Ê’ó›

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

b ˘É ∫ Y† ° ˘ƒ dG ˘μ ˘à ˘Π ˘á dG ˘æ ˘ÖFÉ Y ˘WÉ ˘∞ Ê’ó› ‘ M˘ åjó ¤ ch˘ dɢ á G{ f’C˘ Ñ˘ AÉ zájõcôŸG: GPG{ c Éæq ójôf G◊ ÉØ® ΠY≈ c« É¿ ádhódG ΠYh≈ Yª ÉgOƒ ØdGô≤ … G… ŸG SƒDù° á° dG© ùájôμ° , a© Π« Éæ æe™ G… ÆGôa ‘ b« JOÉÉ¡ , dGh¶ hô± G’ ¿ ÒZ e JGƒD« á àd© «Ú óFÉb ójóL éΠd« û¢ øe πÑb ùΠ›¢ AGQRh a© É,∫ dòd∂ a ¿ aGπ°† jôWá≤ Πdª aÉë¶ á ΠY≈ ŸG SƒDù° á° dG© ùájôμ° ΠYh≈ b« JOÉÉ¡ ƒg àdGª ójó dù °æ á e≤ ÑΠ á, ’¿ Gd ©ô ± j≤ à† °» H ¿ jà ¨« qô óFÉb ÷G« û¢ e™ ÜÉîàfG FQ« ù¢ Ló jó dΠ éª ¡ƒ Qj áz , eã ªæ OG A b¡ ƒL », Gd ò… hU °Ø ¬ HÉ d` z L« qó zkGóL.

VGCÉ° :± øe{ M≥ ÖFÉædG e« ûÉ° ∫ ƒY¿ e© VQÉá° àdGª ójó dóFÉ≤ ÷G« û,¢ øeh M ˘≤ ˘æ ˘É ŸG£ ˘dÉ ˘Ñ ˘á H ˘dÉ ˘à ˘ª ˘jó ˘ó , d ˘μ ˘ø ‘ dG ˘æ ˘¡ ˘jÉ ˘á dG˘ ≤˘ QGô S° ˘« ˘© ˘Oƒ G¤ ùΠÛG¢ ædG« HÉ» , h’ óMG ΠÁ∂ M≥ ØdG{« zƒà ‘ dP∂ ’¿ ÷G« û¢ éΠdª «™ .{ h ÜôYGC øY SGCØ° ¬ ΩÓμΠd{ òdG… UQó° øY ƒY¿ ‘ T° ¿ àdGª ójó dóFÉ≤ ÷G« û,{¢ e kGócƒD G¿ {G Ÿ S° ù° Éä G’ eæ «á dμ π Gd ΠÑ æÉ f« Ú h’ Jî ü¢ q áÄa hO¿ ziôNG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.