Bƒj« ∞ EÚHƑΠ£ õémh ÁLGQO Sh° «ÄGQÉ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

μ“˘æ˘ â b ˘£˘ ˘©˘ ˘É˘ ä b ˘ƒ˘ i G e’C ˘ø˘ dG ˘ó˘ NG ˘Π˘ ˘»˘ H ˘à˘ ˘É˘ jQ ˘ï˘ 2106/ 2013/ øe bƒJ« ∞ 36 Tüî° É° HÉμJQ’E¡ º aGC ©É ’ eôL« á ΠY≈ G VGQ’C° » fÉæÑΠdG« á áaÉc, V° ªø QÉWGE eeÉ¡ É¡ ‘ É›∫ ßØM G øe’C ædGh¶ ΩÉ áëaÉμeh áÁô÷G ΠàîÃ∞ YGƒfGCÉ¡ , H« æ¡ º: 6 FGôéHº Sábô° , 5 FGôéHº äGQófl, 8 ΩôéH áeÉbGE ÒZ ûeáYhô° , 4 hO¿ GQhG¥ JƒÑK« á, 3 ΩôéH ÓWGE¥ QÉf, 8 FGôéHº : Jójó¡ , SGà° ©ª É∫ áMƒd e¨ IôjÉ, T∂° hO¿ UQ° «ó , ΩóY aO™ Øfá≤ , ùJ° ¡« π IQÉYO, Sôμ° ôgÉX, ehÚHƒΠ£ ÚæKGE ΠdAÉ°†≤ ÖLƒÃ äGôcòe h ΩÉμMGC dóY« á áØΠàfl.

hâæμ“IRôØe SGà° ü≤AÉ° ähÒH ‘ b« IOÉ TáWô° ähÒH e˘ ø J˘ bƒ˘ «∞ 3 d ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« Ú, KG˘ æ˘ É¿ H˘ é˘ Ωô äGQóıG dGh˘ ã˘ ådÉ eÜƒΠ£ Iôcòà FGõL« á äõéMh çÓK ûYIô° áLGQO ùJh° ™ S° «äGQÉ áØdÉfl.

Øa» áΠfi ÷Gª «Iõ ” bƒJ« ∞ ´ì. ì.. JódGh¬ S)AÉæ° ( e ˘dGƒ ˘« ˘ó 1989)( h´ .´ Ü. dGh ˘Jó˘ ˘¬ ˘ e) ˘É˘ L ˘Ió˘ ( e ˘ø ˘ e ˘dGƒ˘ ˘« ˘ó 1992)( H ˘© ˘eó ˘É V° ˘Ñ ˘§ H ˘ë ˘JRƒ ˘¡ ˘ª ˘É c ˘ª ˘« ˘á e ˘ø ûM° ˘« û° ˘á μdG« .∞

h‘ Πfi ˘á ˘ dG ˘eô ˘Π ˘á dG ˘Ñ ˘« †° ˘AÉ ” J ˘bƒ ˘« ˘∞ .… . dGh ˘Jó ˘¬ áéjóN)( øe dGƒe« ó 1968)( eÜƒΠ£ ÖLƒÃ QGôb FGõL» . cª É äõéMh äÉjQhO IRôØŸG 13 áLGQO ájQÉf 9h S° «äGQÉ áØdÉfl V° ªø fÉ£ ¥ áæjóe ähÒH.

hμ“˘âæ jQhO ˘á e ˘ø e ˘Ø ˘IRô SG° ˘à ˘ü≤ °˘ AÉ L˘ Ñ˘ π d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ H˘ ©˘ ó e ˘MÓ ˘≤ ˘á UQh° ˘ó , e ˘ø J ˘bƒ ˘« ˘∞ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ MG˘ ª˘ ó ì…. e˘ dGƒ˘ «˘ ó 1988)( ΩôéH äGQóıG ShÖΠ° SÚjQƒ° , óbh MGC« π G¤ LGôŸG™ üàıGá° Øæàd« ò äGôcòŸG ùŸGIô£° ëH≤ ¬.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.