ÓÀM’G∫ πjõj N« ªà ¬ óæy VÁØ° ÊGRƑDG

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÚH dG¨ ôé áΠàÙG ÉHôZ ÖfÉ÷Gh πàÙG øe H ˘Π ˘Ió dG˘ ©˘ Ñ˘ SÉ° ˘« ˘á T° ˘bô ˘É bGQ˘ Ñ˘ Gƒ N˘ dÓ˘ ¡˘ É æŸG˘ £˘ ≤˘ á. cª É ôN¥ dGGÒ£ ¿ G◊ Hô» G S’EFGô° «Π » πÑb Xô¡ ùeG¢ M ˘eô ˘á G L’C ˘AGƒ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘á e ˘æ ˘Ø ˘Gò fGÒW ˘É FGO ˘jô ˘É a ˘ƒ ¥ e ˘æ ˘WÉ ˘≥ e ˘Lô ˘© ˘« ˘ƒ ¿ Mh ˘UÉ ° ˘Ñ ˘« ˘É dGh© ܃bô.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.