Ügƒf ùÿg{à° zπñ≤: ÒN’C dg© È øe U° «Gó Vhüô° πc IÔGÉX Πà“∂ SMÓ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ócGC ÜGƒf áΠàc ùŸG{à° zπÑ≤ ùeGC,¢ VIQhô° { òNGC dG© È øe πc Ée üMzπ° ‘ U° «Gó , Úàa’ ¤ ܃Lh{ VÜô° πc IôgÉX Πà“∂ SMÓ° , e¡ ªÉ Éc¿ jôØdG≥ òdG… àæJª » dGE« ¬z . ThGhOó° ΠY≈ V{IQhô° G¿ ƒμJ¿ áKOÉM GÈY Nóe õæd´ ùdGìÓ° øe πc fÉæÑΠdG« Ú ƒbƒdGh± Lª «© e™ ÷G« û¢ zÊÉæÑΠdG. àfhª æ≈ G¿ àJ dÉC∞ G◊ áeƒμ ‘ SGô° ´ âbh, øμd dP∂ êÉàëj G¤ QGôb øe FôdG« ù¢ e« ûÉ° ∫ SΠ° «ª É¿ , øëfh øe πÑb àdG dÉC« ∞ f© àó≤ G¿ G◊ áeƒμ dÉãŸG« á g ˘» G◊ μ ˘eƒ ˘á G◊ « ˘jOÉ ˘á b ˘ó J ˘μ ˘ƒ ¿ U° ˘© ˘Ñ ˘á ‘ g ˘ò √ dG ˘¶ ˘hô ± kGPG a ˘Π ˘æ ˘Ögò ◊áeƒμ S° «SÉ °« á øe ÒZ ùŸGøjõØà° ëàΠdÒ°† äÉHÉîàfÓd.{

ÈàYGh G¿ IôμdG{ G’ ¿ ‘ Πe© Ö FôdG« ù¢ ôH… ÷á¡ Vh° ™ ìGÎbG àdGª ójó dIOÉ≤ L’GIõ¡ æe’G« á ΠY≈ hóL∫ YGª É∫ G hq∫ ùΠLá° ûJjô° ©« á ƒYój dG« zÉ¡, àa’ G¤ G¿ FôdG{« ù¢ ôH… jód¬ øe ôdG ájhD Gh◊ μª á Ée Øμj» dìô£ Gòg VƒŸGƒ° ´z . ThOó° ΠY≈ gGª «á S’G{Gô° ´ ‘ ûJμ° «π G◊ áeƒμ ‘ πX Vh’GÉ° ´ G’ eæ «á GŸ ÎO já hG dØ àæ á GŸ àæ ≤Π á z. Éc¿ jôØdG≥ òdG… àæJª » dGE« ¬z , ûekGÒ° ¤ V{IQhô° G¿ ƒμJ¿ áKOÉM GÈY Nóe õæd´ ùdGìÓ° øe πc fÉæÑΠdG« Ú ƒbƒdGh± Lª «© e™ ÷G« û¢ zÊÉæÑΠdG. ThOó° ΠY≈ ÉæfG{ ójôf ádhódG ŸGh SƒDù° zäÉ°.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.