G◊ ÁLÉ Øf« ùá° fi« » øjódg óæ÷g…

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

áΠeQGC ΩƒMôŸG G◊ êÉ fiª ó gGôHG« º QÉØdG gO’hGC ˘É : MôŸG ˘Ωƒ G◊ êÉ f ˘Ñ ˘« ˘π dG ˘Ø ˘QÉ LhR ˘à ˘¬ G◊ LÉ ˘á e ˘æ ˘≈ dGSó≤ °» S° ©« ó QÉØdG àLhR¬ SAÉæ° ôHÉL dh« ó QÉØdG àLhR¬ e≈¡ übü≤° ¢ G◊ áLÉ UØ° «á áΠeQGC G◊ êÉ ÒgR übü≤° ¢ G◊ áLÉ iƒ‚ áLhR G◊ êÉ MGCª ó H« ƒ°†¿ T° ≤« ÉgÉ≤: üæbπ° dÉe« Éjõ G◊ êÉ Yª ô óæ÷G… h MGCª ó óæ÷G… T° ≤« JÉ≤É¡ G:◊ áLÉ f© ªâ áΠeQGC G◊ êÉ ΩôcGC dG© QÉ£, Gh◊ áLÉ ähôK áΠeQGC G◊ êÉ UëÑ° » hGõZ,… eh» áΠeQGC Yª ô dÉY« á h ÉeGC∫ áΠeQGC VÉjQ¢ jÓZ« æ» , Gƒfh∫ áΠeQCG G◊ êÉ óÑY dGQOÉ≤ ôFGõ÷G… Oh∫’ áLhR ÉfóY¿ ThQÉÑ° Éjôah∫ áLhR Yª ô HÉÑΠdG« ó.…

UΠ° » ΠY≈ ãLª fÉÉ¡ dGôgÉ£ ‘ eÉL™ TÉÿGé≤° » Ωƒj ùdGâÑ° dG˘ bGƒ˘ ™ a˘ «¬ 226/ Ω2013/ M ˘«˘ å Qhh… ‘ iÌdG ‘ L ˘Ñ˘ ˘É˘ f ˘ ᢠûdGAGó¡° .

J ˘≤ ˘Ñ ˘π dG ˘à ˘© ˘RÉ … dG ˘« ˘Ωƒ K’G˘ Úæ 246/ Ω2013/ ‘ ÷Gª ˘© ˘« ˘á G S’E° ˘eÓ ˘« ˘á d˘ Π˘ à˘ üîü° ¢ dGh˘ à˘ Lƒ˘ «˘ ¬ dG˘ ©˘ Π˘ ª˘ » ``G``` d`˘ eô˘ Π˘ á dG˘ Ñ˘ «† °˘ AÉ e˘ ø ùdGáYÉ° áãdÉãdG àM≈ ùdGHÉ° ©á ùeAÉ° .

ØΠd≤ «Ió MôdGª á μdhº øe H© Égó ƒW∫ ÑdGAÉ≤ VGôdGƒ° ¿ HAÉ°†≤ ΠdG¬ Qóbh:√ ∫ óæ÷G… QÉØdGh ÉHÉÑdGh

dGhSó≤ °» ôHÉLh übhü≤° ¢ Hh« ƒ°†¿ h ùfGCÉÑ° ghDº

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.