IOÉŸG SÉÀDG° ©á ûyiô° :

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

˘© ˘£ ˘≈ ùŸG° ˘à ˘î ˘eó ˘ƒ ¿ àŸGh˘ ©˘ bɢ hó¿ L’Gh˘ AGô dG˘ FGó˘ ª˘ ƒ¿ ŸGh bƒD˘ à˘ ƒ¿ AGôL’Gh IQƒJÉØdÉH øjòdG) àjVÉ≤ ƒ°¿ J© jƒäÉ°† Tájô¡° J© Èà áHÉãà ÖJGQ hG ôLG( ‘ ŸG SƒDù° äÉ° dG© áeÉ ÒZ VÉÿG° ©á dƒfÉ≤ ¿ dG© ªπ IOÉjR AÓZ e© «û á° ah≥ G d’B« á dÉàdG« á JÉ°† ± G¤ SGSÉ° ¢ ÖJGôdG ûdGô¡° … πμd æe¡ º:

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.