G◊ ÁLÉ Øf« ùá° fi« » øjódg óæ÷g…

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

áΠeQGC ΩƒMôŸG G◊ êÉ fiª ó gGôHG« º QÉØdG gO’hGC ˘É : MôŸG ˘Ωƒ G◊ êÉ f ˘Ñ ˘« ˘π dG ˘Ø ˘QÉ LhR ˘à ˘¬ G◊ LÉ ˘á e ˘æ ˘≈ dGSó≤ °» S° ©« ó QÉØdG àLhR¬ SAÉæ° ôHÉL dh« ó QÉØdG àLhR¬ e≈¡ übü≤° ¢ G◊ áLÉ UØ° «á áΠeQGC G◊ êÉ ÒgR übü≤° ¢ G◊ áLÉ iƒ‚ áLhR G◊ êÉ MGCª ó H« ƒ°†¿ T° ≤« ÉgÉ≤: üæbπ° dÉe« Éjõ G◊ êÉ Yª ô óæ÷G… h MGCª ó óæ÷G… T° ≤« JÉ≤É¡ G:◊ áLÉ f© ªâ áΠeQGC G◊ êÉ ΩôcGC dG© QÉ£, Gh◊ áLÉ ähôK áΠeQGC G◊ êÉ UëÑ° » hGõZ,… eh» áΠeQGC Yª ô dÉY« á h ÉeGC∫ áΠeQGC VÉjQ¢ jÓZ« æ» , Gƒfh∫ áΠeQCG G◊ êÉ óÑY dGQOÉ≤ ôFGõ÷G… Oh∫’ áLhR ÉfóY¿ ThQÉÑ° Éjôah∫ áLhR Yª ô HÉÑΠdG« ó.…

U° ˘Π ˘» Y ˘Π ˘≈ L ˘ã ˘ª ˘fÉ ˘¡ ˘É dG˘ £˘ gɢ ô ‘ L˘ eɢ ™ TÉÿG° ˘≤ ˘é ˘» j˘ Ωƒ ùdG° ˘âÑ bGƒdG™ a« ¬ 226/ Ω2013/ M« å Qhh… ‘ iÌdG ‘ áfÉÑL ûdGAGó¡° .

JπÑ≤ àdG© RÉ… ‘ ÊÉãdG dG« Ωƒ G óM’C 236/ 2013/ h‘ ådÉãdG kGóZ ÚæK’G 24 æe¬ ‘ ÷Gª ©« á G S’EeÓ° «á üîàΠdü° ¢ LƒàdGh« ¬ dG ˘© ˘Π ˘ª ˘» ``G``` d` ˘eô ˘Π ˘á dG˘ Ñ˘ «† °˘ AÉ e˘ ø ùdG° ˘YÉ ˘á dG˘ ã˘ dɢ ã˘ á M˘ à˘ ≈ ùdG° ˘HÉ ˘© ˘á ùeAÉ° .

ØΠd≤ «Ió MôdGª á μdhº øe H© Égó ƒW∫ ÑdGAÉ≤ VGôdGƒ° ¿ HAÉ°†≤ ΠdG¬ Qóbh:√ ∫ óæ÷G… QÉØdGh ÉHÉÑdGh

dGhSó≤ °» ôHÉLh übhü≤° ¢ Hh« ƒ°†¿ h ùfGCÉÑ° ghDº

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.