Eπà≤ ùj° ©á ÖFÉLGC øe Igƒg ÙJΠ° ≥ ÉÑ÷G∫ UÔDÉHUÉ° ¢ ‘ ùcéhéà° ¿ ÉÑDÉWH¿ æñàj≈

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

πàb ùJ° ©á ÖfÉLG øe IGƒg ùJΠ° ≥ ÉÑ÷G∫ d« π ùeG¢ ‘ ÉÑL∫ dG¡ «ª Éj’É Y ˘Π ˘≈ jG ˘ó … e ˘à ˘ª ˘jOô ˘ø SG° ˘eÓ ˘« Ú e ˘à ˘æ ˘μ ˘jô ˘ø H˘ Π˘ Ñ˘ SÉ¢ ûdG° ˘Wô ˘á , YGh˘ Π˘ âæ W{˘ dɢ Ñ˘ É¿ H˘ ùcÉ° ˘à ˘É ¿z ùe° ˘ dhƒD˘ «˘ à˘ ¡˘ É Y˘ ø dG˘ ©˘ ª˘ Π˘ «˘ á, e˘ Vƒ° ˘ë ˘á fG˘ É¡ JòØfÉ¡ ãΠd QÉC øe eπà≤ b« OÉ… ‘ G◊ ácô ‘ IQÉZ Tàæ° É¡ IôFÉW cÒeG« á øe hO¿ W« QÉ.

bh ˘à ˘π N ˘ª ù° ˘á chG ˘fGô ˘« Ú Yh˘ Oó e˘ ø üdG° ˘« ˘æ ˘« Ú H˘ dɢ Uô° ˘UÉ .¢ c˘ ª˘ É b˘ à˘ π ùcÉHÊÉà° ‘ ÚM É‚ U° «æ » ùëHÖ° üeQOÉ° SQ° ª« á.

YGh˘ Π˘ âæ W{˘ dɢ Ñ˘ É¿ H˘ ùcÉ° ˘à ˘É ¿z ùe° ˘ dhƒD˘ «˘ à˘ ¡˘ É Y˘ ø dG˘ ¡˘ é˘ Ωƒ dG˘ ò… f˘ Ø˘ ò ‘ æeá≤£ g» IOÉY ‘ æe iÉC øe YGª É∫ dG© æ∞ àdG» ûJÉgó¡° ùcÉHÉà° ¿ òæe SäGƒæ° .

Ébh∫ WÉædG≥ SÉH° º G◊ ácô ùMGÉ° ¿ ΠdG¬ ùMGÉ° ¿ ‘ üJGÉ° ∫ ØJÉg» e™ ch ˘dÉ ˘á a ˘ùfGô ¢ H ˘Sô ¢ G¿ c ˘à ˘« ˘Ñ ˘á L ˘jó ˘Ió J˘ Yó˘ ≈ L{˘ æ˘ ó M˘ üØ° ˘zá f˘ Ø˘ äò dGΩƒé¡ àfÓdΩÉ≤ øe eπà≤ ƒŸG¤ h‹ MôdGª ø πLôdG ÊÉãdG ‘ ÉÑdÉW¿ ùcÉHÉà° ¿ ‘ QÉjG ‘ IQÉZ dIôFÉ£ cÒeG« á øe hO¿ W« QÉ.

GOh¿ FQ« ù¢ AGQRƒdG ùcÉÑdGJÉ° » RGƒf Tjô° ∞ dGΩƒé¡ ΠY≈ fl« º fÉæd¨ É äÉHQÉH SÉJ° ™ bª º dG© É⁄ 8126) GÎe( ΠY≈ ÉØJQG´ 1280 GÎe.

âfÉch aÉfi¶ á L« éΠ« â àdÉH« ùÉà° ¿ T)° ªÉ (∫ ‘ æe iÉC àM≈ G’ ¿ øe äGAGóàY’G ùæŸGáHƒ° Πdª ઠøjOô S’GeÓ° «Ú øjòdG ƒHQÉëj¿ ùdGΠ° äÉ£ ØdÉëàdÉ¡ S’GJGΰ «é » e™ äÉj’ƒdG IóëàŸG. SGhäôØ° òg√ äGAGóàY’G øY eπà≤ ÌcG øe Sáà° G±’ Tüî° ¢ òæe Sâ° SäGƒæ° ÈY OÓÑdG.

Ébh∫ Tjô° ∞ òdG… ƒJ¤ eeÉ¡ ¬ πÑb SGHÉ° «™ , ‘ H« É¿ ’{ ÉææμÁ G¿ fπÑ≤ Hò¡ √ Y’Gª É∫ ûMƒdG° «á ùfGÓdGfÉ° «á ShòÑæ° ∫ πc ÷GOƒ¡ ƒμàd¿ ùcÉHÉà° ¿ ÉfÉμe ÉæeGB ùΠd° «zìÉ .

