J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ ààîjº JQHO¬ ájhôμdg ‘ Öjqódg

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ààîjº bÉ£ ´ VÉjôdGá° ‘ J« QÉ ùŸGà° πÑ≤ ‘ ÖjQódG - QÉμY, ùdGáYÉ° 0017^ H ˘© ˘ó X ˘¡ ˘ô dG ˘« ˘Ωƒ ùdG° ˘âÑ , IQhO ùe° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π dG ˘OGƒ … d ˘μ ˘Iô dG˘ ≤˘ Ωó üŸG° ¨Iô , ΠY≈ Πe© Ö óÛG∫ ‘ OGh… ódÉN, IGQÉÑŸÉH ædGFÉ¡ «á ÚH jôa≥ óÛG∫ OGh… ódÉN jôah≥ πJ ìôØdG, ëjhÉgô°† OóY ÒÑc øe Πㇻ OGƒædG… Thüî° °« äÉ ájóΠH Sh° «SÉ °« á VÉjQh° «á .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.