SΠ° «ª É¿ JÖΠ£ PÉÎJG{ G ÄGAGÔL’E záeródg ëh≥ üfébƒ° ..√ SHΩÓ° åëñj øy U° «¨ á Iójól ◊àeƒμ ¬

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

àJ)ª á dGª ûæQƒ° U1¢ ( dGh˘ à˘ ë˘ ≤˘ «˘ ≥ dG˘ ò… TG° ˘à ˘ª ˘π Y˘ Π˘ ≈ LGE˘ AGô b˘ «˘ SÉ° ˘äÉ a˘ æ˘ «˘ á ùY° ˘μ ˘jô ˘á ójóëàd ÷Gá¡ àdG» Éc¿ ùjà° aó¡É¡ üdGñhQÉ° òdG… fGΠ£ ,≥ πÑb JQGeÉ£ ¬ îH§ ôJƒàdG dG© É‹ ‘ ádÉëμdG.

Éch¿ OóY øe SÉμ° ¿ H áfƒΠq GhOÉaGC øY S° ªYÉ ¡º jhO jƒb d« π ÿGª ˘« ù¢ - ÷Gª ˘© ˘á , e ˘É aO ˘™ H ˘÷É «û ¢ Gh L’C ˘¡ ˘Iõ G e’C ˘æ ˘« ˘á G¤ “û °« § GŸ æ£ ≤á Hó bá , M« å ” Gd ©ã ƒQ YΠ ≈ eæ ü°q á üdNhQÉ° » zOGôZ{ j© ªÓ ¿ S’μΠ° « éHRÉ¡ ÓWGE¥ cFÉHô¡ » h‘ fá£≤ ÑJ© ó 15 kGÎe Y ˘ø dG ˘£ ˘jô ˘≥ 300h Îe Y ˘ø˘ æŸG ˘É˘ R∫ e ˘É˘ ûjÒ° G¤ ¿ ÚΠYÉØdG GhOGQGC dGÜô¡ ùHáYô° .

ΠY≈ … ÉM,∫ a ¿ Ée üMπ° ⁄ j© óq ∫ ‘ èeÉfôH Yª π FQ« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á h’ ‘ S° ˘« ˘SÉ ° ˘à ˘¬ . Yh˘ Π˘ ªâ ùŸG{° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ e˘ ø üe° ˘QOÉ H ˘© ˘Ñ ˘Gó ¿ dG ˘© ˘ª ˘OÉ S° ˘Π ˘« ˘ª ˘É ¿ W ˘ÖΠ e ˘ø jRh ˘ô dG ˘© ˘ó ∫ ‘ M ˘μ ˘eƒ ˘á üJjô° ∞ G Y’Cª É∫ Tμ° «Ö hÉÑWôb… PÉîJG{ dGäGQGô≤ áeRÓdG ëH≥ dG ˘æ ˘ÖFÉ Y ˘UÉ ° ˘º b ˘üfÉ °˘ ƒ√ Y˘ Π˘ ≈ N˘ Π˘ Ø˘ «˘ á JG˘ ¡˘ ΩÉ dG˘ Fô˘ «ù ¢ H˘ ÿÉ« ˘fÉ ˘á dG© ¶ª ,≈ QÉÑàYÉH ¿ dP∂ d« ù¢ Q jGC hGC àfGkGOÉ≤ øe üfÉbƒ° √ G¤ dG ˘Fô ˘« ù¢ S° ˘Π ˘« ˘ª ˘É ¿, H ˘π g ˘ƒ JG ˘¡ ˘ΩÉ e ˘Ñ ˘TÉ °˘ ô H˘ êhôÿÉ Y˘ ø dG˘ ù≤° ˘º SódGhQƒà° , Gògh ôeGC ÒZ eƒÑ≤ ∫ h’ øμÁ ùdGäƒμ° æY¬ z. âàØdh üŸGQOÉ° G{¤ ¿ jôØdG≥ dGʃfÉ≤ Fôd« ù¢ ÷Gª ájQƒ¡ YGC ˘ óq G L’E ˘äGAGô dG ˘≤ ˘fÉ ˘fƒ ˘« ˘á dG ˘eRÓ ˘á Yh ˘Π ˘≈ g ˘« ˘Ä ˘á e˘ μ˘ Öà ùΠ›¢ ÜGƒædG dG≤ «ΩÉ ÉgQhóH ‘ Gòg G QÉW’E, {’ ¿ àdGª OÉ… àdGhhÉ£ ∫ d« ù¢ a ˘≤ ˘§ Y ˘Π ˘≈ T° ˘üî ¢ FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á H ˘π jGC †° ˘ Y ˘Π ˘≈ e ˘≤ ˘ΩÉ SÉFôdGá° àdG» g» óMGC gGCº ŸG SƒDù° äÉ° SódGájQƒà° bÉÑdG« á ‘ óΠÑdG, üNUƒ° ° ‘ πX àdGª ójó ùΠÛ¢ ÜGƒædG òdG… ⁄ àjº ÑdG ‘ SOàjQƒà° ¬, cª É ¿ G◊ áeƒμ G◊ dÉ« á g» áeƒμM üJjô° ∞ YGCª Éz∫ . ThäOó° üŸGQOÉ° ΠY{≈ ¿ NIƒ£ üfÉbƒ° √ g» ádhÉfi dÜô°† FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á ùch° ˘ô g˘ «˘ Ñ˘ à˘ ¬, H˘ ©˘ eó˘ É Y˘ é˘ Ghõ Y˘ ø K˘ æ˘ «˘ ¬ Y˘ ø dG≤ «ΩÉ JÉÑLGƒH¬ SódGájQƒà° , øμd JÉa¡ º ¿ Ωóg ŸG SƒDù° äÉ° ƒg ádhÉfi dΩó¡ Ée ÑJ≈≤ øe ádhódG fÉæÑΠdG« á jGC °† zÉk.

