6 MÔL≈ ‘ ÇOÉM ôëh… ‘ UQƑ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

G¤ –£ ˘º dG ˘ûfÓ ¢ h UGE° ˘HÉ ˘à ˘¡ ˘º H˘ é˘ ìhô ùch° ˘Qƒ Sƒàeᣰ ghº : OÉa… ,. ùMÚ° ,.¥ TÉg° º U,.¢ MGCª ó G,. ùMÚ° ,.… AÓY .…

Yh ˘ª ˘âΠ a ˘ô ¥ dG ˘aó ˘É ´ ÊóŸG dG ˘Ñ ˘ë ˘ô … Y ˘Π ˘≈ fΠ≤ ¡º G¤ ióMGE ùeûà° Ø°« äÉ æŸGá≤£ Πàd≤ » dG© êÓ.

[ ûfÓdG¢ H© ó UGeGó£° ¬ ùdÉHùæ° ƒ°∫ üdGôî° .…

OÉa)… GOÈdG¿ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.