ŸG£ Üô˘ dg ˘Ø ˘ùfô °˘ » e˘ «û °˘ É∫ S° ˘HOQÉ j˘ Ø˘ à˘ à˘ í e{˘ ¡˘ Lô˘ fé˘ äé L˘ fƒ˘ «˘ á dg˘ dhó˘ «˘ zá

Al-Mustaqbal - - Front Page - Dƒc« â Tôeπ° «É ¿

ájÉYôH MhQƒ°† ôjRh ãdGáaÉ≤ HÉZ» d« ƒ¿ ôjRhh G ΩÓY’E dh ˘« ˘ó dG ˘YGó ˘ƒ ¥ ㇠˘ FQ ˘« ù° ˘» ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á Gh ◊μ ˘eƒ ˘á æàHh¶ «º øe L{ª ©« á UGCAÉbó° záæjóŸG hGC a{« Π« dƒÑ« ùz¢ , aG ˘à ˘à ˘í ŸG£ ˘Üô dG ˘Ø ˘ùfô °˘ » e˘ «û °˘ É∫ S° ˘hOQÉ G◊ Ø˘ π h’G∫ e˘ ø e{äÉfÉLô¡ fƒL« ¬ dhódG« zá d« π ùeGC¢ ΩÉeGC Lª Qƒ¡ πFÉg ‘ e ˘êQó S{° ˘à ˘jOÉ ˘Ωƒ a ˘ OGƒD T° ˘¡ ˘zÜÉ Y ˘Π ˘≈ fGC ˘¨ ˘ΩÉ ZG ˘æ ˘« ˘à ˘¬ Vôe{¢ G◊ zÖ ‘ ádÓW’G G h’C ¤ àdƒ≤ ∫ ‘ UáNô° hG¤ IóMGh øe dGÉjÉ°†≤ àdG» dÉŸÉ£ ÉgQÉKGC ‘ æZG« Jɬ òæe ÌcGC øe HQGC© Ú eÉY . Hh© Égó Z ≈ { MGCª zô âfÉμa TIógÉ° ΠY≈ ùeQÉ° √ æØdG» ΩõàΠŸG üdGhñQÉ° ìQÉ÷Gh ŸGh ôKƒD üàNÉaô° æZ’ÉH« Úà ŸÉY¬ : G◊ Ö IQƒãdGh. fGE ¬ e« ûÉ° ∫ ShOQÉ° ôFÉãdG Y ˘Π ˘≈ G◊ Ühô æŸGh ˘UÉ ° ˘ô d ˘Π ˘ª ˘¶ ˘Π ˘Ωƒ dGh ˘FGô ˘™ ‘ ZG ˘æ ˘« ˘äÉ fGóLh« á âKó– øY G◊ Ö Gh◊ «IÉ .

h‘ QÉWG ùfÉehQ° » h‘ ØΠN« á πÑ÷G ŸGAÉ°† AGQh√ Z ≈ ShOQÉ° LGª π æZG« Jɬ àdG» J© WÉ∞ e© É¡ ÷Gª Qƒ¡ H© áØWÉ h ùMGE° ˘SÉ ¢ c ˘jÒÑ ˘ø a ˘¨ ˘ ˘:≈ dG˘ Ñ˘ Nɢ Iô d{˘ ƒ a˘ ùfGôz¢ zh fGC˘ É ’ gGC ˘Üô , fGC ˘É zÒWGC, dGzh ˘Lhõ ˘É ¿ dG ˘© ˘é ˘GRƒ ¿{ dGzh ˘Ø ˘à ˘IÉ äGP

ààdG)ª á U18¢ (

[ ShOQÉ° ΠY≈ ûNáÑ° ùŸGìô°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.