h HGC ˘Π ˘ ˘≠˘ MGC ˘ó YGC† ° ˘AÉ ùΠÛG¢ dG ˘Só ° ˘à ˘Qƒ … dùŸGz` ° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ ¿ ùΠÛG¢ NGC ˘Ø ˘≥ ‘ Y ˘≤ ˘ó … L ˘ùΠ ° ˘á d ˘Π ˘æ ˘¶ ˘ô ‘ dG ˘£ ˘© ˘ƒ ¿, zh ¿ ŸGáΠ¡ ŸG© IÉ£ d¬ ùëHÖ° dGƒfÉ≤ ¿ àfGâ¡ dG« Ωƒ ) ùeGC.(¢ ƒgh Ée L© π ƒfÉb¿ àdGª ójó Πdª ùΠé¢ kGòaÉf hGC SQÉ° … ØŸG© ƒz∫ .

h VhGCí° Yƒ°† ùΠÛG¢ SódGQƒà° … òdG… aQ¢† ôcP SG° ª¬ ¿ G Y’C †° ˘AÉ ùdG° ˘Ñ ˘© ˘á dG{ ˘jò ˘ø ehGO ˘Gƒ Y ˘Π ˘≈ G◊ †° ˘Qƒ , YGC˘ Ghó fi† °˘ kGô H˘ dɢ bƒ˘ Fɢ ™ dG˘ à˘ » üM° ˘âΠ ,{ zh SGC° ˘Ñ ˘ÜÉ J˘ ©˘ £˘ «˘ π ùΠÛG¢ h ûaGE° ˘dÉ ˘¬ . Gògh ÙGô°† aQo ™ G¤ FQ« ù¢ ÷Gª ájQƒ¡ FQh« ù¢ ùΠ›¢ ÜGƒædG f ˘Ñ ˘« ˘¬ H ˘ô … FQh ˘« ù¢ ùΠ›¢ dG ˘AGQRƒ ùŸG° ˘à ˘≤ ˘« ˘π ‚« Ö e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» ÓWÓd´ ΠY« ¬ h òNGC dG© Πº z, àa’ G ¤ ¿ ÙG{ô°† J† °ª ø G T’EIQÉ° G¤ ¿ ƒfÉb¿ àdGª ójó äÉH zkGòaÉf.

kGOQh ΠY≈ S° GƒD ∫ Yª É GPGE Éc¿ G Y’CAÉ°† áKÓãdG øjòdG J¨ «GƒÑ GƒJÉH ùeà° ≤« ÚΠ, TGCQÉ° G¤ ¿ f¶ ΩÉ ùΠÛG¢ SódGQƒà° … üæj¢ ΠY≈ ¿ Gd ©† °ƒ Gd ò… jà ¨« qÖ dã Óç eô Gä eø Oh ¿ Yò Q © óq ùeà° ≤« , ’ fGC¬ ûjΰ • aGƒeá≤ SÑ° ©á øe YGCAÉ°† ùΠÛG¢ ΠY≈ ádÉbGE Gòg dG ˘© †° ˘ƒ , gh ˘Gò eGC ˘ô e ˘à ˘© ˘Qò JG ˘î ˘PÉ √ hGC ùJ° ˘é ˘« ˘π S° ˘HÉ ˘≤ ˘á ‘ g ˘Gò üÿGUƒ° z¢. ùdGæ° «IQƒ ôjRh LQÉÿG« á ShôdG° » SZÒ° » hôa’± ΠY≈ ûeÉg¢ ióàæŸG üàb’GOÉ° … dG© ŸÉ» æŸG© ó≤ ‘ áæjóe SÉ° ¿ HSô£ ÆÈ° VôYh¢ d¬ ΠY≈ ióe SáYÉ° Lhá¡ f¶ ô J{« QÉ ùŸGà° zπÑ≤ iƒbh 14 QGPGB AGRGE àdGäGQƒ£ ‘ ÉæÑd¿ æŸGhá≤£ ôWÉıGh YGóàdGh« äÉ ŸGª áæμ ûŸácQÉ° ÜõM{ ΠdG¬ z ‘ dGÉà≤ ∫ ‘ SÉjQƒ° , NhIQƒ£ fG ˘© ˘μ ˘SÉ ¢ g ˘ò √ ûŸG° ˘cQÉ ˘á Y ˘Π ˘≈ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, dGh ˘à ˘» J ˘î ˘Π ˘≥ L˘ kGƒ e˘ ø ûdGøë° ôJƒàdGh jOó¡ S’Gà° QGô≤ ‘ ÉæÑd¿ , VhIQhô° ¿ ùjÖë° ÜõM{ ΠdG¬ z eΠJÉ≤ «¬ øe G VGQ’C° » ùdGájQƒ° , h gGCª «á ûfô° ÷G« û¢ ÊÉæÑΠdG ΠY≈ G◊ Ohó 柙 fπ≤ ùdGìÓ° øe h ¤ ÉæÑd¿ ShÉjQƒ° ÈY G◊ Ohó h ÉμeGE¿ ûeácQÉ° dGäGƒ≤ dhódG« á ‘ ùŸGIóYÉ° ‘ VÑ° § G◊ Ohó ØæJ« kGò ΠdQGô≤ .1701

