Áñjôe ûdgô° ± dg© dé« á Πdáñdé£ d« É∫ eq« í

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

äRÉM dGáÑdÉ£ d« É∫ eQ« í ΠY≈ áÑJôe ûdGô° ± dG© dÉ« á ÚH ÜÓW SQóeá° S° «à » TÉfÎfG° «Éfƒ ∫ Sƒμ° ∫ .( øΠYGC øY Gòg RƒØdG ‘ πØM èjôîJ ÜÓW SQóŸGá° dGò¡ dG© ΩÉ òdGh… bGC« º G S’CƒÑ° ´ VÉŸG° » ‘ ΩôM SQóŸGá° ‘ ähÒH. dGC∞ ΣhÈe ΠdáÑdÉ£ d« É.∫

[ d« É∫ ‘ πØM êôîàdG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.