ÊƑW QOÉF ‘ ähòh H© ó ôjô–√ ‘ f« Éjòé

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Uhπ° ʃW ÚeG QOÉf øHG IóΠH dGÑ≤ «äÉ G¤ eQÉ£ aQ« ≥ G◊ ôjô… hódG‹ ‘ ähÒH, H© Éeó ” ôjô–√ øe ióMG ÛGª äÉYƒ ùŸGáëΠ° àdG» âfÉc NàØ£ ¬ ‘ 9 Rƒ“QÉ÷G… ‘ f« ÉjÒé.

îjh† °™ QOÉf UƒëØd¢ ÑW« á ‘ JhG{« π zƒjO, ΠY≈ G¿ j¨ ÉgQOÉ G¤ JóΠH¬ dGÑ≤ «äÉ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.