Dg© ùjô¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

H ˘© ˘ó NO ˘ƒ ∫ e ˘Öcƒ jôÿG ˘Úé S’Gh° ˘JÉ ˘Iò , aG˘ à˘ à˘ í G◊ Ø˘ π ûædÉH° «ó æWƒdG» ûfh° «ó eÉ÷G© á, Kº MôJ« Ö øe Iôjóe dG© äÉbÓ dG© áeÉ ‘ eÉ÷G© á áæjR dG© ùjô¢ aâdÉ≤ : ‘{ πc ΩÉY f∞≤ áØbh õY πØàëæd éH« π ójóL, L« π LGƒj¬ dG ˘¶ ˘Π ˘ª ˘á H ˘dÉ ˘æ ˘Qƒ , ÷Gh¡ ˘π H ˘dÉ ˘μ ˘Π ˘ª ˘á G◊ Iô, dGh ˘Uô ° ˘UÉ ° ˘á

[ øe ÚLôîàŸG

áéjóN) G◊ QÉé(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.