Öîàæe üdgä’é° ¤ G d’c© ÜÉ G S’B° «ájƒ ΠNGO áyéb

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

QOÉZ Öîàæe ÉæÑd¿ Iôμd üdGä’É° G¤ áæjóe ûæjGE° «ƒ ¿ ájQƒμdG Hƒæ÷G« á Πdª ûácQÉ° ‘ ùædGáî° HGôdG© á IQhód d’G© ÜÉ G S’B° «ájƒ πNGO áYÉb, àdG» æJΠ£ ≥ SQ° ª« ‘ GôjõM29¿ QÉ÷G,… ùJhà° ªô àM≈ 6 Rƒ“ŸGπÑ≤ .

Sh° «ƒμ ¿ Öîàæe Iôc üdGä’É° hG∫ UGƒdGÚΠ° øe ÑdG© áã fÉæÑΠdG« á fƒμd¬ S° «óÑ ûeQGƒ° √ ‘ IQhódG ‘ 26 QÉ÷G,… ΠY≈ G¿ ëΠj≥ H¬ H≤ «á OGôaG ÑdG© áã SÉFôHá° Yƒ°† áæéΠdG ÑŸh’G« á FQ« ù¢ OÉ– hOƒ÷G ùfôaGƒ° S° ©IOÉ ‘ 27 æe¬ . ΠÁh∂ ÖîàæŸG ÊÉæÑΠdG M¶ Xƒ áeÉg Πdª ùaÉæá° ΠY≈ e« dGó« á ‘ òg√ IQhódG ‘ ÉM∫ SGOÉØà° øe HQÉOE¬ ùdGHÉ° á≤ V° ªø ÑdGä’ƒ£ G S’B° «ájƒ , ƒgh S° «∞≤ ΩÉeG e¡ ªá îJ£ » Ñîàæe» ùΠaÚ£° òdG… LGƒj¡ ¬ HQ’G© AÉ, ah« «ΩÉæà òdG… LGƒj¡ ¬ óM’G ŸGπÑ≤ , ‘ JGQÉÑe« ¬ V° ªø ÛGª áYƒ áãdÉãdG, øe πLG ƃΠH QhódG HQ™ ædGFÉ¡ », ΠYª G ¿ 22 Ñîàæe ûjƒcQÉ° ¿ ‘ òg√ IQhódG, óbh ” jRƒJ© ¡º ÚH 7 ›ª äÉYƒ, a°† ªâ ÛGª áYƒ h’G¤ äÉÑîàæe ÉjQƒc Hƒæ÷G« á âjƒμdGh fƒgh≠ fƒc≠ hÉcÉeh, fÉãdGh« á ófÓjÉJ dÉeh« Éjõ ÉJƒHh¿ , HGôdGh© á äÉÑîàæe GôjG¿ dGh© Gô¥ äGQÉe’Gh, ùeÉÿGhá° üdGÚ° fhófGh« ù° «É Jh ˘jÉ ˘Ñ ˘« ˘¬ , ùdGh° ˘ SOÉ° ˘á dG ˘« ˘HÉ ˘É ¿ Jh ˘cô ˘ª ˘ùfÉ ° ˘à ˘É ¿ ùdGh° ˘© ˘jOƒ ˘á , ùdGh° ˘HÉ ˘© ˘á ùμHRhGÉà° ¿ bhô£ aGh¨ ùfÉÉà° ¿.

jh£ ªí fÉæÑΠdG« ƒ¿ G¤ ƃΠH QhódG üf∞° ædGFÉ¡ » h– ≤« ≥ dÉeGB¡ º üëHó° e« dGó« á, gh» ùe° ádÉC bGh© «á ùMÖ° ÜQóŸG S’GÊÉÑ° ƒcÉH ƒLhGQGC òdG… Éb:∫ U{ë° «í G¿ ÉæJGÒ°†– ⁄ øμJ ΠY≈ ΠYG≈ ùeiƒà° ùHÖÑ° V° «≥ âbƒdG ÚH fájÉ¡ äÉeGõàdG ÚÑYÓdG e™ jOGƒf¡ º AóHh øjQÉ“ÖîàæŸG, Éææμd Π‰∂ ›ª áYƒ J† °º UÉæYô° IÈN UGâëÑ° J© ô± Ée àæj¶ Égô ‘ S’Gëà° äÉbÉ≤ LQÉÿG« á, Gòd f πeÉC kGÒN ‘ òg√ IQhódG ΠY≈ ZQº ÉæcGQOG G¿ πc ùaÉæŸGÚ° bn eƒ G H a† °π –† °Ò ‡μ ø hH ü° ؃ ± àμeª záΠ. âfÉch äGÒ°†– Öîàæe