Uhìô° ùe° hƒD ∫ ‘ TáWô° ôeÉjO ùfGôØd¢ SôH¢ Éc{¿ ΣÉæg ùJ° ©á LG ˘ÖfÉ Hh ˘ùcÉ ° ˘à ˘ÊÉ . bhh ˘™ dG˘ ¡˘ é˘ Ωƒ Y˘ æ˘ ó b˘ HGô˘ á ùdG° ˘YÉ ˘á dG˘ ©˘ TÉ° ˘Iô d˘ «˘ Ó. dGΠà≤ ≈ øe IGƒg ùJΠ° ≥ ÉÑ÷Gz∫ . VGÉ° ± Uh{π° ùeƒëΠ° ¿ ΠWGhGƒ≤ QÉædG ΠY« ¡º . ÉæJOQhh J cÉC« äGó ÃΠà≤ ¡º z. âfÉch ŸG© äÉeƒΠ SôdG° ª« á h’G¤ äOÉaG øY eπà≤ 10 S° «ìÉ ÖfÉLG. Hh ˘ùë Ö° jRh ˘ô dG ˘NGó ˘Π ˘« ˘á T° ˘QOƒ … f ˘« ù° ˘QÉ c ˘É ¿ ŸG¡ ˘LÉ ˘ª ˘ƒ ¿ j˘ Jô˘ hó¿ SÉÑd¢ ûdGáWô° ΠÙG« á GhõéàMGh Tôeøjó° ÚæKG àb’« gOɺ G¤ ıG« º. VGÉ° ± ùŸG° hƒD ∫ SQG{ÉæΠ° Mhôe« äÉ G¤ ÉμŸG¿ ædπ≤ åã÷G. ΠWGhâ≤ Yª Π« á eIOQÉ£ ΠZGhâ≤ Lª «™ òaÉæe æŸGzá≤£ .

Thäó¡° L« Π« â àdÉH« ùÉà° ¿ ‘ VÉŸG° » YGª É∫ æY∞ eGO« á Vó° Πb’G« á ûdG° «© «á øμd WÉæeÉ¡≤ ‘ ÉÑL∫ dG¡ «ª Éj’É àdG» Lƒàj¬ dG« É¡ ùdG° «ìÉ , J© Èà áæeGB.

bh ˘É ∫ FQ ˘« ù¢ G◊ μ ˘eƒ ˘á ΠÙG ˘« ˘á S° ˘« ˘ó e˘ ¡˘ ó… T° ˘É √ d˘ à˘ Π˘ Ø˘ jõ˘ ƒ¿ L˘ «˘ ƒ G¿ æŸG{á≤£ e© ádhõ ‘ ÉÑ÷G∫ dh« ù¢ ΣÉæg äÉbôW h’ øμÁ UƒdGƒ° ∫ dG« É¡ Siƒ° ΠY≈ Xô¡ ÑdG¨ É∫ hG G◊ ªÒ hG SGÒ° ΠY≈ zΩGób’G.

hÉMh∫ dG£ ª áfÉC ûH° ¿ øeG ùdG° «ìÉ øjOƒLƒŸG ‘ æŸGá≤£ , ’¿ πc dG ˘QGhõ L’G ˘ÖfÉ ùe° ˘é ˘Π ˘ƒ ¿ d ˘ió ûdG° ˘Wô ˘á ΠÙG ˘« ˘á μÁh ˘ø d ˘ùΠ ° ˘Π ˘£ ˘äÉ üJ’GÉ° ∫ H¡ º. ócGh Tjô° ∞ S’Cô° dGÉjÉë°† YO{º ùcÉHÉà° ¿ T° ©ÉÑ záeƒμMh. ƒJh¤ Tjô° ∞ eΠ£ ™ GôjõM¿ SÉFQá° AGQRh ùcÉHÉà° ¿ Πdª Iô áãdÉãdG, H© ó Rƒa HõM¬ ùdGMÉ° ≥ ‘ äÉHÉîàf’G ûàdGjô° ©« á ‘ 11 QÉjG âFÉØdG Hh© ó ÌcG øe 13 ÉeÉY ΠY≈ àMÉWG¬ fÉHÜÓ≤ ùYôμ° .…

Nh ˘Ó ∫ G◊ ª˘ Π˘ á f’G˘ à˘ î˘ Hɢ «˘ á, YG˘ Üô T° ˘jô ˘∞ Y˘ ø fG˘ Ø˘ à˘ Mɢ ¬ d˘ Ø˘ μ˘ Iô LG˘ AGô VhÉØeäÉ° SΩÓ° e™ àeª Oô… ácôM ÉÑdÉW{¿ ùcÉHÉà° ¿z .

øμd Gòg ìGÎb’G jΠ≤ ≥ ÷G« û¢ ùcÉÑdGÊÉà° òdG… ÜQÉëj àŸGª øjOô. Hh© ó HÉîàfG¬ Éb∫ Tjô° ∞ fG¬ ójôj G¿ éj© π øe bh∞ Tø° dGäGôFÉ£ cÒe’G« á øe hO¿ W« QÉ äGQÉZ Vó° ÉÑdÉW¿ FÉØΠMhÉ¡ ‘ dGIóYÉ≤ ‘ T° ªÉ ∫ ÜôZ OÓÑdG, ájƒdhG.

G)± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.