Fé O… Gd ¨ƒ d∞ j μôqω øjõféødg ‘ HJ’Ƒ£ ¬

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

bGC ˘ΩÉ f ˘OÉ … dG ˘¨ ˘dƒ ˘∞ M ˘Ø ˘π J ˘jRƒ ˘™ dG ˘μ ˘ ShƒD¢ dGh ˘hQó ´ ÚH dG ˘Ø ˘FÉ ˘jõ ˘ø hG d˘ Ø˘ ÉF ˘õ Gä ‘ H˘ £˘ ƒ’ J˘ ¬ Gd ˘ô S° ˘ª ˘« ˘á hG ŸÑ ˘É Qj ˘É ä Gd ˘ƒ Ojq˘ á dG˘ à˘ » bGC˘ «˘ ªâ NGhGC˘ ô dG ˘© ˘ΩÉ 2012 M ˘à ˘≈ J ˘jQÉ ˘î ˘¬ dPh∂ Y ˘Π ˘≈ e ˘YÓ ˘Ñ ˘¬ ÿG† °˘ AGô ‘ e˘ æ˘ £˘ ≤˘ á ìÉæ÷G.

Mhô°† G◊ πØ OóY øe YGCAÉ°† dG¡ «áÄ G ájQGO’E Gh Y’CAÉ°† ‘ OÉædG… hY ˘É F˘ ÓJ ˘¡ ˘º hJ ˘≤ ˘ó e˘ ¡˘ º G’ eÚ Gd ˘© ˘É Ω d˘ Π˘ æ˘ ÉO … Qe ˘õ … eû °˘ ôa ˘« q ˘á . gh˘ æ˘ Yƒ°† dG ˘¡ ˘« ˘Ä ˘á G jQGO’E ˘á FQ ˘« ù¢ æ÷ ˘á dG ˘¨ ˘dƒ ˘∞ S° ˘eÉ ˘» U° ˘eƒ ˘É dG˘ Ø˘ Fɢ jõ˘ ø dG˘ jò˘ ø SG° ˘à ˘ë ˘≤ ˘Gƒ ¿ j ˘μ ˘ eôq ˘Gƒ Y˘ Π˘ ≈ L˘ ¡˘ Oƒ H˘ dò˘ gƒ˘ É, a’˘ à˘ ¤ ¿ æ÷˘ á dG˘ ¨˘ dƒ˘ ∞ NGC ˘äò Y ˘Π ˘≈ Y ˘JÉ ˘≤ ˘¡ ˘É –≤ ˘« ˘≥ f ˘≤ ˘Π ˘á e ˘à ˘≤ ˘eó ˘á ‘ É›∫ dG˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ dG˘ Ø˘ æ˘ » àŸG© Π≥ HdG{` zÜÉμjóæ¡ e™ ƒΠM∫ dG© ΩÉ .2014 âØdh ¤ IóY NäGƒ£ Lƒd« ùà° «á e« fGó« á æJh¶ «ª «á TâYô° áæ÷ dG¨ dƒ∞ ‘ ÉgPÉîJG âJÉHh VGháë° éΠdª «™ YGO« àΠd© hÉ¿ ÉŸ a« ¬ ÒN OÉædG… gƒæeh àdÉH© hÉ¿ e™ YGCAÉ°† áæéΠdG.

H© ó dP∂ øΠYGC SGC° ªAÉ øjõFÉØdG Éc J’B »: äÉjQÉÑŸG ûdGájô¡° : ûJøjô° G h’C ∫ 2012: Ghôe¿ SƒcÉ° . ûJøjô° ÊÉãdG - ƒfÉc¿ G h’C ∫ 2012: jÉJ¨ ô S° ©ó . ƒfÉc¿ ÊÉãdG 2013: 1 - aQ« ≥ QGóZ, 2 - ʃW ƒHGC SÉMô° .∫ TÉÑ° • 2013: 1 - T° «ï Sƒe≈° øjõdG, 2 - õeQ… ûeaô° «á . QGPGB 2013: 1 - T° «ï Sƒe≈° øjõdG, 2 - S° ©ó ƒHGC ΠY» . f« ùÉ° ¿ 2013: 1 - LOÉ¡ ƒHGC VôgÉ° , 2 - πFGh M« Qó. QÉjGC 2013: 1 - óÑY ùHÉ° ,• 2 - MGCª ó eOGó≤ . GôjõM¿ 2013: 1 - ÖdÉZ äÉJGC, 2 - OÉL ôgÉW. ôK… ùHÓc¢ ófGE ôJÉH 2013: 1 - OÉL ôgÉW, 2 - ÉfóY¿ M« Qó. QÉH Ñeƒc« ûàø° 2013: 1 - ܃jGC QhóæZ, 2 - ΠY» ÎYR.… hôjGC¿ ΠfhGC» : 1 - õeGQ H« ƒ°†¿ , 2 - ÉfóY¿ M« Qó. ƒcÉe‹ 2013: 1 - LOÉ¡ ƒHGC VôgÉ° øjOÉfh UÉjGƒ° , 2 - T° ˘« ˘ï e ˘Sƒ ° ˘≈ dG ˘jõ ˘ø Wh ˘Êƒ HGC ˘ƒ S° ˘Mô ˘É .∫ h‘ àÿG ˘ΩÉ , bGC˘ «˘ º c˘ cƒ˘ à˘ «˘ π SÉæŸÉHáÑ° h äòNGC üdGQƒ° ájQÉcòàdG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.