Mª Gó¿

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Kº âKó– dGVÉ≤ °« á Mª Gó¿ a TÉCäQÉ° G¤ ôWÉfl{ äGQóıG, ch« Ø« á fGE ˘ûà ° ˘gQÉ ˘É e ˘ø L ˘AGô HÎdG ˘« ˘á æŸG ˘dõ ˘« ˘á dG˘ Ø˘ SÉ° ˘Ió h UGC° ˘bó ˘AÉ ùdG° ˘Aƒ dGh˘ Ø˘ ≤˘ ô dGh ˘Ñ ˘£ ˘dÉ ˘á dGh ˘Ø †° ˘ƒ ∫ Jh ˘aƒ ˘ô ÉŸG∫ e ˘™ âbh dG ˘Ø ˘ÆGô Gh N’E ˘Ø ˘É ¥ ‘ G◊ « ˘IÉ Vh° ©∞ RGƒdG´ æjódG» Gh bÓN’C» z Kº VôYâ° TäGOÉ¡° M« á T’CUÉî° ¢ àj© ƒWÉ¿ äGQóıG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.