Bƒj« ∞ 55 ehƒπ£

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

μ“˘âæ b ˘£ ˘© ˘äÉ b ˘iƒ G e’C ˘ø dG ˘NGó ˘Π ˘» H˘ à˘ jQɢ ï 2706/ ,2013/ V° ªø QÉWGE eeÉ¡ É¡ ‘ É›∫ ßØM G øe’C ædGh¶ ΩÉ áëaÉμeh áÁô÷G ΠàîÃ∞ YGƒfGCÉ¡ , øe bƒJ« ∞ 55 Tüî° É° HÉμJQ’E¡ º aGC ©É ’ eôL« á ΠY≈ G VGQ’C° » fÉæÑΠdG« á áaÉc, H« æ¡ º11: FGôéHº äGQófl , 7 ΩôéH SÖΠ° , 5 FGôéHº Sábô° , 5 ΩôéH VÜô° h AGòjGE, 4 ΩôéH ôjhõJ, 4 ΩôéH ƒNO∫ OÓÑdG ùΠNá° , 3 ΩóY M« IRÉ GQhGC¥ JƒÑK« á, 3 ΩôéH YGC˘ ª˘ É∫ e˘ æ˘ aÉ« á ûëΠd° ªá , 2 H ˘é ˘Ωô T° ˘« ∂ e ˘ø hO¿ UQ° ˘« ˘ó , 2 ΩôéH àaGE© É∫ jôM,≥ 6 FGôéHº : àMGE« É,∫ YGEAÉ£ UháØ° ÑW« á ÒZ fƒfÉb« á, b ˘ìó ΩPh, bGE ˘eÉ ˘á e ˘æ ˘à ˘¡ ˘« ˘á üdG° ˘MÓ ˘« ˘á , M˘ «˘ IRÉ S° ˘Úμ , 3 eÚHƒΠ£ ΠdAÉ°†≤ ÖLƒÃ äGôcòe h ΩÉμMGC dóY« á áØΠàfl.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.