£˘˘˘˘ ˘Π˘ ˘˘ ˘≥˘ ˘˘ üæÿg°

Al-Mustaqbal - - Nháeó` Eóyge« Á Élôd∫ Y’gª É∫ Ùÿghãà° ªøjô Õ`f` Ù` -

j† ° ˘™ WGE ˘Ó ¥ g ˘Gò bƒŸG ˘™ G S’Cù° ¢ dG ˘eRÓ ˘á d ˘ûà ° ˘é ˘« ˘™ dG ˘à ˘é ˘IQÉ G’ dμ Îh f« qá ‘ dÑ æÉ ¿, P jù °¡ º ‘ Jƒ S° «™ aÉ ¥ Gd à ÉQ Gd ΠÑ æÉ f« qÚ ùehJóYÉ° ¡º ΠY≈ PÉØædG ¤ dG© É.⁄ cª É S° «ù °¡ º ¤ M óx ÒÑc ‘ Rj ÉO I G’ Yà ªÉ O YΠ ≈ G’ fÎ fâ c OG I dΠ àó Gh ∫ hG dà éÉ QI G’ dμ Îh f« qá øe πÑb ûdGäÉcô° Gh OGôa’C ΠY≈ M óx SAGƒ° .

hj ƒ aq ô GŸ ƒb ™ dΠ õH ÉF ø Gd ôG Má Gd àÉ á dGh£ ª fÉC« áæ áΠeÉμdG øe ÓN∫ Y ª˘ ˘Π «˘q ˘äÉ ûdG° ˘AGô dGh˘ ùà° ˘Π ˘« ˘º jôŸG˘ ë˘ á Gh e’B˘ æ˘ á, H˘ hó¿ L˘ ¡˘ ó hOhɉ áLÉM ¤ æàdGπ≤ øe Éμe¿ ¤ ôNGB.

hY ø gò G G’ ‚É R GŸ ઠ«qõ , âdÉb Iôjóe IôFGO ÑdGäÉbÉ£ ƒΠMh∫ Gd ó˘a ™˘ G’ d ˘μ Îh f «˘q˘ á Ûª ˘Yƒ ˘á Y{˘ Oƒ-√ S° ˘zQGOGô , fQ˘ ó√ H˘ jó˘ ô, { fq˘ æ˘ É f© à õq H WÓ ¥ gò √ GŸ æü °á G ÿÉ U° á HÉ dà éÉ QI G’ dμ Îh f« qá . øëæa, ‘ æH∂ OƒY,√ f øeƒD ÉfQhóH G S’CSÉ° °» ‘ YOº üàb’GOÉ° ΠqÙG» , ùfh° ©≈ SÉHà° ªQGô ¤ dG≤ «ΩÉ äGQOÉÑà áØΠàfl Jó¡ ± ¤ J© õjõ Gd æ¶ ÉΩ GŸ É‹ , ’ S° «qª É ‘ X dG¶ hô± áægGôdG. aGÎYÉa QhódÉH dG˘ ò… J˘ Π˘ ©˘ Ñ˘ ¬ ûdG° ˘cô ˘äÉ üdG° ˘¨ IÒ àŸGh˘ Sƒ° ˘£ ˘á G◊ é˘ º ‘ dG˘ à˘ æ˘ ª˘ «˘ á G’ bà ü° É Ojqá a≈ É›∫ ÑdG« ™ áFõéàdÉH, S° «ù °¡ º bƒe™ {

«emall ‘ jô–∂ YGCª É∫ òg√ ŸG SƒDù° äÉ°, UÉîHhá° e™ ójGõJ àYGª OÉ e ˘Ø ˘¡ ˘ƒ Ω Gd ˘à ù° ˘ ¥ G’ d ˘μ Îh Ê e ˘ø b ˘Ñ ˘π GŸ ù° ˘à ˘¡ ˘Π ˘μ Ú Gd ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘É f˘ «q˘ Ú hG d© ôÜ

» , eû °Ò I ¤ f¬ {H WÓ b¬ gò √ GŸ æ ü°qá , jƒ ¬ üŸGô° ±

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.