øe Là¡ ¬, ócGC ôjRƒdG hôa’± ù“∂° ShQ° «É SÉHà° Ó≤∫ ÉæÑd¿ ùHh° «JOÉ ¬ ΠY≈ VQGC° ¬, VhIQhô° àdGª ù∂° ùH° «SÉ á° ædG … ùØædÉH¢ Jh ˘£ ˘Ñ ˘« ˘≥ { YGE ˘Ó ¿ H ˘© ˘Ñ ˘zGó æOEh ˘« Ö d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ … fG˘ õ¥’ ¤ eRGC˘ äÉ æŸGá≤£ .

ΠY≈ ùŸGiƒà° G æe’C» , S° πéq ùeGC¢ LGôJ™ ‘ ôJƒàdG òdG… d∞ WÉæe≥ ÑdGÉ≤ ´ hGC ∫ øe ùeGC¢ ΠY≈ ØΠN« á VƒdG° ™ ÙG« § IóΠÑH SôYÉ° ∫ ÑdGYÉ≤ «á , cª É Täó¡° U° «Gó ácôM ÑW« ©« á ûY° «á AóH äÉfÉëàe’G SôdG° ª« á.

h âΠeGC ÖFÉædG ùdG° «Ió H¡ «á G◊ ôjô… { ¿ ƒμJ¿ dG¨ «ª á àdG» e äôq ΠY≈ U° «Gó ób àfGâ¡ H IOGQÉE πc ΠgGCÉ¡ πch ΠYÉØdG« äÉ àdG» Uô–¢ FGOª ΠY≈ øeGC áæjóŸG SGhà° ÉgQGô≤ UôMÉ¡° ΠY≈ âHGƒK ùdGΠ° º G Πg’C» dGh© «û ¢ ûŸGzΣΰ .

hH óh Q√ , Mª π G’ eÚ Gd ©É Ω d` zJ «qQÉ ùŸGà° zπÑ≤ MGCª ó G◊ ôjô… {M õÜ Gd Π¬ z hT ° «àë ¬ ‘ U° «Gó ùe° dhƒD« á G çGóM’C G IÒN’C ‘ GÈY, àa’ Ék ¿ Ée üMπ° Éc{¿ àf« áé SÓdäGRGõØà° àdG» GƒeÉb HÉ¡ ‘ IÎØdG VÉŸG° «zá , UGhØ° àæŸGª Ú ¤ SÉjGô° ÜõM ΠdG¬ øe AÉæHGC áæjóŸG H fÉC¡ º áfƒN{ üd° «Gó h ΠgGCzÉ¡ . Qh iGC { ¿ H© ¢† RƒeôdG ‘ U° «Gó dG« Ωƒ ΠYh≈ Q SGC° ¡º SGáeÉ° S° ©ó hÉëj∫ H« ™ áeGôc áæjóŸG, h ¿ e© hô± S° ©ó MQª ¬ ΠdG¬ ⁄ j ˘Ñ ˘™ jóŸG ˘æ ˘á h⁄ j ˘Jô ˘¡ ˘ø d ˘Π ˘ª ˘É ∫ dG ˘æ ˘¶ ˘« ˘∞ dG ˘ò … j ˘YRƒ ˘¬ ùM° ˘ø üfΠdGô° ¬z , Ébh:∫ òg{√ áæjóŸG ’ ÉÑJo´ h’ ûJoziΰ .

Th° Oóq ‘ dAÉ≤ Sƒe° ™ e™ QOGƒc bhäÉYÉ£ ÖJÉμeh gh« äÉÄ É÷h¿ J{« QÉ ùŸGà° zπÑ≤ ‘ ùæe° ≤« á U° «Gó ܃æ÷Gh ΠY≈ aQ† °¬ SG{ΩGóîà° ùdGìÓ° ‘ áæjóŸG øe … Lá¡ zâfÉc, e kGócƒD G{¿ J« QÉ ùŸGà° πÑ≤ ’ j øeƒD ùdÉHìÓ° dh« ù¢ ‘ OQGh ùJΠ° «í SÉædG¢ hGC ûfGEAÉ° æJ¶ «º ùeíΠ° ‘ U° «zGó .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.