m ÉæÑd¿ üàbGäô° ΠY≈ øjQÉ“eƒj« á ‘ áYÉb ájƒfÉK ôKƒμdG, SÑ° É¡≤ e© ùôμ° ‘ dG© UÉ° ªá dGájô£≤ áMhódG M« å VÉN¢ fÉæÑΠdG« ƒ¿ ÚJGQÉÑe ÚàjOh ΩÉeG bô£ àfGâ¡ gRƒØHº 3 - 2 3h - 1 ΠY≈ GƒàdG.‹

àJh dÉC∞ H© áã ÖîàæŸG ÊÉæÑΠdG øe: S’GÊÉÑ° ùfGôaù° °« ƒμ ƒLhGQGC zƒcÉH{ e ó˘Q H ˘ , hT ° ô˘H π˘ c ˘ ôjq ˘º ùe° ˘YÉ ˘kGó d ˘Π ˘ª ˘ÜQó , QhOh… NR ˘Qƒ e ˘jó ˘kGô , Lh˘ Rƒ± H˘ ƒ ùfƒj¢ e© Ék÷É a« FÉjõ« , êQƒLh ùYÉ° ± ùe° hƒD ’ éàΠd¡ «äGõ , 12h ÑY’ gº : G◊ SQÉ° ˘É ¿ HQ ˘« ˘™ dG ˘μ ˘NÉ ˘» ùMhÚ° g ˘ª ˘ÊGó , Nh ˘dÉ ˘ó J ˘μ ˘¬ L ˘» üeh° ˘£ ˘Ø ˘≈ SÉMô° ¿ Ëôch ƒHG ójR ΠYh» æW« û¢ fihª ó Ñb« ù° » ùMhø° ƒàjR¿ SÉbh° º UƒbÉ° ¿ SÉbh° º õY øjódG πeÉch dG« SÉ¢ ΠYh» G◊ ªü °» .

Éægh äÉjQÉÑe Öîàæe ÉæÑd¿ bƒàH« â ähÒH: ÿGª «ù ¢ 1 ÜGB 2013: ÉæÑd¿ - fƒg≠ fƒc≠ ÛG)ª áYƒ fÉãdG« á, 3017^ ,( ÷Gª ©á 2 æe¬ : bô£ - ÉæÑd¿ 30)17^ ,( ùdGâÑ° 3 æe¬ : ÉæÑd¿ - dG« ÉHÉ¿ 45)12^ .(

ôcòj fG¬ G¤ ÖfÉL Iôc üdGä’É° , S° «ƒμ ¿ ÉæÑd¿ VÉMkGô° ‘ òg√ IQhódG ‘ e ˘æ ˘ùaÉ ° ˘äÉ dG ˘Ñ ˘Π ˘« ˘hOQÉ ûdGh° ˘£ ˘ô „ hOƒ÷Gh c ˘TGQƒ ¢ GƒŸGh… J ˘É … dGh ˘übô ¢ VÉjôdG° ». ΠYª G ¿ IQhO ƒæØdG¿ dGdÉà≤ «á G S’B° «ájƒ ób ” OÉ¡› Πdª Iô h’G¤ e™ d’G© ÜÉ G S’B° «ájƒ πNGO áYÉb, àdΩÉ≤ ùaÉæeJÉ° É¡ ‘ ûæjGE° «ƒ ¿, øeGõàdÉH e™ IQhódG HGôdG© á d dÓC ©ÜÉ dGájQÉ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.