Ùmø° G◊ êé Hπ£ Éæñd¿ ÄÉLGQÓD dgô£ ¥

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ Zatcl{ -

RôMGC êGQódG óYGƒdG ùMø° G◊ êÉ OÉf)… àΠJG« ƒμ( dÖ≤ Hádƒ£ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ d˘ LGQó˘ äÉ dG˘ £˘ ô¥ d© ΩÉ 2013 ‘ ûe° ˘cQÉ ˘à ˘¬ dG˘ ã˘ dɢ ã˘ á ‘ ÑdGádƒ£ , PG SÑ° ≥ d¬ G¿ TΣQÉ° ΩÉY 2011 ‘ Hádƒ£ ÉæÑd¿ h’C∫ Iôe.

h‚ ˘í G◊ ˘êÉ 23) Y ˘eÉ ˘ ( ‘ MGE ˘RGô dG˘ Π˘ Ö≤ e˘ à˘ ≤˘ eó˘

[ ùMø° G◊ êÉ ÓN∫ óMGC ùdGäÉbÉÑ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.