AÓH ŸGÄÓHÉ≤ ûdgø° ¡« á Πdª Úeéë TÔŸGÚË° ƒnód∫ DGAÉ°†≤

Al-Mustaqbal - - Ôaéîe Céëehº -

j ˘Ñ ˘TÉ ° ˘ô ùΠ›¢ dG ˘†≤ ° ˘AÉ G Y’C ˘Π ˘≈ dGh ˘Π ˘é ˘æ ˘á dG ˘Ø ˘üMÉ °˘ á H˘ Fô˘ SÉ° ˘á dGVÉ≤ °» ÉL¿ aó¡ Ωƒj G ÚæK’E ŸGπÑ≤ ΠYh≈ ióe áKÓK ΩÉjGC AGôLGE ŸGäÓHÉ≤ ûdGØ° ¡« á Πdª ÚeÉë TôŸGÚë° ƒNóΠd∫ G¤ dGAÉ°†≤ .

ΠÑjh≠ OóY TôŸGÚë° eÉfi62« .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.