ÙΠÛG¢ Sódgqƒà° …

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

ch ˘ª ˘É c ˘É ¿ e ˘à ˘bƒ ˘© ˘ , a˘ ≤˘ ó NGC˘ Ø˘ ≥ ùΠÛG¢ dG˘ Só° ˘à ˘Qƒ … ‘ dG˘ Ñ H ˘dÉ ˘£ ˘© ˘Úæ ŸG≤ ˘Úeó e ˘ø FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á Jh˘ μ˘ à˘ π dG{˘ à˘ ¨˘ «Ò Gh U’E° ˘zìÓ . V° ˘ó b ˘fÉ ˘ƒ ¿ dG ˘à ˘ª ˘jó ˘ó d˘ Π˘ ª˘ é˘ ùΠ¢ dG˘ æ˘ «˘ Hɢ », G e’C˘ ô dG˘ ò… L© π dGƒfÉ≤ ¿ ŸG£ ©ƒ ¿ a« ¬ kGòaÉf hGC SQÉ° … ØŸG© ƒ∫ kGQÉÑàYG øe dG« Ωƒ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.