RÔLOHQ: S’GÀ° ¨AÉÆ øy Sõjqgƒ° j© Oƒ Πd« ƒhôø∫

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

cGC ˘ó ÜQóŸG H ˘fGô ˘ó ¿ LOhQ ˘Rô G¿ f ˘OÉ … d ˘« ˘Ø ˘Hô ˘ƒ ∫ f’G ˘μ ˘Π ˘« ˘õ … d ˘μ ˘Iô dG ˘≤ ˘Ωó ùj° «ô£ ûHπμ° πeÉc ΠY≈ bƒŸG∞ ûH° ¿ ùjƒd¢ SõjQGƒ° Gh ôe’C j© Oƒ OÉæΠd… d« Qô≤ Ée GPG Éc¿ S° «Ñ «™ eLÉ¡ ª¬ ÊÉjGƒZhQh’G.

h‘ IóY eäÓHÉ≤ UaÉë° «á ‘ OÓH√ e GôNƒD, Qôc SõjQGƒ° 26) ÉeÉY( àÑZQ¬ ‘ ΣôJ QhódG… Πμf’G« õ… ΠdGh© Ö ‘ SGfÉÑ° «É Πe≤ «É ΩƒΠdÉH ΠY≈ ShπFÉ° ΩÓY’G jÈdGfÉ£ «á ‘ L© π M« Jɬ ùeëà° «áΠ ‘ GÎΠμfG. h ócGC d« ƒHôØ∫ G¿ ŸGLÉ¡ º ÊÉK) Góg‘ QhódG… SƒŸG° º VÉŸG° » H23` Éaóg( d« ù¢ ÑΠd« ™. ΠHGh≠ RôLOhQ fiᣠùcƒJäQƒÑ° YGP’G« á ùeGC¢ óæY S° dGƒD¬ ƒM∫ SõjQGƒ° òdG… ûjΣQÉ° e™ e ˘æ ˘à ˘Öî ZhQh’G ˘Gƒ … M ˘dÉ ˘« ˘É ‘ c ˘ SÉC ¢ dG ˘≤ ˘äGQÉ ‘ jRGÈdG ˘π : G{ e’C ˘ô ùH° ˘« ˘§ Πd¨ ájÉ.. OÉædG… ùj° «ô£ ÉeÉ“ΠY≈ bƒŸG.∞ S° SÉCà° ª™ FGOª É ÚÑYÓd. YGª π FGOª É øY Üôb e™ ÚÑYÓdG SGhà° ª™ Lƒdá¡ f¶ gôº FGOª É øμd ΠμdGª á IÒN’G OÉæΠd… øëf ‘ bƒe∞ G’ ¿ Π‰∂ a« ¬ ÉÑY’ ’ ÖZôf ‘ G¿ Øfó≤ .√ ójôf G¿ æÑf» T° «ÉÄ Éæg ƒgh AõL e¡ º GóL øe dP∂ Sh° «Ωó≤ FGOª É aGC π°† Ée óæY.{√

ÖbƒYh SõjQGƒ° æŸG† °º øe ùcÉLG¢ ùeGΩGOΰ ‘ ƒfÉc¿ ÊÉãdG 2011 bƒdÉH∞ ûYô° äÉjQÉÑe ‘ GÎΠμfG ùHÖÑ° Y¢† fGôH« ùÓ° ± aƒfÉØjG« ûࢠaGóe™ ûJùΠ° °» SƒŸG° º VÉŸG° ». ΠYh≈ ZQº ùŸGiƒà° dGƒ≤ … ÖYÓd e™ d« ƒHôØ∫ ’ G¿ SõjQGƒ° òdG… bhG∞ Kª ÊÉ äÉjQÉÑe SƒŸG° º ùdGHÉ° ≥ ùHÖÑ° áfÉgG üæYájô° LGh¬ ÓHGh øe àf’GäGOÉ≤ ‘ ΩÓY’G ùHÖÑ° üJJÉaô° ¬.

àNhº RôLOhQ: ‘{ H© ¢† M’G« É¿ ŸGäÓHÉ≤ àdG» jôéjÉ¡ ΣÉæg àjº dGAÉ≤ dGAƒ°† ΠY« É¡ øμd AGõLG øe eäÓHÉ≤ ùjƒd¢ üdGaÉë° «á çóëàj a« É¡ øY cº Öëj d« ƒHôØ..∫ øμd dÉHÑ£ ™ Gòg ’ àjº dGAÉ≤ dGAƒ°† ΠY« ¬. Gòg çóëj h ÉfGC àe ócÉC øe dP.∂ Ée aôYG¬ ƒg G¿ ùŸGIófÉ° àdG» üMπ° ΠY« É¡ ùjƒd¢ øe SÉædG¢ ‘ d ˘« ˘Ø ˘Hô ˘ƒ ∫ jóŸG ˘æ ˘á dGh ˘æ ˘OÉ … c˘ âfÉ ÒZ Y˘ jOɢ á h fGC˘ É YG˘ Π˘ º fG˘ ¬ ûj° ˘© ˘ô H˘ dò∂ eÎëjh¬ .{ RÎjhQ)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.