° «á EG¿ øe Y« äÉà hCG øe áfƒΠH.

chª É ” OE¡ «π πYÉØdG ‘ áKOÉM üdGÚNhQÉ° øjòΠdG ΠWCGÉ≤ øe Y« äÉà ‘ ëàdG≤ «äÉ≤ ájQÉ÷G d¨ ájÉ B’G¿ , ΠYª CG ¿ J’GäÉeÉ¡ àdG» ΠWCGà≤ É¡ GƒHCG¥ jôa≥ 8{ zQGPBG ùØfÉ¡° ëàHª «Π É¡ YR« º ÑLá¡ ædG{É°† ∫ dG ˘Wƒ ˘æ ˘» z dG˘ æ˘ ÖFÉ dh˘ «˘ ó L˘ æ˘ Ñ˘ Ó,• MCGh˘ ó ùŸG° ˘ÚdhDƒ ùdG° ˘« ˘SÉ °˘ «Ú d˘ jó˘ ¬ ùedhDƒ° «á òg√ G◊ áKOÉ ‘ ádhÉfi òd Qq OÉeôdG ‘ dG© «ƒ ¿ àdGh© ª« á Y ˘Π ˘≈ G◊ ≤ ˘« ˘≤ ˘á , a ˘Π ˘« ù¢ ùe° ˘à ˘¨ ˘Hô ˘kÉ CG¿ üj° ˘QÉ EG¤ OE¡ ˘« ˘π dG˘ Ø˘ Yɢ π ‘ UNhQÉ° » áfƒΠH jCG°† , hCG CG¿ CGóÑJ GƒHC’G¥ eÓYE’G« á jôØΠd≥ Y« æ¬ eôH» J’G ˘¡ ˘eÉ ˘äÉ Á« ˘æ ˘kÉ ùjh° ˘kGQÉ SGh° ˘à ˘¡ ˘Gó ± ùŸG{° ˘zÚdhDƒ ùdG° ˘« ˘SÉ °˘ «Ú ‘ æeá≤£ ùcGhô° ¿ h– ª« Π¡ º ùŸGdhDƒ° «á .. Πd¨ ájÉ ùØfÉ¡° .

C’h¿ ûdG° »A ûdÉH° »A ôcòj, EÉa¿ ùdGìÓ° ÒZ ûdGYô° » ØJh àΠq¬ ûHπμ° ÒÑc ΠY≈ VGQC’G° » fÉæÑΠdG« á h‘ Lª «™ WÉæŸG≥ øe hO¿ SGAÉæãà° , j†≤ °» ΠY≈ g« áÑ ádhódG SDƒehù° JÉ°É¡ æeC’G« á ûdGYô° «á hCG’ kGÒNCGh, ùjhgÉ° º ‘ UƒdGπ° EG¤ ÆGôØdG æeC’G» òdG… éj© π πc ôW± kGQOÉb ΠY≈ ΣÓàeG ùdGìÓ° SAGƒ° ÉcCG¿ ùeSó° ° hCG UNhQÉ° , éjh© π æeÉ¡ SQπFÉ° LƒjÉ¡¡ EG¤ jôØdG≥ ŸGπHÉ≤ øe hO¿ ùM° «Ö hCG bQ« Ö.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.