ÉØJQG´ S° ©ô ÄHRÉŸG 100 IÒD dgh¨ RÉ 400

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ØJQG™ S ° © ô U Ø° « áë õjódG{∫ zπjhG ähRÉŸGh M’Gª ô 100 IÒd, Sh° ©ô UØ° «áë RÉμdG 200 IÒd, IQhQÉbh dG ¨ RÉ 400 IÒd , ‘ ÚM SG à°ô≤ S ° © ô UØ° «áë øjõæÑdG øe ÚYƒædG 95) 98h ÉàchG¿ .( AÉL dP ∂ ‘ äGQGôb UG ÉgQó° ôjRh dG ábÉ£ ŸGh« É√ ‘ áeƒμM üJjô° ∞ Y’Gª É∫ GÈL¿ SÉH° «π , OóM ÑLƒÃÉ¡ G◊ ó ΠY’G≈ S’° ©QÉ ûŸGà° äÉ≤ ØædG£ «á ‘ S’GGƒ° ¥ fÉæÑΠdG« á, äAÉLh áëFÓdG J’Éc» : - øjõæH 95) ÉàchG¿ ( 33500 IÒd - øjõæH 98) ÉàchG¿ ( 34200 IÒd - õjO∫ πjhG Πdª äÉÑcô d’Gh« äÉ 25200 IÒd - ähRÉe MGª ô 25400 IÒd - RÉc 26900 IÒd - IQhQÉb RÉZ áfR) ûYIô° Πc(≠ 17200 IÒd - IQhQÉb RÉZ áfR) 512^ Πc(≠ 21000 IÒd

eh ˘ø˘ ˘ àŸG ˘ƒ˘ b `````™ ` ,``` G ¿ ûJ ° ˘¡˘ ó`````` g`` ˘ò˘ √ S’G ° ˘©˘ É``Q````` `` S’G ° ˘Ñ ˘ ƒ````` ´ ŸG ≤ ˘Ñ˘ π````` , fG ˘î ˘ ˘Ø˘ ˘É ˘V ° ˘É˘ e ˘Π˘ ˘ª˘ ˘Sƒ ° ˘É H ˘© ˘ó dG ˘à ˘£ ˘äGQƒ ùdG ° ˘jô ˘© ˘á dG ˘à ˘» T ° ˘¡ ˘Jó ˘¡ ˘É SG ° ˘© ˘QÉ dG ˘æ ˘Ø § ΩÉÿG e ˘£ ˘ ˘Π ˘ ˘™˘ g ˘Gò˘ S’G ° ˘Ñ ˘ƒ ´ dG ˘à ˘» fG ˘î ˘Ø â°† G ¤ 9 101^ Q’hO d ˘eÈΠ ˘« ˘π dG ˘MGƒ ˘ó e ˘ø dG ˘æ ˘ƒ ´ âfÈdG cÒe’G» , óH’ øe 25105^ äGQ’hO fájÉ¡ S’GƒÑ° ´ VÉŸG° ».

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.