Áaƒμdg UÉY° ªá G VQ’C¢ ‘ Qƒf{ G S’EZΩÓ°

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

UQó° dG© Oó 163) ` 164( øe ùdGáæ° HGôdG© á ûYIô° øe áΠ› Qƒf{ G S’EzΩÓ° üdGIQOÉ° ‘ ähÒH øY e SƒDù° á° G ΩÉe’E G◊ ùÚ° )´ ( ãdGaÉ≤ «á , dPh∂ ΠdÉH¨ Úà dG© Hô« á Gh Πμf’E« ájõ. J† °ª q ø gò G Gd ©ó O GS °à £Ó Y eü ° kGQ øY áaƒμdG: UÉY° ªá G VQ’C¢ G¤ L ˘ÖfÉ e ˘VGƒ ° ˘« ˘™ eh ˘≤ ˘ä’É Y ˘jó ˘Ió HGC ˘gRô ˘É : gGC˘ π ÑdG« â ΠY« ¡º ùdGΩÓ° áeÓX ÇOÉÑeh ùdG)° «ó SÉH° º üdGÉ° ,(‘ ùÑbäÉ° øe M« IÉ G ΩÉe’E OGƒ÷G dG© Πª «á O). dGC« ù¢ ÊGQƒc,( ûŸGógÉ° ŸGhäÉeÉ≤ ShπFÉ° ájGóg dG)© áeÓ ÙG≥≤ ùdG° «ó L˘ ©˘ Ø˘ ô e˘ Jô† °˘ ≈ dG˘ ©˘ eɢ Π˘ »,( dG˘ ≤˘ ƒ∫ G L’C˘ Qó ‘ ùJ° ˘ª ˘« ˘á dG˘ ≤˘ ô ¿ ãdÉHπ≤ G Èc’C ùdG)° «ó fiª ó VQÉ° Tô° ± øjódG,( ‘ ÜÉMQ SIQƒ° ΠØdG:≥ c« ∞ RÎëf øe TQhô° fódG« É Jôe)≈°† ùdG° «ó M« Qó Tô° ± øjódG,( Mª Iõ SGCó° ΠdG¬ h SGCó° SQdƒ° ¬ ùdG)° «ó UQó° øjódG Tô° ± øjódG,( dG© «ƒ ¿ ØÿG« á ùM)ø° dG© ΠeÉ» ,( c« ∞ Øf¡ º G◊ «IÉ dG)© áeÓ ùdG° «ó ùMÚ° SG° ªYÉ «π üdGQó° ,( MGC ˘μ ˘ΩÉ J ˘üî ¢ dG ˘dƒ ˘ó ŸGª ˘« ˘õ W)˘ Ñ˘ ≤˘ d˘ Ø˘ à˘ ihÉ LôŸG˘ ™ dG˘ μ˘ ÒÑ ùdG° «ó ΠY» ùdG° «ù ÊÉà°.(

ÉH V’EáaÉ° G¤ OóY øe ŸGä’É≤ ÉjGhõdGh ájƒHÎdG Gh HO’C« á dGh© Πª «á Th° hƒD ¿ h QÉÑNGC ùŸGΠ° ªÚ ‘ dG© É.⁄

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.