H.. ÓWGE¥ QÉF ΠY≈ Úπfi ‘ áæjóÿg

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

J ˘© ˘Vô ¢ πfi ùMÚ° Y ˘VGƒ ° ˘á πfih Y ˘Π ˘» c æ˘ ˘© ˘É ¿ ‘ ùdG° ˘ƒ ¥ KGÎdG» dGËó≤ ‘ H© ÑΠ∂ ÓW’E¥ QÉf ôéa ùeG,¢ ɇ ùJÖÑ° H VÉCQGô° ájOÉe, Mhäô°† ádO’G FÉæ÷G« á ûμΠd∞° a« ªÉ âëàa UÉæYô° iƒb øe’G ΠNGódG» –≤ «≤ ÉH◊ çOÉ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.