J© Π« ≥ äéféëàe’g ‘ U° «Gó

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

YGC˘ Π˘ ø jRh˘ ô HÎdG˘ «˘ á dGh˘ à˘ ©˘ Π˘ «˘ º dG˘ ©˘ É‹ ùM° ˘É ¿ jO˘ ÜÉ J˘ ©˘ Π˘ «˘ ≥ eG˘ à˘ äÉfÉë ûdG° ˘¡ ˘IOÉ àŸG ˘Sƒ ° ˘£ ˘á dG ˘« ˘Ωƒ ‘ e ˘cGô ˘õ e’G ˘à ˘ë ˘fÉ ˘äÉ ‘ U° ˘« ˘Gó , Y˘ Π˘ ≈ ¿ ùJà° ªô ‘ H≤ «á õcGôŸG ‘ ähÒH WÉæŸGh.≥

âØdh ÜÉjO ¤ fG¬ S° «Oóë kGóYƒe M’≤ AGôL’ äÉfÉëàeG ‘ OGƒŸG ŸG áΠLƒD.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.